Ber­ga decla­ra el rei espan­yol per­so­na non gra­ta- LLi​ber​tat​.Cat

El ple de l’A­jun­ta­ment de Ber­ga ha apro­vat aquest dijous a la nit decla­rar el rei Juan Car­los de Bor­bón per­so­na non gra­ta a la capi­tal del Ber­gue­dà. Tam­bé ha apro­vat dema­nar que es revo­qui l’a­cord del 17 de juliol del 1962 pel qual s’a­tor­ga­va a Fran­co el títol de fill adop­tiu de la ciu­tat i la Meda­lla d’Or de la Ciutat.

Es trac­ta d’u­na pro­pos­ta sen­se pre­ce­dents a l’Es­tat que ha pre­sen­tat la CUP pel «caràc­ter gens demo­crà­tic d’u­na monar­quia dis­po­sa­da per Fran­cis­co Fran­co per tal de man­te­nir les con­ques­tes del cop d’es­tat, els tres anys gue­rra i els qua­ranb­ta de dic­ta­du­ra que va encapçalar».

Només la CUP hi ha votat a favor, men­tre que CiU ‑amb majo­ria abso­lu­ta- i el PSC s’han abs­tin­gut i el PP hi ha votat en contra.

D’a­ques­ta mane­ra, el con­sis­to­ri ber­gue­dà envia­rà els acords a la Casa Reial espan­yo­la «per tal que en tin­guin cons­tàn­cia i per exi­gir-los que ges­tio­nin amb la Direc­ción Gene­ral del Patri­mo­nio del Esta­do el retorn imme­diat de la meda­lla d’or ator­ga­da a Franco».

La for­ma­ció inde­pen­den­tis­ta remar­ca que el reg­nat del rei espan­yol «entron­ca direc­ta­ment amb el del seu avant­pas­sat Felip V de Bor­bó, res­pon­sa­ble de la pèr­dua de lli­ber­tats nacio­nals que enca­ra a hores d’a­ra els Paï­sos Cata­lans no han recu­pe­rat» i lamen­ta que «lluny d’encapçalar un pro­cés demo­crà­tic per a res­ca­ba­lar els greu­ges i els crims come­sos per la dic­ta­du­ra fei­xis­ta del seu men­tor, el reg­nat de Juan Car­los de Bor­bón s’ha carac­te­ritzat per l’ab­so­lu­ció polí­ti­ca i penal dels cri­mi­nals franquistes».

Així mateix, recor­da que «el seu com­por­ta­ment per­so­nal s’ha vist mar­cat per tota mena d’es­càn­dols i delic­tes que arri­ben al punt cul­mi­nant de l’a­fer de Bostwana».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *