El jut­ge decre­ta pre­só pre­ven­ti­va per alguns dels detin­guts el 29-M- LLi​ber​tat​.Cat

La fis­ca­lía de guar­dia ha pedi­do pri­sión para todos los dete­ni­dos duran­te la jor­na­da de huel­ga gene­ral que que­dan en la Ciu­tat de la Jus­ti­cia. Según ha podi­do saber Lli​ber​tat​.cat, el juez de momen­to habría acep­ta­do la peti­ción de ingre­so en pri­sión pro­vi­sio­nal para tres de los estu­dian­tes dete­ni­dos, dos de ellos los estu­dian­tes Daniel e Ismael.

Este vier­nes por la tar­de doce dete­ni­dos que que­da­ban en la comi­sa­ría de Les Corts han sido tras­la­da­dos a la Ciu­dad de la Jus­ti­cia para decla­rar ante el juez. La con­cen­tra­ción de apo­yo tam­bién se ha des­pla­za­do a los juz­ga­dos. Con moti­vo del posi­ble ingre­so en pri­sión de los dos jóve­nes, se ha con­vo­ca­do una con­cen­tra­ción de apo­yo a los dete­ni­dos este sába­do a las 10 de la maña­na en la Ciu­dad de la Justicia.

Sig­nos de maltrato 

Este vier­nes hacia las cua­tro de la tar­de han empe­za­do a salir de la comi­sa­ría de la poli­cía de les Corts los dete­ni­dos en liber­tad con car­gos. Según ha infor­ma­do Aler­ta Soli­da­ria, algu­nos de ellos pre­sen­tan sig­nos de tor­tu­ra y mal­tra­to en la cara y el cuer­po fru­to de heri­das y gol­pes pro­du­ci­dos por los mos­sos den­tro de las fur­go­ne­tas de deten­ción, según han denun­cia­do ellos mismos.

S’ha con­vo­cat una con­cen­tra­ció aquest dis­sab­te a les 10 del matí a la Ciu­tat de la Justícia
La fis­ca­lia de guàr­dia ha dema­nat pre­só per tots els detin­guts durant la jor­na­da de vaga gene­ral que que­den a la Ciu­tat de la Jus­tí­cia. Segons ha pogut saber Lli​ber​tat​.cat, el jut­ge de moment hau­ria accep­tat la peti­ció d’in­grés a pre­só pro­vi­sio­nal per a tres dels estu­diants detin­guts, dos d’ells els estu­diants Daniel i Ismael.

Aquest diven­dres a la tar­da dotze detin­guts que res­ta­ven a la comis­sa­ria de les Corts han estat tras­lla­dats a la Ciu­tat de la Jus­tí­cia per decla­rar davant del jut­ge. La con­cen­tra­ció de suport tam­bé s’ha des­plaçat als jut­jats. Amb motiu del pos­si­ble ingrés a pre­só dels dos joves, s’ha con­vo­cat una con­cen­tra­ció de suport als detin­guts aquest dis­sab­te a les 10 del matí a la Ciu­tat de la Justícia.

Sig­nes de maltractament

Aquest diven­dres cap a les qua­tre de la tar­da han come­nçat a sor­tir de la comis­sa­ria de la poli­cia de les Corts els detin­guts en lli­ber­tat amb càrrecs. Segons ha infor­mat Aler­ta Soli­dà­ria, alguns d’ells pre­sen­ten sig­nes de tor­tu­ra i mal­trac­ta­ment a la cara i al cos fruit de feri­des i cops pro­duïts pels mos­sos a dins de les fur­go­ne­tes de deten­ció, segons han denun­ciat ells mateixos

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *