[Cast/​Eusk] !29‑M me Plan­to! !Todo el pue­blo a la calle¡

El capi­ta­lis­mo patriar­cal está pro­du­cien­do un pro­ce­so de empo­bre­ci­mien­to en amplios sec­to­res de la pobla­ción mun­dial, con­ti­núa explo­tan­do a pue­blos, per­so­nas tra­ba­ja­do­ras, muje­res y natu­ra­le­za. Para opti­mi­zar esa explo­ta­ción la patro­nal y la cla­se polí­ti­co-ins­ti­tu­cio­nal han rea­li­za­do un pac­to para ir apro­ban­do dife­ren­tes leyes y decre­tos que redu­cen y empeo­ran las con­di­cio­nes de vida y los dere­chos de las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras de nues­tro pueblo.

Las per­so­nas y los pue­blos esta­mos sien­do estru­ja­dos cada vez más en bene­fi­cio del capi­ta­lis­mo y Eus­kal Herria es prue­ba de ello (Cupos, con­ve­nios, ata­ques al tra­ba­jo sin­di­cal, recor­te de dere­chos polí­ti­cos eco­nó­mi­cos y socia­les, robo de las arcas públi­cas para engor­dar nego­cios pri­va­dos, imple­men­ta­ción del capi­ta­lis­mo sal­va­je vía, TAV, super­puer­tos, inci­ne­ra­do­ras; des­pre­cio a la volun­tad popu­lar, deten­cio­nes, pre­sen­cia poli­cial, prohibiciones,…)

La pre­ca­rie­dad se ha ido impo­nien­do sin parar en los últi­mos 30 años, aba­ra­tan­do el des­pi­do, exi­gien­do más fle­xi­bi­li­dad labo­ral, dobles esca­las sala­ria­les, jor­na­das a des­ta­jo, movi­li­dad fun­cio­nal, menor repre­sen­ta­ción sin­di­cal, refor­ma de las pen­sio­nes, acci­den­tes labo­ra­les, con­ge­la­ción del SMI, … Pero la pre­ca­rie­dad va más allá de lo labo­ral y se extien­de a todos los aspec­tos de las con­di­cio­nes vita­les de los sec­to­res popu­la­res: miles de per­so­nas con­de­na­das a vivir con ingre­sos infe­rio­res al umbral de la pobre­za, ausen­cia de repar­to del tiem­po de tra­ba­jo (pro­duc­ti­vo y repro­duc­ti­vo), cre­cien­te pri­va­ti­za­ción de los ser­vi­cios socia­les y públi­cos, imple­men­ta­ción del copa­go, con­ge­la­ción de las pen­sio­nes, más recor­tes socia­les, apues­ta por un sec­tor públi­co privatizado…

Con­ti­nua­men­te se rea­li­zan aumen­tos en los reci­bos de la elec­tri­ci­dad, el agua, el gas, el trans­por­te, la reco­gi­da de basu­ra, el telé­fono, el correo, etc.., mien­tras, se imple­men­ta una fis­ca­li­dad favo­ra­ble a la patro­nal que no garan­ti­za una redis­tri­bu­ción de la rique­za a toda la pobla­ción de una mane­ra más equi­li­bra­da… Están abrien­do las puer­tas para pro­fun­di­zar e ir dibu­jan­do un nue­vo sis­te­ma capi­ta­lis­ta patriar­cal en Eus­kal Herria a lar­go pla­zo, hacien­do una apues­ta deci­di­da por la ter­cia­ri­za­ción de la eco­no­mía y aban­do­nan­do a su suer­te de sec­to­res estra­té­gi­cos como la agri­cul­tu­ra, la gana­de­ría, la pes­ca y la industria.

Todos estos fac­to­res, hacen que cada vez sean más los sec­to­res socia­les que se encuen­tran en una situa­ción de even­tua­li­dad, ines­ta­bi­li­dad y des­am­pa­ro bajo el peso de un endeu­da­mien­to casi vita­li­cio y sin medios para poder lle­var a cabo una vida dig­na. Las muje­res, la juven­tud y las per­so­nas migran­tes, son los sec­to­res que con mayor cru­de­za sufren los efec­tos de la explo­ta­ción y el pro­ce­so de pre­ca­ri­za­ción pro­pios del sis­te­ma capi­ta­lis­ta. Este chan­ta­je empu­ja a acep­tar la sumi­sión y la explo­ta­ción, pro­vo­can­do una socie­dad y una cla­se tra­ba­ja­do­ra cada vez más dis­gre­ga­da y sometida.
Nece­si­ta­mos sobe­ra­nía ali­men­ta­ria para poder rea­li­zar nues­tros pro­yec­tos de vida per­so­nal y colec­ti­vo, nece­si­ta­mos sobe­ra­nía eco­nó­mi­ca por­que nin­gún pue­blo que explo­ta a otro pue­de ser libre, habla­mos de demo­cra­ti­zar la eco­no­mía, de que sea la mayo­ría de la pobla­ción, aque­lla que con su esfuer­zo saca ade­lan­te día a día este país, la que par­ti­ci­pe y deci­da sobre las cues­tio­nes cla­ve de nues­tro modo de vida.

Por estas razo­nes lla­ma­mos a la madre con el “motxo” al estu­dian­te de 2 de ESO, a la veci­na del 6º, a la per­so­na mayor que anda por el par­que, al tra­ba­ja­dor, a la asis­ten­ta a domi­ci­lio, a la juven­tud, a las muje­res, a las per­so­nas migrantes…a una Huel­ga Gene­ral de carác­ter social. Por­que tene­mos alter­na­ti­va y el sis­te­ma no. El 29 el pue­blo res­pon­de­rá en defen­sa de nues­tros dere­chos socia­les y laborales.

Eus­ke­ra

Mun­du oso­ko jen­dar­tea­ren sek­to­re anitzen txi­rotze pro­ze­sua ema­ten ari da kapi­ta­lis­mo patriar­ka­lak era­gin­da; herriak, lan­gi­leak, ema­ku­meak eta natu­ra zan­patzen jarrai­tuz. Guz­ti hau opti­mi­zatze­ko bizi bal­din­tzak eta eus­kal herri­ko lan­gi­leon esku­bi­deak oker­tu eta murriz­te­ko lege eta dekre­tu ezber­di­nak aurre­ra ate­ratze­ko pak­tua egin dute patro­na­lak eta kla­se politiko-instituzionalak.

Kapi­ta­lis­moa­ren mese­de­ra­ko gero eta estu­tua­goak iza­ten ari gara per­tso­nak eta herriak, eta honen adi­bi­de gor­di­na Eus­kal Herrian dugu ( Kupoak, hitzar­me­nak, sin­di­ka­lis­moa­ren kon­tra­ko era­soak, esku­bi­de poli­ti­ko, eko­no­mi­ko eta sozia­len murriz­ke­tak, pri­ba­tuak diren nego­zioen onu­ra­ko arka publi­koen hus­tea, kapi­ta­lis­mo basa­tia­ren inple­men­ta­zioa AHTa­ren, super­por­tuen eta erraus­te­gien bidez, herri boron­da­tea­ren mes­pre­zua, atxi­lo­ke­tak, pre­sen­tzia poli­zia­la, debekuak…)

Kale­ratzeak mer­ke­tuz, mal­gu­ta­sun labo­ra­la exiji­tuz, sol­da­te­ta­ra­ko eska­la bikoitzak era­bi­liz, lanal­di gor­di­nez, mugi­kor­ta­su­naz balia­tuz, ordez­ka­ritza sin­di­ka­la murriz­tuz, pen­tsioen erre­for­ma bul­tza­tuz, lan istri­puak area­go­tuz, LGSa bere horre­tan man­ten­duz… hone­taz balia­tuz azken 30 urte haue­tan pre­ka­rie­ta­tea inpo­satzen joan zaigu.Tamalez, lan espa­rru­tik hara­ta­go doa pre­ka­rie­ta­tea, herri­ta­rron bizi bal­din­tzen espa­rru uga­rie­tan zabal­duz; pobre­zia­ren muga­ra hel­tzen ez diren diru sarre­re­kin bizitze­ra kon­de­na­tuak dau­de mila­ka per­tso­na, lan pro­duk­ti­bo eta erre­pro­duk­ti­bo­ra­ko era­bil­tzen den den­bo­ra­ren bana­ke­ta eza, zer­bitzu sozial eta publi­koen pri­ba­ti­za­zioan area­gotzea, kopa­goa­ren inple­men­ta­zioa, pen­tsioak bere horre­tan man­ten­tzea, murriz­ke­ta sozia­len han­ditzea, arlo publi­koa­ren pri­ba­ti­za­zio­ra­ko apustua…

Jen­dar­te osoan abe­ras­ta­su­na­ren bana­ke­ta era ore­ka­tu batean ber­matzen ez duen patro­na­la­ren alde­ko fis­ka­li­ta­tea apli­katzen den bitar­tean behin eta berriz elek­tri­zi­ta­tea­ren, ura­ren, gasa­ren garraioa­ren, zabo­rren, tele­fo­noa­ren, pos­ta­ren… ordai­na­gi­rien igoe­ra gau­zatzen da. Eus­kal Herrian epe luze­ra­ko sis­te­ma kapi­ta­lis­ta patriar­ka­la­ri ateak ire­kitzen ari diote.
Sek­to­re estra­te­gi­koak diren neka­za­ritza, abel­tzain­tza, arran­tza eta indus­tria bere gisa­ra lagatzen dituz­ten bitar­tean, eko­no­mia hiru­ga­rren sek­to­rean oina­rritze­ko apus­tu argia egi­ten dute.

Guz­ti honek, behin behi­ne­ko lan kon­tra­tuak, bizi oso­ra­ko zorrek era­gin­da­ko eze­gon­kor­ta­su­na, duin­ta­su­nez bizitze­ko ezin­ta­su­na gero eta zabal­dua­goa ego­tea era­gi­ten du gure jen­dar­tean. Sis­te­ma kapi­ta­lis­ta patriar­ka­lak berez­ko dituen zapal­kun­tza­ren eta pre­ka­rie­ta­tea­ren era­gi­na kru­del­ta­sun han­dia­re­kin bizi dute bere­zi­ki ema­ku­meak eta migran­te­ak. Xan­tai honek zapal­kun­tza eta sumi­sioa onar­tze­ra bul­tzatzen gaitu,gero eta dis­per­tsa­tua­goa eta zapal­dua­goa dau­den lan­gi­le kla­se eta jen­dar­te bat eraginez.

Gure bizi proiek­tu per­tso­na­la zein kolek­ti­boa aurre­ra ate­ratze­ko ezin­bes­te­koa dugu eli­ka­du­ra subirautza. Herri bat zapal­tzen duen herria inoiz ezin dela­ko aske izan buru­ja­betza eko­no­mi­koa ezin­bes­te­koa dugu. Eko­no­mia­ren demo­kra­ti­za­zioaz hitz egi­ten dugu, jen­dar­tea­ren gehien­goa izan dadila,hau da, herri hau egu­ne­ro bere lana­re­kin ate­ratzen dute­nek, hitza eta era­ba­kia har dezan gure bizi moduan era­gi­ten duten gakoetan.

Arra­zoi guz­ti hauen­ga­tik “motxo”arekin dagoen ama­ri, DBH 2. mai­la ikas­ten dagoen ikas­lea­ri, 6.pisuko auzo­ki­dea­ri, par­kean ego­ten diren per­tso­na hel­duei, lan­gi­lea­ri, etxe­ko lan­gi­lea­ri, gaz­te­ria­ri, ema­ku­me guz­tiei, per­tso­na migran­te­ei… guz­ti hauei, sozia­la izan­go den Gre­ba Oro­ko­rrean par­te har­tze­ko deial­dia luzatzen die­gu. Guk alter­na­ti­ba dugu­la­ko eta sis­te­mak berriz, ez. 29an herri honek gure esku­bi­de sozial eta labo­ra­len defen­tzan kale­ra ate­ra­ko da

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *