[Cast/​Eusk] !29‑M me Plan­to! !Todo el pue­blo a la calle¡

El capi­ta­lis­mo patriar­cal está pro­du­cien­do un pro­ce­so de empo­bre­ci­mien­to en amplios sec­to­res de la pobla­ción mun­dial, con­ti­núa explo­tan­do a pue­blos, per­so­nas tra­ba­ja­do­ras, muje­res y natu­ra­le­za. Para opti­mi­zar esa explo­ta­ción la patro­nal y la cla­se polí­ti­co-ins­ti­tu­cio­nal han rea­li­za­do un pac­to para ir apro­ban­do dife­ren­tes leyes y decre­tos que redu­cen y empeo­ran las con­di­cio­nes de vida y los dere­chos de las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras de nues­tro pueblo.

Las per­so­nas y los pue­blos esta­mos sien­do estru­ja­dos cada vez más en bene­fi­cio del capi­ta­lis­mo y Eus­kal Herria es prue­ba de ello (Cupos, con­ve­nios, ata­ques al tra­ba­jo sin­di­cal, recor­te de dere­chos polí­ti­cos eco­nó­mi­cos y socia­les, robo de las arcas públi­cas para engor­dar nego­cios pri­va­dos, imple­men­ta­ción del capi­ta­lis­mo sal­va­je vía, TAV, super­puer­tos, inci­ne­ra­do­ras; des­pre­cio a la volun­tad popu­lar, deten­cio­nes, pre­sen­cia poli­cial, prohibiciones,…)

La pre­ca­rie­dad se ha ido impo­nien­do sin parar en los últi­mos 30 años, aba­ra­tan­do el des­pi­do, exi­gien­do más fle­xi­bi­li­dad labo­ral, dobles esca­las sala­ria­les, jor­na­das a des­ta­jo, movi­li­dad fun­cio­nal, menor repre­sen­ta­ción sin­di­cal, refor­ma de las pen­sio­nes, acci­den­tes labo­ra­les, con­ge­la­ción del SMI, … Pero la pre­ca­rie­dad va más allá de lo labo­ral y se extien­de a todos los aspec­tos de las con­di­cio­nes vita­les de los sec­to­res popu­la­res: miles de per­so­nas con­de­na­das a vivir con ingre­sos infe­rio­res al umbral de la pobre­za, ausen­cia de repar­to del tiem­po de tra­ba­jo (pro­duc­ti­vo y repro­duc­ti­vo), cre­cien­te pri­va­ti­za­ción de los ser­vi­cios socia­les y públi­cos, imple­men­ta­ción del copa­go, con­ge­la­ción de las pen­sio­nes, más recor­tes socia­les, apues­ta por un sec­tor públi­co privatizado…

Con­ti­nua­men­te se rea­li­zan aumen­tos en los reci­bos de la elec­tri­ci­dad, el agua, el gas, el trans­por­te, la reco­gi­da de basu­ra, el telé­fono, el correo, etc.., mien­tras, se imple­men­ta una fis­ca­li­dad favo­ra­ble a la patro­nal que no garan­ti­za una redis­tri­bu­ción de la rique­za a toda la pobla­ción de una mane­ra más equi­li­bra­da… Están abrien­do las puer­tas para pro­fun­di­zar e ir dibu­jan­do un nue­vo sis­te­ma capi­ta­lis­ta patriar­cal en Eus­kal Herria a lar­go pla­zo, hacien­do una apues­ta deci­di­da por la ter­cia­ri­za­ción de la eco­no­mía y aban­do­nan­do a su suer­te de sec­to­res estra­té­gi­cos como la agri­cul­tu­ra, la gana­de­ría, la pes­ca y la industria.

Todos estos fac­to­res, hacen que cada vez sean más los sec­to­res socia­les que se encuen­tran en una situa­ción de even­tua­li­dad, ines­ta­bi­li­dad y des­am­pa­ro bajo el peso de un endeu­da­mien­to casi vita­li­cio y sin medios para poder lle­var a cabo una vida dig­na. Las muje­res, la juven­tud y las per­so­nas migran­tes, son los sec­to­res que con mayor cru­de­za sufren los efec­tos de la explo­ta­ción y el pro­ce­so de pre­ca­ri­za­ción pro­pios del sis­te­ma capi­ta­lis­ta. Este chan­ta­je empu­ja a acep­tar la sumi­sión y la explo­ta­ción, pro­vo­can­do una socie­dad y una cla­se tra­ba­ja­do­ra cada vez más dis­gre­ga­da y sometida.
Nece­si­ta­mos sobe­ra­nía ali­men­ta­ria para poder rea­li­zar nues­tros pro­yec­tos de vida per­so­nal y colec­ti­vo, nece­si­ta­mos sobe­ra­nía eco­nó­mi­ca por­que nin­gún pue­blo que explo­ta a otro pue­de ser libre, habla­mos de demo­cra­ti­zar la eco­no­mía, de que sea la mayo­ría de la pobla­ción, aque­lla que con su esfuer­zo saca ade­lan­te día a día este país, la que par­ti­ci­pe y deci­da sobre las cues­tio­nes cla­ve de nues­tro modo de vida.

Por estas razo­nes lla­ma­mos a la madre con el “motxo” al estu­dian­te de 2 de ESO, a la veci­na del 6º, a la per­so­na mayor que anda por el par­que, al tra­ba­ja­dor, a la asis­ten­ta a domi­ci­lio, a la juven­tud, a las muje­res, a las per­so­nas migrantes…a una Huel­ga Gene­ral de carác­ter social. Por­que tene­mos alter­na­ti­va y el sis­te­ma no. El 29 el pue­blo res­pon­de­rá en defen­sa de nues­tros dere­chos socia­les y laborales.

Eus­ke­ra

Mun­du oso­ko jen­dar­tea­ren sek­to­re anitzen txi­rotze pro­ze­sua ema­ten ari da kapi­ta­lis­mo patriar­ka­lak era­gin­da; herriak, lan­gi­leak, ema­ku­meak eta natu­ra zan­patzen jarrai­tuz. Guz­ti hau opti­mi­zatze­ko bizi bal­din­tzak eta eus­kal herri­ko lan­gi­leon esku­bi­deak oker­tu eta murriz­te­ko lege eta dekre­tu ezber­di­nak aurre­ra ate­ratze­ko pak­tua egin dute patro­na­lak eta kla­se politiko-instituzionalak.

Kapi­ta­lis­moa­ren mese­de­ra­ko gero eta estu­tua­goak iza­ten ari gara per­tso­nak eta herriak, eta honen adi­bi­de gor­di­na Eus­kal Herrian dugu ( Kupoak, hitzar­me­nak, sin­di­ka­lis­moa­ren kon­tra­ko era­soak, esku­bi­de poli­ti­ko, eko­no­mi­ko eta sozia­len murriz­ke­tak, pri­ba­tuak diren nego­zioen onu­ra­ko arka publi­koen hus­tea, kapi­ta­lis­mo basa­tia­ren inple­men­ta­zioa AHTa­ren, super­por­tuen eta erraus­te­gien bidez, herri boron­da­tea­ren mes­pre­zua, atxi­lo­ke­tak, pre­sen­tzia poli­zia­la, debekuak…)

Kale­ratzeak mer­ke­tuz, mal­gu­ta­sun labo­ra­la exiji­tuz, sol­da­te­ta­ra­ko eska­la bikoitzak era­bi­liz, lanal­di gor­di­nez, mugi­kor­ta­su­naz balia­tuz, ordez­ka­ritza sin­di­ka­la murriz­tuz, pen­tsioen erre­for­ma bul­tza­tuz, lan istri­puak area­go­tuz, LGSa bere horre­tan man­ten­duz… hone­taz balia­tuz azken 30 urte haue­tan pre­ka­rie­ta­tea inpo­satzen joan zaigu.Tamalez, lan espa­rru­tik hara­ta­go doa pre­ka­rie­ta­tea, herri­ta­rron bizi bal­din­tzen espa­rru uga­rie­tan zabal­duz; pobre­zia­ren muga­ra hel­tzen ez diren diru sarre­re­kin bizitze­ra kon­de­na­tuak dau­de mila­ka per­tso­na, lan pro­duk­ti­bo eta erre­pro­duk­ti­bo­ra­ko era­bil­tzen den den­bo­ra­ren bana­ke­ta eza, zer­bitzu sozial eta publi­koen pri­ba­ti­za­zioan area­gotzea, kopa­goa­ren inple­men­ta­zioa, pen­tsioak bere horre­tan man­ten­tzea, murriz­ke­ta sozia­len han­ditzea, arlo publi­koa­ren pri­ba­ti­za­zio­ra­ko apustua…

Jen­dar­te osoan abe­ras­ta­su­na­ren bana­ke­ta era ore­ka­tu batean ber­matzen ez duen patro­na­la­ren alde­ko fis­ka­li­ta­tea apli­katzen den bitar­tean behin eta berriz elek­tri­zi­ta­tea­ren, ura­ren, gasa­ren garraioa­ren, zabo­rren, tele­fo­noa­ren, pos­ta­ren… ordai­na­gi­rien igoe­ra gau­zatzen da. Eus­kal Herrian epe luze­ra­ko sis­te­ma kapi­ta­lis­ta patriar­ka­la­ri ateak ire­kitzen ari diote.
Sek­to­re estra­te­gi­koak diren neka­za­ritza, abel­tzain­tza, arran­tza eta indus­tria bere gisa­ra lagatzen dituz­ten bitar­tean, eko­no­mia hiru­ga­rren sek­to­rean oina­rritze­ko apus­tu argia egi­ten dute.

Guz­ti honek, behin behi­ne­ko lan kon­tra­tuak, bizi oso­ra­ko zorrek era­gin­da­ko eze­gon­kor­ta­su­na, duin­ta­su­nez bizitze­ko ezin­ta­su­na gero eta zabal­dua­goa ego­tea era­gi­ten du gure jen­dar­tean. Sis­te­ma kapi­ta­lis­ta patriar­ka­lak berez­ko dituen zapal­kun­tza­ren eta pre­ka­rie­ta­tea­ren era­gi­na kru­del­ta­sun han­dia­re­kin bizi dute bere­zi­ki ema­ku­meak eta migran­te­ak. Xan­tai honek zapal­kun­tza eta sumi­sioa onar­tze­ra bul­tzatzen gaitu,gero eta dis­per­tsa­tua­goa eta zapal­dua­goa dau­den lan­gi­le kla­se eta jen­dar­te bat eraginez.

Gure bizi proiek­tu per­tso­na­la zein kolek­ti­boa aurre­ra ate­ratze­ko ezin­bes­te­koa dugu eli­ka­du­ra subirautza. Herri bat zapal­tzen duen herria inoiz ezin dela­ko aske izan buru­ja­betza eko­no­mi­koa ezin­bes­te­koa dugu. Eko­no­mia­ren demo­kra­ti­za­zioaz hitz egi­ten dugu, jen­dar­tea­ren gehien­goa izan dadila,hau da, herri hau egu­ne­ro bere lana­re­kin ate­ratzen dute­nek, hitza eta era­ba­kia har dezan gure bizi moduan era­gi­ten duten gakoetan.

Arra­zoi guz­ti hauen­ga­tik “motxo”arekin dagoen ama­ri, DBH 2. mai­la ikas­ten dagoen ikas­lea­ri, 6.pisuko auzo­ki­dea­ri, par­kean ego­ten diren per­tso­na hel­duei, lan­gi­lea­ri, etxe­ko lan­gi­lea­ri, gaz­te­ria­ri, ema­ku­me guz­tiei, per­tso­na migran­te­ei… guz­ti hauei, sozia­la izan­go den Gre­ba Oro­ko­rrean par­te har­tze­ko deial­dia luzatzen die­gu. Guk alter­na­ti­ba dugu­la­ko eta sis­te­mak berriz, ez. 29an herri honek gure esku­bi­de sozial eta labo­ra­len defen­tzan kale­ra ate­ra­ko da

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *