[Gal/​Cast] Estu­dian­tes impi­den un home­na­je a Fra­ga en Santiago

Gale­go

Umha cen­te­na de estu­dan­tes da Uni­ver­si­da­de de Com­pos­te­la (USC) impe­diu hoje a cele­braçom dumha home­na­gem a Manuel Fra­ga na Facul­da­de de Fisolofia.

O ato aca­dé­mi­co sus­pen­di­do con­sis­tia numha mesa redon­da inti­tu­la­da «Qua­tro legis­la­tu­ras que muda­rom a Gali­za: Home­na­gem a D. Manuel Fra­ga Iri­bar­ne» em que iam par­ti­ci­par os ex-con­selhei­ros Manue­la López Bes­tei­ro, Cel­so Currás, e Xesús Palmou.

A pales­tra orga­ni­za­da por Gali­cia Milé­nio: Foro de pen­sa­men­to e opi­niom, inte­gra­va-se no III cur­so Xerar­do Fer­nán­dez Albor, e inti­tu­la­da: «30 anos de autonomia».

Ao ato assis­ti­rom além dou­tras pes­soas, a irmá de Manuel Fra­ga, Rosa­rio Fra­ga, acom­panha­do de seu mari­do, e o ex-pre­si­den­te da Xun­ta Xerar­do Fer­nán­dez Albor que aban­do­nou a sala onde se des­en­vol­via o ato ao irrom­per as e os manifestantes.

Enquan­to os minis­tra­do­res da pales­tra entra­ron na Facul­da­de forom rece­bi­dos polos mani­fes­tan­tes que gri­ta­rom pala­vras de ordem con­tra a cele­braçom des­se ato, como «fora fas­cis­tas da uni­ver­si­da­de», «as home­na­gens aos das cune­tas», «home­na­gear Angel Casal» ou «vos­sa his­tó­ria é umha mentira».

Depois as e os mani­fes­tan­tes ocu­pa­rom a sala em que esta­va pre­vis­to cele­brar a pales­tra e impe­di­rom o des­en­vol­vi­men­to do ato.

Castellano

Un cen­te­nar de estu­dian­tes de la Uni­ver­si­dad de San­tia­go de Com­pos­te­la (USC) ha impe­di­do hoy la cele­bra­ción de un home­na­je a Manuel Fra­ga en la facul­tad de Filosofía.

El acto aca­dé­mi­co sus­pen­di­do con­sis­tía en una mesa redon­da titu­la­da «Cua­tro legis­la­tu­ras que cam­bia­ron Gali­cia: Home­na­je a D. Manuel Fra­ga Iri­bar­ne», en la que iban a par­ti­ci­par los excon­se­llei­ros Manue­la López Bes­tei­ro, Cel­so Currás y Xesús Palmou.

La con­fe­ren­cia, orga­ni­za­ra por Gali­cia Mile­nio: Foro de Pen­sa­mien­to y Opi­nión, se enmar­ca­ba en el III Cur­so Xerar­do Fer­nán­dez Albor bajo el títu­lo «30 años de autonomía».

Al acto asis­tie­ron, entre otras per­so­nas, la her­ma­na de Manuel Fra­ga, Rosa­rio Fra­ga, acom­pa­ña­da por su mari­do, y el expre­si­den­te de la Xun­ta Gerar­do Fer­nán­dez Albor, que aban­do­nó el salón de actos al irrum­pir los manifestantes.

Cuan­do los inter­vi­nien­tes en la mesa redon­da entra­ron en la facul­tad fue­ron reci­bi­dos por los mani­fes­tan­tes que corea­ron con­sig­nas con­tra la cele­bra­ción de este acto, como «fue­ra fas­cis­tas de la uni­ver­si­dad», «los home­na­jes a los de las cune­tas», «home­na­jear a Anxel Casal» o ««vues­tra his­to­ria es una mentira».

Pos­te­rior­men­te los mani­fes­tan­tes ocu­pa­ron el salón en el que esta­ba pre­vis­to cele­brar la mesa redon­da e impi­die­ron que el acto se lle­va­ba a cabo.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *