Gali­za : Nas­ce a Corren­te Sin­di­cal Anticapitalista

Gale­go

O sába­do pas­sa­do apre­sen­tou-se publi­ca­men­te em Ferrol a Corren­te Sin­di­cal Anti­ca­pi­ta­lis­ta, com um ato que entre mili­tan­tes e con­vi­da­dos atei­gou umha sala dos cine­mas Dúplex, no bai­rro de Esteiro.

Con­tra o pactismo

Ana Moe­do, inte­gran­te da Execu­ti­va da CIG no Porrinho, e Óscar Peres, ex-mem­bro da Execu­ti­va da CIG em Ferrol, fôrom os enca­rre­ga­dos de tomar a pala­vra para per­fi­lar as linhas iden­ti­fi­ca­do­ras da nova corren­te. Ana, tra­balha­do­ra numha con­ser­vei­ra, insis­tiu no papel pro­ta­go­nis­ta das mulhe­res na lui­ta «do pro­le­ta­ria­do cons­cien­te», enquan­to Óscar, tra­balha­dor da cons­truçom, repas­sou a peque­na his­tó­ria da CSA e a sua apos­ta por um sin­di­ca­lis­mo «basea­do na sobe­ra­nia das assem­bleias de tra­balha­do­res e tra­balha­do­ras», con­trá­rio «ao ver­ti­ca­lis­mo e às ten­dên­cias buro­crá­ti­cas e pactistas».

O ato, cele­bra­do o Dia da Clas­se Obrei­ra Gale­ga, con­cluiu com a lem­bra­nça de tra­balha­do­res assas­si­na­dos ou encar­ce­ra­dos pola sua lui­ta, con­cre­ta­men­te fôrom men­cio­na­dos Ama­dor e Daniel, Reboi­ras e os pre­sos polí­ti­cos vigue­ses Tel­mo e Miguel. O ato con­cluiu com o can­to da Inter­na­cio­nal e o Hino da Pátria, e à tar­de os assis­ten­tes par­ti­ci­pá­rom na mobi­li­zaçom con­vo­ca­da pola CIG em Ferrol.

Corren­te sin­di­cal da «esquer­da inde­pen­den­tis­ta e anticapitalista»

A Corren­te Sin­di­cal Anti­ca­pi­ta­lis­ta defi­ne-se como «umha corren­te sin­di­cal enqua­dra­da nos pará­me­tros da esquer­da inde­pen­den­tis­ta e anti­ca­pi­ta­lis­ta gale­ga, com­pro­me­ti­da com a lui­ta pola liber­taçom nacio­nal da nos­sa Pátria e a cons­truçom de umha socie­da­de socia­lis­ta, supe­ra­do­ra do Patriarcado».Segundo os tex­tos publi­ca­dos na sua pági­na web, pode­riam ade­rir à CSA tra­balha­do­res filia­dos a qual­quer sin­di­ca­to, ou mes­mo a nen­gum. O prin­ci­pal ámbi­to de tra­balho é a CIG, cen­tral à que porém dedi­cam a maio­ria das suas crí­ti­cas, acusando‑a de viver um pro­ces­so de «aggior­na­men­to», de sub­me­ter-se «aos rit­mos e neces­si­da­des do sin­di­ca­lis­mo espanhol» e de um «gra­dual aban­dono de posiçons combativas».Sobre a CUT, reconhe­cem que no seu seio «estám inte­gra­dos seto­res do pro­le­ta­ria­do gale­go mais ava­nça­do», mas cul­pa­bi­li­za à direçom da FPG de nom ter con­se­gui­do os obje­ti­vos para os que foi fun­da­da e de ter liqui­da­do a plu­ra­li­da­de interna.

Cas­te­llano

El sába­do pasa­do se pre­sen­tó publi­ca­men­te en Ferrol la Corrien­te Sin­di­cal Anti­ca­pi­ta­lis­ta, con un acto que entre mili­tan­tes e invi­ta­dos lle­nó una sala de cines Duples, en el barrio de Esteiro.

Con­tra el pactismo

Ana Amoe­do, inte­gran­te de la Eje­cu­ti­va de la CIG en Porri­ño y Oscar Pérez, exmiem­bro de la Eje­cu­ti­va de la CIG en Ferrol, fue­ron los encar­ga­dos de tomar la pala­bra para per­fi­lar las líneas iden­ti­fi­ca­do­ras de la nue­va corrien­te. Ana, tra­ba­ja­do­ra en una con­ser­ve­ra, insis­tió en el papel pro­ta­go­nis­ta de las muje­res en la lucha “del pro­le­ta­ria­do cons­cien­te”, mien­tras Oscar, tra­ba­ja­dor de la cons­truc­ción, repa­só la peque­ña his­to­ria de la CSA y su apues­ta por un sin­di­ca­lis­mo “basa­do en la sobe­ra­nía de las asam­bleas de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras” con­tra­rio al ver­ti­ca­lis­mo y a las ten­den­cias buro­crá­ti­cas y pactistas”.

El acto cele­bra­do el Dia de la Cla­se Obre­ra Gale­ga, con­clu­yó con el recuer­do de tra­ba­ja­do­res ase­si­na­dos o encar­ce­la­dos por su lucha, con­cre­ta­men­te fue­ron men­cio­na­dos Ama­dor y Daniel, Reboi­ras y los pre­sos polí­ti­cos viue­ses Tel­mo y Miguel. El acto con­clu­yó con el can­to de la Inter­na­cio­nal y el Himno de la Patria, y por la tar­de los asis­ten­tes par­ti­ci­pa­ron en la movi­li­za­ción con­vo­ca­da por la CIG en Ferrol.

Corrien­te sin­di­cal de la “izquier­da inde­pen­den­tis­ta y anticapitalista”

La Corrien­te Sin­di­cal Anti­ca­pi­ta­lis­ta se defi­ne como “una corrien­te sin­di­cal encua­dra­da en los pará­me­tros de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta y anti­ca­pi­ta­lis­ta gale­ga, com­pro­me­ti­da con la lucha por la libe­ra­ción nacio­nal de nues­tra Patria y la cons­truc­ción de una socie­dad socia­lis­ta, supe­ra­do­ra del Patriar­ca­do”. Según los tex­tos publi­ca­dos en su pági­na web, pode­rían adhe­rir­se la CSA, tra­ba­ja­do­res afi­lia­dos a cual­quier sin­di­ca­to, o inclu­so a nin­guno. El prin­ci­pal ámbi­to de tra­ba­jo es la CIG, cen­tral a la que sin embar­go, dedi­can la mayo­ría de sus crí­ti­cas, acu­sán­do­la de vivir un pro­ce­so de “aggior­na­men­to”, de some­ter­se “ a los rit­mos y nece­si­da­des del sin­di­ca­lis­mo espa­ñol” y de un gra­dual aban­dono de posi­cio­nes com­ba­ti­vas”. Sobre la CUT, reco­no­cen que en su seno “están inte­gra­dos por sec­to­res gale­go más avan­za­do”, pero cul­pa­bi­li­za a la direc­ción de la FPG de no haber con­se­gui­do los obje­ti­vos para los que fue fun­da­da y de haber liqui­da­do la plu­ra­li­dad interna.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *