«Jarri­ta­ko hel­bu­ruak guz­tiz gain­di­tu­ta» eman die­te amaie­ra V. Topa­ke­ta Feministei

TOPAKETA FEMINISTAK

Eus­kal Herri­ko Bil­gu­ne Femi­nis­tak gaur eman die amaie­ra hiru egu­ne­tan zehar 600 ema­ku­me ingu­ru bil­du dituen V. Topa­ke­ta Feministei.

Balan­tzea egi­te­ra­koan, Miren Aran­gu­re­nek azal­du du hamar urte­ren buruan, Topa­ke­te­ta­ko par­tai­de kopu­rua bikoiz­tea lor­tu dute. Aran­gu­re­nen hitze­tan, horrek era­kus­ten du borro­ka femi­nis­ta «bizi­rik eta osa­sun­tsu» dagoe­la eta Eus­kal Herria­ren erai­kun­tza­ra­ko «ezin­bes­te­koa» dela.

Bideo batek, dan­tzak eta poe­siak osa­tu­ta­ko itxie­ra eki­tal­di baten ondo­ren, nabar­men­du dute «aurrei­kus­pen guz­tiak haus­teaz gain, Eus­kal Herri­ko femi­nis­ta sarea­ren ordez­ka­ritza zaba­la» izan dela ber­tan. «Gaur berretsi deza­ke­gu lan esti­lo pro­pioa­re­kin femi­nis­moan aritze­ko erak sor­tzen jarraitzen dugu­la», azpi­ma­rra­tu dute.

Azken hiru egu­no­ta­ko balan­tzea egi­teaz gai­ne­ra, epe motzean zain duten hitzor­du «garran­tzitsu» baten berri eman die­te ber­ta­ra­tu­ta­koei: dato­rren martxoa­ren 29rako Eus­kal Herri­ko gehien­go sin­di­ka­lak dei­tu­ta­ko gre­ba oro­ko­rra. «Ema­ku­meok asko dugu esa­te­ko eta egi­te­ko. Ema­ku­meak kalean izan­go gara», adie­ra­zi dute.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *