Unes 7.000 per­so­nes pre­sen­cien la cons­ti­tu­ció de l’As­sem­blea Nacio­nal Catalana

AzkenEzkvil.jpg

L’Assem­blea Nacio­nal Cata­la­na (ANC) ja és una reali­tat. Més de 7.000 per­so­nes han assis­tit aquest dis­sab­te 10 de març al Palau Sant Jor­di per viu­re la cons­ti­tu­ció d’un movi­ment que vol arros­se­gar la socie­tat cata­la­na cap l’estat propi.

El moment més acla­mat de la jor­na­da ha estat el dis­curs com­pro­mès social i nacio­nal­ment de l’actor Ser­gi López, que a més ha estat l’encarregat de pro­cla­mar la cons­ti­tu­ció de l’ANC. López ha fet una aren­ga que ha fet alçar i aplau­dir els assis­tents en nom­bro­ses oca­sions. “La inde­pen­dèn­cia no és el final; és el prin­ci­pi”, ha afir­mat López, que ha afe­git que “que­da poc” per asso­lir l’estat pro­pi. «Volem uns Paï­sos Cata­lans lliu­res i inde­pen­dents”, ha fina­litzat l’actor, que ha defen­sat la jus­tí­cia social com una necessitat.

El dis­curs de Ser­gi López ha estat pre­ce­dit per les vota­cions i apro­va­ció dels esta­tuts, el règim intern i el full de ruta de l’ANC. Els adhe­rits tam­bé han apro­vat els infor­mes del Secre­ta­riat Nacio­nal i el Con­sell Per­ma­nent, i ha votat a favor de pro­rro­gar el man­dat del Secre­ta­riat fins al 31 de març, en què s’escolliran els nous membres.

L’acte cons­ti­tuent ha comp­tat tam­bé amb l’arribada al Sant Jor­di de Moi­ses Brog­gi i Jor­di Car­bo­nell, i els par­la­ments de la pre­si­den­ta d’Òmnium Cul­tu­ral, Muriel Casals, el pre­si­dent del CIEMEN, Aure­li Arge­mí, i l’alcalde de Vic i pre­si­dent de l’Associació de Muni­ci­pis per la Inde­pen­dèn­cia, Josep Maria Vila d’Abadal.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *