[Fotos] Milhei­ros de tra­balha­do­ras e tra­balha­do­res reco­rren A Corunha em defen­sa do Setor Naval

Gale­go

5.000 trabalhadoras/​es do naval de Ferrol, acom­panha­das por sin­di­ca­lis­tas e cida­dáns soli­dá­rios, mani­fes­tá­rom-se esta quin­ta polas ruas da Corunha até a Dele­gaçom do Governo espanhol na Gali­za en deman­da de carre­ga de tra­balho e soluçons para un setor que se encon­tra nunha gra­vís­si­ma situaçom. O fina­li­zar a mar­cha, unha repre­sen­taçom do per­soal reuniu-se com o dele­ga­do da ins­ti­tuiçom esta­tal, ao que exi­gi­ron que defen­da suas rei­vin­di­caçons dian­te dos Gover­nos gale­go e do esta­do espanhol para atin­gir com­pro­mis­sos e assim sal­var un setor do que depen­den máis de 17.000 empre­gos en toda Ferrolterra.

Duran­te a mani­fes­taçom, que cau­sou gran­de expec­taçom o seu pas­so, pude­rom-se escui­tar pala­vras de ordem como “onde está que non se ve o dique do PP”, “carre­ga de tra­balho para o naval” ou “que­re­mos tra­balhar e non emi­grar”; rei­vin­di­caçons que se repe­ti­ron en nume­ro­sas oca­sions dian­te do edi­fí­cio guver­na­men­tal enquan­to a cabeça da mar­cha aguar­da­va a che­ga­da da cola da manifestaçom.

Cas­te­llano

Unos 5000 tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res del naval de Ferrol, acom­pa­ña­das por sin­di­ca­lis­tas y ciudadanas/​os soli­da­rias, se mani­fes­ta­ron este jue­ves por las calles de A Corunha has­ta la dele­ga­ción del Gobierno espa­ñol, en Gali­za, en deman­da de car­ga de tra­ba­jo y solu­cio­nes para un sec­tor que se encuen­tra en una gra­ví­si­ma situa­ción. Al fina­li­zar la mar­cha, una repre­sen­ta­ción del per­so­nal se reu­nió con el dele­ga­do de la ins­ti­tu­ción esta­tal, al que exi­gie­ron que defien­da sus rei­vin­di­ca­cio­nes, delan­te tan­to del gobierno gale­go como del esta­do espa­ñol para alcan­zar com­pro­mi­sos y así sal­var un sec­tor del que depen­den más de 17.000 empleos en toda Ferrolterra.

Duran­te la mani­fes­ta­ción que cau­só gran­de expec­ta­ción a su paso, se pudie­ron escu­char con­sig­nas como «onde está no se ve el dique del PP» «car­ga de tra­ba­jo para el naval» o «que­re­mos tra­ba­jar y no emi­grar»; rei­vin­di­ca­cio­nes que se repi­tie­ron en nume­ro­sas oca­sio­nes delan­te del edi­fi­cio guber­na­men­tal, mien­tras la cabe­za de la mar­cha aguar­da­ba la lle­ga­da de la cola de la manifestación.

Fotos Gali­za Contrainfo

La hai­ne-Gali­za

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *