Ber­ga decla­ra el rei espan­yol per­so­na non gra­ta- LLi​ber​tat​.Cat

El ple de l’A­jun­ta­ment de Ber­ga ha apro­vat aquest dijous a la nit decla­rar el rei Juan Car­los de Bor­bón per­so­na non gra­ta a la capi­tal del Ber­gue­dà. Tam­bé ha apro­vat dema­nar que es revo­qui l’a­cord del 17 de juliol del 1962 pel qual s’a­tor­ga­va a Fran­co el títol de fill adop­tiu de la ciu­tat i la Meda­lla d’Or de la Ciutat.

Es trac­ta d’u­na pro­pos­ta sen­se pre­ce­dents a l’Es­tat que ha pre­sen­tat la CUP pel «caràc­ter gens demo­crà­tic d’u­na monar­quia dis­po­sa­da per Fran­cis­co Fran­co per tal de man­te­nir les con­ques­tes del cop d’es­tat, els tres anys gue­rra i els qua­ranb­ta de dic­ta­du­ra que va encapçalar».

Només la CUP hi ha votat a favor, men­tre que CiU ‑amb majo­ria abso­lu­ta- i el PSC s’han abs­tin­gut i el PP hi ha votat en contra.

D’a­ques­ta mane­ra, el con­sis­to­ri ber­gue­dà envia­rà els acords a la Casa Reial espan­yo­la «per tal que en tin­guin cons­tàn­cia i per exi­gir-los que ges­tio­nin amb la Direc­ción Gene­ral del Patri­mo­nio del Esta­do el retorn imme­diat de la meda­lla d’or ator­ga­da a Franco».

La for­ma­ció inde­pen­den­tis­ta remar­ca que el reg­nat del rei espan­yol «entron­ca direc­ta­ment amb el del seu avant­pas­sat Felip V de Bor­bó, res­pon­sa­ble de la pèr­dua de lli­ber­tats nacio­nals que enca­ra a hores d’a­ra els Paï­sos Cata­lans no han recu­pe­rat» i lamen­ta que «lluny d’encapçalar un pro­cés demo­crà­tic per a res­ca­ba­lar els greu­ges i els crims come­sos per la dic­ta­du­ra fei­xis­ta del seu men­tor, el reg­nat de Juan Car­los de Bor­bón s’ha carac­te­ritzat per l’ab­so­lu­ció polí­ti­ca i penal dels cri­mi­nals franquistes».

Així mateix, recor­da que «el seu com­por­ta­ment per­so­nal s’ha vist mar­cat per tota mena d’es­càn­dols i delic­tes que arri­ben al punt cul­mi­nant de l’a­fer de Bostwana».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *