Unes 7.000 per­so­nes pre­sen­cien la cons­ti­tu­ció de l’As­sem­blea Nacio­nal Catalana

AzkenEzkvil.jpg

L’Assem­blea Nacio­nal Cata­la­na (ANC) ja és una reali­tat. Més de 7.000 per­so­nes han assis­tit aquest dis­sab­te 10 de març al Palau Sant Jor­di per viu­re la cons­ti­tu­ció d’un movi­ment que vol arros­se­gar la socie­tat cata­la­na cap l’estat propi.

El moment més acla­mat de la jor­na­da ha estat el dis­curs com­pro­mès social i nacio­nal­ment de l’actor Ser­gi López, que a més ha estat l’encarregat de pro­cla­mar la cons­ti­tu­ció de l’ANC. López ha fet una aren­ga que ha fet alçar i aplau­dir els assis­tents en nom­bro­ses oca­sions. “La inde­pen­dèn­cia no és el final; és el prin­ci­pi”, ha afir­mat López, que ha afe­git que “que­da poc” per asso­lir l’estat pro­pi. «Volem uns Paï­sos Cata­lans lliu­res i inde­pen­dents”, ha fina­litzat l’actor, que ha defen­sat la jus­tí­cia social com una necessitat.

El dis­curs de Ser­gi López ha estat pre­ce­dit per les vota­cions i apro­va­ció dels esta­tuts, el règim intern i el full de ruta de l’ANC. Els adhe­rits tam­bé han apro­vat els infor­mes del Secre­ta­riat Nacio­nal i el Con­sell Per­ma­nent, i ha votat a favor de pro­rro­gar el man­dat del Secre­ta­riat fins al 31 de març, en què s’escolliran els nous membres.

L’acte cons­ti­tuent ha comp­tat tam­bé amb l’arribada al Sant Jor­di de Moi­ses Brog­gi i Jor­di Car­bo­nell, i els par­la­ments de la pre­si­den­ta d’Òmnium Cul­tu­ral, Muriel Casals, el pre­si­dent del CIEMEN, Aure­li Arge­mí, i l’alcalde de Vic i pre­si­dent de l’Associació de Muni­ci­pis per la Inde­pen­dèn­cia, Josep Maria Vila d’Abadal.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *