El jut­ge decre­ta pre­só pre­ven­ti­va per alguns dels detin­guts el 29-M- LLi​ber​tat​.Cat

La fis­ca­lía de guar­dia ha pedi­do pri­sión para todos los dete­ni­dos duran­te la jor­na­da de huel­ga gene­ral que que­dan en la Ciu­tat de la Jus­ti­cia. Según ha podi­do saber Lli​ber​tat​.cat, el juez de momen­to habría acep­ta­do la peti­ción de ingre­so en pri­sión pro­vi­sio­nal para tres de los estu­dian­tes dete­ni­dos, dos de ellos los estu­dian­tes Daniel e Ismael.

Este vier­nes por la tar­de doce dete­ni­dos que que­da­ban en la comi­sa­ría de Les Corts han sido tras­la­da­dos a la Ciu­dad de la Jus­ti­cia para decla­rar ante el juez. La con­cen­tra­ción de apo­yo tam­bién se ha des­pla­za­do a los juz­ga­dos. Con moti­vo del posi­ble ingre­so en pri­sión de los dos jóve­nes, se ha con­vo­ca­do una con­cen­tra­ción de apo­yo a los dete­ni­dos este sába­do a las 10 de la maña­na en la Ciu­dad de la Justicia.

Sig­nos de maltrato 

Este vier­nes hacia las cua­tro de la tar­de han empe­za­do a salir de la comi­sa­ría de la poli­cía de les Corts los dete­ni­dos en liber­tad con car­gos. Según ha infor­ma­do Aler­ta Soli­da­ria, algu­nos de ellos pre­sen­tan sig­nos de tor­tu­ra y mal­tra­to en la cara y el cuer­po fru­to de heri­das y gol­pes pro­du­ci­dos por los mos­sos den­tro de las fur­go­ne­tas de deten­ción, según han denun­cia­do ellos mismos.

S’ha con­vo­cat una con­cen­tra­ció aquest dis­sab­te a les 10 del matí a la Ciu­tat de la Justícia
La fis­ca­lia de guàr­dia ha dema­nat pre­só per tots els detin­guts durant la jor­na­da de vaga gene­ral que que­den a la Ciu­tat de la Jus­tí­cia. Segons ha pogut saber Lli​ber​tat​.cat, el jut­ge de moment hau­ria accep­tat la peti­ció d’in­grés a pre­só pro­vi­sio­nal per a tres dels estu­diants detin­guts, dos d’ells els estu­diants Daniel i Ismael.

Aquest diven­dres a la tar­da dotze detin­guts que res­ta­ven a la comis­sa­ria de les Corts han estat tras­lla­dats a la Ciu­tat de la Jus­tí­cia per decla­rar davant del jut­ge. La con­cen­tra­ció de suport tam­bé s’ha des­plaçat als jut­jats. Amb motiu del pos­si­ble ingrés a pre­só dels dos joves, s’ha con­vo­cat una con­cen­tra­ció de suport als detin­guts aquest dis­sab­te a les 10 del matí a la Ciu­tat de la Justícia.

Sig­nes de maltractament

Aquest diven­dres cap a les qua­tre de la tar­da han come­nçat a sor­tir de la comis­sa­ria de la poli­cia de les Corts els detin­guts en lli­ber­tat amb càrrecs. Segons ha infor­mat Aler­ta Soli­dà­ria, alguns d’ells pre­sen­ten sig­nes de tor­tu­ra i mal­trac­ta­ment a la cara i al cos fruit de feri­des i cops pro­duïts pels mos­sos a dins de les fur­go­ne­tes de deten­ció, segons han denun­ciat ells mateixos

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *