19 anys sen­se Gui­llem Agu­lló- LLi​ber​tat​.Cat

Avui fa 19 anys del fatí­dic 11 d’a­bril del 1993 quan era assas­si­nat, a Mon­ta­ne­jos, el jove anti­fei­xis­ta i inde­pen­den­tis­ta Gui­llem Agu­lló i Sal­va­dor a mans d’un grup de fei­xis­tes lide­rats per Pedro Cue­vas.

Va ser un assas­si­nat polí­tic que va comp­tar amb la com­pli­ci­tat de tots els poders fàc­tics de l’Es­tat: el poli­cial, el judi­cial, el polí­tic i el medià­tic, els quals vol­gue­ren ven­dre a la socie­tat valen­cia­na que aquest assas­si­nat no tenia con­no­ta­cions polí­ti­ques sinó que sim­ple­ment es trac­ta­va «d’u­na bara­lla entre ban­des rivals». Com a con­se­qüèn­cia d’ai­xò, la jus­tí­cia con­dem­na­ria només uns dels botxins de Gui­llem, absol­dria la res­ta d’a­cu­sats i per­me­tria que Pedro Cue­vas isque­ra de la pre­só quan no havia com­plert ni la mei­tat de la condemna.

Aquest dime­cres 11 d’a­bril, per com­me­mo­rar el dino­vè ani­ver­sa­ri de la mort de Gui­llem Agu­lló, s’ha con­vo­cat una con­cen­tra­ció que tin­drà lloc a les vuit del ves­pre a la Plaça de l’a­jun­ta­ment de Bur­jas­sot.

A les xar­xes socials s’ha pro­po­sat con­ver­tir l’e­ti­que­ta #19anyssenseGuillem en tren­ding topic. Per fer-ho, s’a­ni­ma els usua­ris a piu­lar mas­si­va­ment en memò­ria de Gui­llem a par­tir de les nou del matí.


«Si l’ha­gué­reu vist plo­rar, mai no l’hau­ríeu oblidat.
Com jo que sem­pre ho duc dins del meu cap.
La gent es pre­gun­ta, com sóc capaç d’odiar?
Si l’ha­gué­reu vist plo­rar, mai no l’hau­ríeu oblidat.
No estàs sol, no tin­gues por, ja nin­gú embru­ta­rà el teu cos.
No estàs sol, no tin­gues por, ja nin­gú des­trui­rà el teu cor»
[No tin­gues por, Obrint Pas]

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *