Gali­za : Nas­ce a Corren­te Sin­di­cal Anticapitalista

Gale­go

O sába­do pas­sa­do apre­sen­tou-se publi­ca­men­te em Ferrol a Corren­te Sin­di­cal Anti­ca­pi­ta­lis­ta, com um ato que entre mili­tan­tes e con­vi­da­dos atei­gou umha sala dos cine­mas Dúplex, no bai­rro de Esteiro.

Con­tra o pactismo

Ana Moe­do, inte­gran­te da Execu­ti­va da CIG no Porrinho, e Óscar Peres, ex-mem­bro da Execu­ti­va da CIG em Ferrol, fôrom os enca­rre­ga­dos de tomar a pala­vra para per­fi­lar as linhas iden­ti­fi­ca­do­ras da nova corren­te. Ana, tra­balha­do­ra numha con­ser­vei­ra, insis­tiu no papel pro­ta­go­nis­ta das mulhe­res na lui­ta «do pro­le­ta­ria­do cons­cien­te», enquan­to Óscar, tra­balha­dor da cons­truçom, repas­sou a peque­na his­tó­ria da CSA e a sua apos­ta por um sin­di­ca­lis­mo «basea­do na sobe­ra­nia das assem­bleias de tra­balha­do­res e tra­balha­do­ras», con­trá­rio «ao ver­ti­ca­lis­mo e às ten­dên­cias buro­crá­ti­cas e pactistas».

O ato, cele­bra­do o Dia da Clas­se Obrei­ra Gale­ga, con­cluiu com a lem­bra­nça de tra­balha­do­res assas­si­na­dos ou encar­ce­ra­dos pola sua lui­ta, con­cre­ta­men­te fôrom men­cio­na­dos Ama­dor e Daniel, Reboi­ras e os pre­sos polí­ti­cos vigue­ses Tel­mo e Miguel. O ato con­cluiu com o can­to da Inter­na­cio­nal e o Hino da Pátria, e à tar­de os assis­ten­tes par­ti­ci­pá­rom na mobi­li­zaçom con­vo­ca­da pola CIG em Ferrol.

Corren­te sin­di­cal da «esquer­da inde­pen­den­tis­ta e anticapitalista»

A Corren­te Sin­di­cal Anti­ca­pi­ta­lis­ta defi­ne-se como «umha corren­te sin­di­cal enqua­dra­da nos pará­me­tros da esquer­da inde­pen­den­tis­ta e anti­ca­pi­ta­lis­ta gale­ga, com­pro­me­ti­da com a lui­ta pola liber­taçom nacio­nal da nos­sa Pátria e a cons­truçom de umha socie­da­de socia­lis­ta, supe­ra­do­ra do Patriarcado».Segundo os tex­tos publi­ca­dos na sua pági­na web, pode­riam ade­rir à CSA tra­balha­do­res filia­dos a qual­quer sin­di­ca­to, ou mes­mo a nen­gum. O prin­ci­pal ámbi­to de tra­balho é a CIG, cen­tral à que porém dedi­cam a maio­ria das suas crí­ti­cas, acusando‑a de viver um pro­ces­so de «aggior­na­men­to», de sub­me­ter-se «aos rit­mos e neces­si­da­des do sin­di­ca­lis­mo espanhol» e de um «gra­dual aban­dono de posiçons combativas».Sobre a CUT, reconhe­cem que no seu seio «estám inte­gra­dos seto­res do pro­le­ta­ria­do gale­go mais ava­nça­do», mas cul­pa­bi­li­za à direçom da FPG de nom ter con­se­gui­do os obje­ti­vos para os que foi fun­da­da e de ter liqui­da­do a plu­ra­li­da­de interna.

Cas­te­llano

El sába­do pasa­do se pre­sen­tó publi­ca­men­te en Ferrol la Corrien­te Sin­di­cal Anti­ca­pi­ta­lis­ta, con un acto que entre mili­tan­tes e invi­ta­dos lle­nó una sala de cines Duples, en el barrio de Esteiro.

Con­tra el pactismo

Ana Amoe­do, inte­gran­te de la Eje­cu­ti­va de la CIG en Porri­ño y Oscar Pérez, exmiem­bro de la Eje­cu­ti­va de la CIG en Ferrol, fue­ron los encar­ga­dos de tomar la pala­bra para per­fi­lar las líneas iden­ti­fi­ca­do­ras de la nue­va corrien­te. Ana, tra­ba­ja­do­ra en una con­ser­ve­ra, insis­tió en el papel pro­ta­go­nis­ta de las muje­res en la lucha “del pro­le­ta­ria­do cons­cien­te”, mien­tras Oscar, tra­ba­ja­dor de la cons­truc­ción, repa­só la peque­ña his­to­ria de la CSA y su apues­ta por un sin­di­ca­lis­mo “basa­do en la sobe­ra­nía de las asam­bleas de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras” con­tra­rio al ver­ti­ca­lis­mo y a las ten­den­cias buro­crá­ti­cas y pactistas”.

El acto cele­bra­do el Dia de la Cla­se Obre­ra Gale­ga, con­clu­yó con el recuer­do de tra­ba­ja­do­res ase­si­na­dos o encar­ce­la­dos por su lucha, con­cre­ta­men­te fue­ron men­cio­na­dos Ama­dor y Daniel, Reboi­ras y los pre­sos polí­ti­cos viue­ses Tel­mo y Miguel. El acto con­clu­yó con el can­to de la Inter­na­cio­nal y el Himno de la Patria, y por la tar­de los asis­ten­tes par­ti­ci­pa­ron en la movi­li­za­ción con­vo­ca­da por la CIG en Ferrol.

Corrien­te sin­di­cal de la “izquier­da inde­pen­den­tis­ta y anticapitalista”

La Corrien­te Sin­di­cal Anti­ca­pi­ta­lis­ta se defi­ne como “una corrien­te sin­di­cal encua­dra­da en los pará­me­tros de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta y anti­ca­pi­ta­lis­ta gale­ga, com­pro­me­ti­da con la lucha por la libe­ra­ción nacio­nal de nues­tra Patria y la cons­truc­ción de una socie­dad socia­lis­ta, supe­ra­do­ra del Patriar­ca­do”. Según los tex­tos publi­ca­dos en su pági­na web, pode­rían adhe­rir­se la CSA, tra­ba­ja­do­res afi­lia­dos a cual­quier sin­di­ca­to, o inclu­so a nin­guno. El prin­ci­pal ámbi­to de tra­ba­jo es la CIG, cen­tral a la que sin embar­go, dedi­can la mayo­ría de sus crí­ti­cas, acu­sán­do­la de vivir un pro­ce­so de “aggior­na­men­to”, de some­ter­se “ a los rit­mos y nece­si­da­des del sin­di­ca­lis­mo espa­ñol” y de un gra­dual aban­dono de posi­cio­nes com­ba­ti­vas”. Sobre la CUT, reco­no­cen que en su seno “están inte­gra­dos por sec­to­res gale­go más avan­za­do”, pero cul­pa­bi­li­za a la direc­ción de la FPG de no haber con­se­gui­do los obje­ti­vos para los que fue fun­da­da y de haber liqui­da­do la plu­ra­li­dad interna.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *