[Gal/​Cast] XVI ediçom das Jor­na­das Inde­pen­den­tis­tas Galegas

A pro­fun­da cri­se que afec­ta ao cen­tro do capi­ta­lis­mo ain­da nom tocou fun­do. Con­tra­ria­men­te às pro­me­sas dos gover­nos a situaçom con­ti­nua agra­van­do-se. Os orga­nis­mos inter­na­cio­nais do impe­ria­lis­mo e o eixo fran­co-ale­mám seguem impon­do durís­si­mas medi­das de “ajus­ta­men­to” à clas­se tra­balha­do­ra, às mulhe­res e aos povos periféricos.

Conhe­cer a fun­do as cara­te­rís­ti­cas da atual cri­se em pleno des­en­vol­vi­men­to é tam impor­tan­te como dotar-se de umha estra­té­gia coeren­te de lui­ta popu­lar anti­ca­pi­ta­lis­ta. Para o seu suces­so é impres­cin­dí­vel a cons­truçom de amplas ferra­men­tas de orga­ni­zaçom e combate.

A XVI ediçom das Jor­na­das Inde­pen­den­tis­tas Gale­gas pre­ten­de con­tri­buir para res­pon­der a algumhas das inquie­taçons e des­afios que inevi­ta­vel­men­te @s comu­nis­tas [email protected] temos que abor­dar e resol­ver no dia a dia da nos­sa ati­vi­da­de e intervençom.

Sob a legen­da “Cri­se capi­ta­lis­ta e insu­rreiçom popu­lar” terá lugar sába­do 21 de abril no cen­tro social O Pichel de Com­pos­te­la a XVI ediçom das Jor­na­das Inde­pen­den­tis­tas Galegas.

Nes­ta oca­siom o pro­gra­ma con­ta com a pre­se­nça de dous conhe­ci­dos eco­no­mis­tas da esquer­da anti­ca­pi­ta­lis­ta: Jor­ge Beins­tein e Miren Etxe­za­rre­ta, e dous des­ta­ca­dos revo­lu­cio­ná­rios comu­nis­tas: Car­los Casa­nue­va Tron­co­so e Miguel Urbano Rodrigues.

Duas pales­tras e um debate

Às 11 horas dará iní­cio a pri­mei­ra pales­tra: “A cri­se do capi­ta­lis­mo”, com a pre­se­nça do eco­no­mis­ta argen­tino Jor­ge Beins­tein, pro­fes­sor titu­lar das cáte­dras livres “Glo­ba­li­zaçom e Cri­se” nas uni­ver­si­da­des de Bue­nos Aires e Cór­do­ba (Argen­ti­na) e da Hava­na (Cuba), e de Miren Etxe­za­rre­ta, cate­drá­ti­ca emé­ri­ta de Eco­no­mia da Uni­ver­si­da­de Autó­no­ma de Bar­ce­lo­na e mem­bro do Semi­ná­rio de Eco­no­mia crí­ti­ca Taifa.

Às 16.30 horas terá lugar a segun­da pales­tra. Inti­tu­la­da “A neces­si­da­de da insu­rreiçom popu­lar” con­ta­rá com Car­los Casa­nue­va Tron­co­so, mili­tan­te do Par­ti­do Comu­nis­ta do Chi­le (PCCH) e secre­tá­rio-geral do Movi­men­to Con­ti­nen­tal Boli­va­riano (MCB), que esta­rá acom­panha­do polo jor­na­lis­ta e mili­tan­te do Par­ti­do Comu­nis­ta por­tu­guês (PCP) Miguel Urbano Rodrigues.

As Jor­na­das fina­li­za­rám às 19.30 com o deba­te “Pers­pe­ti­vas da cri­se e des­afios da lui­ta popu­lar” no que inter­vi­rám Jor­ge Beins­tein, Car­los Casa­nue­va, Miren Etxe­za­rre­ta e Miguel Urbano.

Cas­te­llano

La pro­fun­da cri­sis que afec­ta al cen­tro del capi­ta­lis­mo aún no ha toca­do fon­do. Con­tra­ria­men­te a las pro­me­sas de los gobier­nos la situa­ción con­ti­núa agra­ván­do­se. Los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les del impe­ria­lis­mo y el eje fran­co-ale­mán siguen impo­nien­do durí­si­mas medi­das de “ajus­te” a la cla­se tra­ba­ja­do­ra, a las muje­res y a los pue­blos periféricos.

Cono­cer a fon­do las carac­te­rís­ti­cas de la actual cri­sis en pleno desa­rro­llo es tan impor­tan­te como dotar­se de una estra­te­gia cohe­ren­te de lucha popu­lar anti­ca­pi­ta­lis­ta. Para su éxi­to es impres­cin­di­ble la cons­truc­ción de amplias herra­mien­tas de orga­ni­za­ción y combate.

La XVI edi­ción de las Jor­na­das Inde­pen­den­tis­tas Gale­gas pre­ten­de con­tri­buir para res­pon­der a algu­nas de las inquie­tu­des y desa­fíos que inevi­ta­ble­men­te las y los comu­nis­tas tene­mos que abor­dar y resol­ver en el día a día de nues­tra acti­vi­dad e intervención.

Bajo la leyen­da “Cri­sis capi­ta­lis­ta e insu­rrec­ción popu­lar” ten­drá lugar el sába­do 21 de abril en el Cen­tro Social Pichel de Com­pos­te­la la XVI edi­ción de las Jor­na­das Inde­pen­den­tis­tas Galegas.
En esta oca­sión el pro­gra­ma cuen­ta con la pre­sen­cia de dos cono­ci­dos eco­no­mis­tas de la izquier­da anti­ca­pi­ta­lis­ta: Jor­ge Beins­tein, Car­los Casa­nue­va, Miren Etxe­za­rre­ta e Miguel Urbano Rodrigues.

Dos con­fe­ren­cias y un debate:

A las 11:00 horas dará ini­cio la pri­me­ra con­fe­ren­cia. Titu­la­da “La nece­si­dad de insu­rrec­ción popu­lar”, con la pre­sen­cia del eco­no­mis­ta argen­tino Jor­ge Beins­tein, pro­fe­sor titu­lar de las cáte­dras libres “Glo­ba­li­za­ción y cri­sis” en las Uni­ver­si­da­des de Bue­nos Aires y Cór­do­ba (Argen­ti­na) y de La Haba­na (Cuba), y de Miren Etxe­za­rre­ta, cate­drá­ti­ca emé­ri­ta de Eco­no­mía de la Uni­ver­si­dad Autó­no­ma de Bar­ce­lo­na y miem­bro del Semi­na­rio de Eco­no­mía Crí­ti­ca Taifa.

A las 16:30 horas ten­drá lugar la segun­da con­fe­ren­cia. Titu­la­da “La nece­si­dad de insu­rrec­ción popu­lar” con­ta­rá con Car­los Casa­nue­va Tron­co­so, mili­tan­te del Par­ti­do Comu­nis­ta de Chi­le (PCCH) y secre­ta­rio gene­ral del Movi­mien­to Con­ti­nen­tal Boli­va­riano (MCB), que esta­rá acom­pa­ña­do por el perio­dis­ta y mili­tan­te del Par­ti­do Comu­nis­ta Por­tu­gués (PCP) Miguel Urbano Rodrigues.

Las jor­na­das fina­li­za­rán a las 19:30 con el deba­te “Pers­pec­ti­vas de la cri­sis y desa­fíos de la lucha popu­lar” en el que inter­ven­drán Jor­ge Beins­tein, Car­los Casa­nue­va, Miren Etxe­za­rre­ta y Miguel Urbano.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *