[Iru­ña] Car­ta al Ayun­ta­mien­to ante la actua­ción de la can­tan­te Israe­lí Noa en Iruña

[Eus­ka­ra]

Gaya­rre Antzo­ki Fun­da­zioa­ren Patro­na­tu­ko jun­ta­ki­de agurgarriak

Gaya­rre Fun­da­zioak Israel­dar Noa abes­la­ria­ren ema­nal­dia, martxoa­ren bira­ko pro­gra­ma­tu­ri­koa, ber­tan behe­ra uzte­ko eskatze­ko idaz­ten ari gatzaizkizue.

Ez gau­de artis­ta moduan edo israel­dar herri­tar moduan aur­kez­ten den Noa­ren pre­sen­tzia­ren aur­ka. Uko egi­ten dio­gu Israe­len ordez­ka­ri beza­la eta ondoz ondo­ko gober­nu sio­nis­tek eza­rri­ta­ko gar­bi­ke­ta etni­koen poli­ti­ka­ren defen­datzai­le izateagatik.

Gar­bi dago Israe­lek poli­ti­ka hauek bere artis­ten bidez apain­tze­ko duen asmoa. 2008/​09an Israe­lek Gaza­ren aur­ka buru­tu­ta­ko era­soa ondo­ren, zei­ne­tan 1500 hil­da­ko egon ziren, hauen laur­de­na adin txi­ki­koak izanik,Arye Mekel, Atze­rri Minis­te­rio­ko (MAE) boze­ra­mai­leak esan zuen: “Mun­duan zehar bida­li­ko ditu­gu gure nobe­la­gi­le eta idaz­le­rik eza­gu­ne­nak, antzez­lan kon­pai­niak, era­kus­ke­tak… Horre­la Israe­len aur­pe­gi­rik atse­gi­ne­na azal­du­ko dugu eta gerra tes­tuin­gu­rua­re­kin baka­rrik iden­ti­fi­katzea eki­di­nen dugu.” (The New­York Times, 2009ko martxoa­ren 3an bildua).

Noa abes­la­riak, Israe­le­ra 17 urte­re­kin joan arren sol­da­dus­ka egi­te­ra, bakea­ren eta herrien arte­ko bizi­ki­detza­ren mai­ta­le beza­la aur­kez­tea gus­tu­ko du, arra­kas­taz hain­bat aldiz antzez­tu duen jarre­ra izanik.

Bai­na behin baino gehia­go­tan mas­ka­ra ken­du du, Pales­ti­nar herria­ren­ga­na­ko bene­ta­ko mes­pretxua age­rian utziz eta berak zer­bitza­tu duen Israel­go arma­da­ren ekin­tza itze­lei babe­sa adieraziz.

200809 urtee­tan, Berun Urtua dei­tu­ta­ko ope­ra­zio bitar­tean, Noak Gaza­ko herria­ri idatzi zion, era­soak defen­da­tuz eta Hamas-en gober­nua­ri errua botaz “Gaza pobre­zia­ren, gai­xo­ta­su­nen eta mise­ria­ren zabor-toki bihur­tzea­ga­tik”. Gehi­tuz “zuen­tzat Israe­lek egin behar den eta denok daki­gun lana egin­go due­la, bes­te­rik ezin deza­ket opa, eta min­bi­zia, biru­sa eta fana­tis­moa deitzen den muns­tro eta Hamas ize­na due­naz libratzea”. Ahaz­tu egin zitzaion Israe­lek Gaza­ra­ko sar­bi­de guz­tiak itxi zitue­la aipatzea, zei­nek ber­ta­ko jen­dea kri­si huma­ni­ta­rio egoe­ra­ra era­man duen, hain­bat aldiz UNRWA‑k (Nazio Batuen Erre­fu­xia­tuen­tza­ko Agen­tziak) salatutakoa.

Geroa­go saia­tu arren hitz hauek leun­tzen, Noak ez du inoiz Pales­ti­nar herria­re­ki­ko Israel­go Esta­tua­ren poli­ti­ka hil­tzai­le, arra­zis­ta eta espan­tsio­nis­ta sala­tu. Izan ere, 2010ean Gaza-ratz bide­ratzen zen ontzi-tal­dea­ri egin­da­ko era­so kri­mi­na­la ondo­ren Noak adie­ra­zi zuen “Israe­len inork ez du sines­ten Israel­go gober­nuak itsa­son­tzi horre­tan inor hil egin nahi izan zuenik”.

Udal antzo­kian Noa­ren pre­sen­tzia­ren gure gaitzes­pe­nik indar­tsue­na Israe­len­ga­na­ko BDS (Boi­kot, desin­ber­tsio eta zigo­rren) kan­pai­nan kokatzen da, 2005ean pales­ti­nar jen­dar­te zibi­lak martxan jarri zue­na hain zuzen ere. Kan­pai­na honen hel­bu­rua mun­duan zehar elkar­ta­su­na mugia­raz­tea da, Israe­lek nazioar­te­ko legal­ta­su­na bete dezan, sis­te­ma­ti­ko­ki inola­ko zigo­rrik eza­rri gabe urratzen bai du. BDS‑k Israel­go apartheid poli­ti­kek, his­to­ria­ren kutxa­rantz, Hego Afri­ka­ko aparthei­den bide ber­di­nean jarrai­tu deza­te­la bilatzen du.

Roger Waters, Elvis Cos­te­llo, Pixies eta Gil Scott-Heron-en neu­rri­ko abes­la­riek boi­kot artis­ti­koan sar­tu dira, jar­du­te­ra uka­tuz Israe­len, Esta­tu honek Pales­ti­nar herria­ren esku­bi­deak aitor­tu gabe jarraitzen duen bitar­tean, euren etxe eta lurre­ta­ra itzul­tze­ko esku­bi­dea eta aska­ta­su­nean bizitze­ko esku­bi­dea hain zuzen ere.

Gaya­rre Fun­da­zioa Nazioar­te­ko Legal­ta­su­na­ren defen­tsan jar­du­tea, oho­rez­ko eta bidez­ko kei­nua litza­te­kee­la uste dugu eta Noa­ren ekin­tza eta pre­sen­tzia ukatzea, hala nola, Pales­ti­nar herria­ren aur­ka­ko Israel­go gober­nua­ren poli­ti­ka geno­zi­dak jus­ti­fi­katzen dituen edonori.

Iru­ña Gerrak Gel­di­tu- Pales­ti­na Ekar­ta­su­na Ekimena


[Cas­te­llano]

Esti­ma­dos miem­bros de la Jun­ta del Patro­na­to de la Fun­da­ción Tea­tro Gaya­rre Les escri­bi­mos para pedir que la Fun­da­ción Gaya­rre can­ce­le la actua­ción de la can­tan­te israe­lí Noa en el tea­tro Gaya­rre pro­gra­ma­da para el 2 de marzo.

Esti­ma­dos miem­bros de la Jun­ta del Patro­na­to de la Fun­da­ción Tea­tro Gayarre
Les escri­bi­mos para pedir que la Fun­da­ción Gaya­rre can­ce­le la actua­ción de la can­tan­te israe­lí Noa en el tea­tro Gaya­rre pro­gra­ma­da para el 2 de marzo.

No nos opo­ne­mos a la pre­sen­cia de Noa en su cali­dad de artis­ta o ciu­da­da­na israe­lí. Le recha­za­mos como repre­sen­tan­te de Israel y defen­so­ra de las polí­ti­cas de lim­pie­za étni­ca imple­men­ta­da por los suce­si­vos gobier­nos sionistas.

Está cla­ro que Israel pre­ten­de maqui­llar estas polí­ti­cas a tra­vés de sus artistas.

Tras los ata­ques de Israel a la Fran­ja de Gaza en 200809 sal­da­dos con 1500 muer­tos, una cuar­ta par­te meno­res de edad, Arye Mekel, por­ta­voz del Minis­te­rio de Asun­tos Exte­rio­res­de Israel decla­ró: “Envia­re­mos por el mun­do a nues­tros nove­lis­tas y escri­to­res más cono­ci­dos, com­pa­ñías de tea­tro, expo­si­cio­nes… De esta for­ma mos­tra­re­mos el ros­tro más ama­ble de Israel y evi­ta­re­mos que se nos iden­ti­fi­que úni­ca­men­te en un con­tex­to de gue­rra.” (Reco­gi­do por The New York Times, 3 de mar­zo de 2009).

Aun­que la can­tan­te israe­lí Noa fue a vivir a Israel a los 17 años para hacer el ser­vi­cio mili­tar, le gus­ta pre­sen­tar­se como aman­te de la paz y de la coexis­ten­cia entre los pue­blos, una posi­ción que ha esce­ni­fi­ca­do exi­to­sa­men­te en múl­ti­ples ocasiones.

Pero en más de una oca­sión ha deja­do caer la más­ca­ra, des­ve­lan­do su ver­da­de­ro des­pre­cio para con el pue­blo pales­tino y su apo­yo a las más bru­ta­les accio­nes del ejer­ci­to israe­lí en el cual ella mis­ma ha ser­vi­do. En 200809, duran­te la ope­ra­ción Plo­mo Fun­di­do, Noa escri­bió al pue­blo de Gaza defen­dien­do el ata­que y cul­pan­do al gobierno de Hamas “de haber con­ver­ti­do Gaza en un basu­re­ro de pobre­za, enfer­me­dad y mise­ria”. Aña­dió “sólo pue­do desear para Uds que Israel haga el tra­ba­jo que todos sabe­mos que debe hacer­se y librar­les de este can­cer, este virus, este mons­truo lla­ma­do fana­tis­mo que se lla­ma Hamas”. Se le olvi­dó men­cio­nar el cie­rre de todos los acce­sos a Gaza por par­te de Israel que ha lle­va­do a su pobla­ción a una situa­ción de cri­sis huma­ni­ta­ria tan­tas veces denun­cia­da por la UNRWA (Agen­cia de la ONU para los refugiados).

Aun­que más tar­de qui­so mati­zar estas pala­bras, Noa no ha hecho jamás una con­de­na públi­ca de las polí­ti­cas ase­si­nas, racis­tas y expan­sio­nis­tas del Esta­do israe­lí hacia el pue­blo pales­tino. De hecho, tras el cri­mi­nal ata­que a la flo­ti­lla que se diri­gía a Gaza en 2010, Noa decla­ró que “nadie en Israel cree que el gobierno israe­lí qui­so matar a nadie en ese barco”.
Nues­tro enér­gi­co recha­zo a la pre­sen­cia de Noa en el tea­tro muni­ci­pal se enmar­ca den­tro de la cam­pa­ña de boi­cot, des­in­ver­sio­nes y san­cio­nes (BDS) a Israel, que lan­zó la socie­dad civil pales­ti­na en 2005.

Esta cam­pa­ña bus­ca movi­li­zar la soli­da­ri­dad mun­dial para con­se­guir que Israel cum­pla la lega­li­dad inter­na­cio­nal que sis­te­má­ti­ca­men­te vio­la sin que nin­gu­na san­ción le sea impues­ta. El BDS bus­ca que las polí­ti­cas israe­líes de apartheid sigan el camino del apartheid de Sudá­fri­ca hacia el baúl de la historia.

Can­tan­tes de la talla de Roger Waters, Elvis Cos­te­llo, The Pixies y Gil Scott-Heron ya se han suma­do al boi­cot artís­ti­co negán­do­se a actuar en Israel mien­tras el Esta­do sigue sin reco­no­cer los dere­chos del pue­blo pales­tino de vol­ver a sus casas y tie­rras y vivir en libertad.

Cree­mos que sería un ges­to jus­to y hono­ra­ble por par­te de la Fun­da­ción Gaya­rre actuar en defen­sa de la Lega­li­dad Inter­na­cio­nal y negar la pre­sen­cia y actua­ción a Noa y a cual­quier per­so­na que jus­ti­fi­que las polí­ti­cas geno­ci­das del gobierno israe­lí con­tra el pue­blo palestino.
Atentamente

Colec­ti­vos de Iru­ña Con­tra las Guerras/​Ini­cia­ti­va Pales­ti­na Elkartusuna

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *