[Iru­ña] Car­ta al Ayun­ta­mien­to ante la actua­ción de la can­tan­te Israe­lí Noa en Iruña

[Eus­ka­ra]

Gaya­rre Antzo­ki Fun­da­zioa­ren Patro­na­tu­ko jun­ta­ki­de agurgarriak

Gaya­rre Fun­da­zioak Israel­dar Noa abes­la­ria­ren ema­nal­dia, martxoa­ren bira­ko pro­gra­ma­tu­ri­koa, ber­tan behe­ra uzte­ko eskatze­ko idaz­ten ari gatzaizkizue.

Ez gau­de artis­ta moduan edo israel­dar herri­tar moduan aur­kez­ten den Noa­ren pre­sen­tzia­ren aur­ka. Uko egi­ten dio­gu Israe­len ordez­ka­ri beza­la eta ondoz ondo­ko gober­nu sio­nis­tek eza­rri­ta­ko gar­bi­ke­ta etni­koen poli­ti­ka­ren defen­datzai­le izateagatik.

Gar­bi dago Israe­lek poli­ti­ka hauek bere artis­ten bidez apain­tze­ko duen asmoa. 2008/​09an Israe­lek Gaza­ren aur­ka buru­tu­ta­ko era­soa ondo­ren, zei­ne­tan 1500 hil­da­ko egon ziren, hauen laur­de­na adin txi­ki­koak izanik,Arye Mekel, Atze­rri Minis­te­rio­ko (MAE) boze­ra­mai­leak esan zuen: “Mun­duan zehar bida­li­ko ditu­gu gure nobe­la­gi­le eta idaz­le­rik eza­gu­ne­nak, antzez­lan kon­pai­niak, era­kus­ke­tak… Horre­la Israe­len aur­pe­gi­rik atse­gi­ne­na azal­du­ko dugu eta gerra tes­tuin­gu­rua­re­kin baka­rrik iden­ti­fi­katzea eki­di­nen dugu.” (The New­York Times, 2009ko martxoa­ren 3an bildua).

Noa abes­la­riak, Israe­le­ra 17 urte­re­kin joan arren sol­da­dus­ka egi­te­ra, bakea­ren eta herrien arte­ko bizi­ki­detza­ren mai­ta­le beza­la aur­kez­tea gus­tu­ko du, arra­kas­taz hain­bat aldiz antzez­tu duen jarre­ra izanik.

Bai­na behin baino gehia­go­tan mas­ka­ra ken­du du, Pales­ti­nar herria­ren­ga­na­ko bene­ta­ko mes­pretxua age­rian utziz eta berak zer­bitza­tu duen Israel­go arma­da­ren ekin­tza itze­lei babe­sa adieraziz.

200809 urtee­tan, Berun Urtua dei­tu­ta­ko ope­ra­zio bitar­tean, Noak Gaza­ko herria­ri idatzi zion, era­soak defen­da­tuz eta Hamas-en gober­nua­ri errua botaz “Gaza pobre­zia­ren, gai­xo­ta­su­nen eta mise­ria­ren zabor-toki bihur­tzea­ga­tik”. Gehi­tuz “zuen­tzat Israe­lek egin behar den eta denok daki­gun lana egin­go due­la, bes­te­rik ezin deza­ket opa, eta min­bi­zia, biru­sa eta fana­tis­moa deitzen den muns­tro eta Hamas ize­na due­naz libratzea”. Ahaz­tu egin zitzaion Israe­lek Gaza­ra­ko sar­bi­de guz­tiak itxi zitue­la aipatzea, zei­nek ber­ta­ko jen­dea kri­si huma­ni­ta­rio egoe­ra­ra era­man duen, hain­bat aldiz UNRWA‑k (Nazio Batuen Erre­fu­xia­tuen­tza­ko Agen­tziak) salatutakoa.

Geroa­go saia­tu arren hitz hauek leun­tzen, Noak ez du inoiz Pales­ti­nar herria­re­ki­ko Israel­go Esta­tua­ren poli­ti­ka hil­tzai­le, arra­zis­ta eta espan­tsio­nis­ta sala­tu. Izan ere, 2010ean Gaza-ratz bide­ratzen zen ontzi-tal­dea­ri egin­da­ko era­so kri­mi­na­la ondo­ren Noak adie­ra­zi zuen “Israe­len inork ez du sines­ten Israel­go gober­nuak itsa­son­tzi horre­tan inor hil egin nahi izan zuenik”.

Udal antzo­kian Noa­ren pre­sen­tzia­ren gure gaitzes­pe­nik indar­tsue­na Israe­len­ga­na­ko BDS (Boi­kot, desin­ber­tsio eta zigo­rren) kan­pai­nan kokatzen da, 2005ean pales­ti­nar jen­dar­te zibi­lak martxan jarri zue­na hain zuzen ere. Kan­pai­na honen hel­bu­rua mun­duan zehar elkar­ta­su­na mugia­raz­tea da, Israe­lek nazioar­te­ko legal­ta­su­na bete dezan, sis­te­ma­ti­ko­ki inola­ko zigo­rrik eza­rri gabe urratzen bai du. BDS‑k Israel­go apartheid poli­ti­kek, his­to­ria­ren kutxa­rantz, Hego Afri­ka­ko aparthei­den bide ber­di­nean jarrai­tu deza­te­la bilatzen du.

Roger Waters, Elvis Cos­te­llo, Pixies eta Gil Scott-Heron-en neu­rri­ko abes­la­riek boi­kot artis­ti­koan sar­tu dira, jar­du­te­ra uka­tuz Israe­len, Esta­tu honek Pales­ti­nar herria­ren esku­bi­deak aitor­tu gabe jarraitzen duen bitar­tean, euren etxe eta lurre­ta­ra itzul­tze­ko esku­bi­dea eta aska­ta­su­nean bizitze­ko esku­bi­dea hain zuzen ere.

Gaya­rre Fun­da­zioa Nazioar­te­ko Legal­ta­su­na­ren defen­tsan jar­du­tea, oho­rez­ko eta bidez­ko kei­nua litza­te­kee­la uste dugu eta Noa­ren ekin­tza eta pre­sen­tzia ukatzea, hala nola, Pales­ti­nar herria­ren aur­ka­ko Israel­go gober­nua­ren poli­ti­ka geno­zi­dak jus­ti­fi­katzen dituen edonori.

Iru­ña Gerrak Gel­di­tu- Pales­ti­na Ekar­ta­su­na Ekimena


[Cas­te­llano]

Esti­ma­dos miem­bros de la Jun­ta del Patro­na­to de la Fun­da­ción Tea­tro Gaya­rre Les escri­bi­mos para pedir que la Fun­da­ción Gaya­rre can­ce­le la actua­ción de la can­tan­te israe­lí Noa en el tea­tro Gaya­rre pro­gra­ma­da para el 2 de marzo.

Esti­ma­dos miem­bros de la Jun­ta del Patro­na­to de la Fun­da­ción Tea­tro Gayarre
Les escri­bi­mos para pedir que la Fun­da­ción Gaya­rre can­ce­le la actua­ción de la can­tan­te israe­lí Noa en el tea­tro Gaya­rre pro­gra­ma­da para el 2 de marzo.

No nos opo­ne­mos a la pre­sen­cia de Noa en su cali­dad de artis­ta o ciu­da­da­na israe­lí. Le recha­za­mos como repre­sen­tan­te de Israel y defen­so­ra de las polí­ti­cas de lim­pie­za étni­ca imple­men­ta­da por los suce­si­vos gobier­nos sionistas.

Está cla­ro que Israel pre­ten­de maqui­llar estas polí­ti­cas a tra­vés de sus artistas.

Tras los ata­ques de Israel a la Fran­ja de Gaza en 200809 sal­da­dos con 1500 muer­tos, una cuar­ta par­te meno­res de edad, Arye Mekel, por­ta­voz del Minis­te­rio de Asun­tos Exte­rio­res­de Israel decla­ró: “Envia­re­mos por el mun­do a nues­tros nove­lis­tas y escri­to­res más cono­ci­dos, com­pa­ñías de tea­tro, expo­si­cio­nes… De esta for­ma mos­tra­re­mos el ros­tro más ama­ble de Israel y evi­ta­re­mos que se nos iden­ti­fi­que úni­ca­men­te en un con­tex­to de gue­rra.” (Reco­gi­do por The New York Times, 3 de mar­zo de 2009).

Aun­que la can­tan­te israe­lí Noa fue a vivir a Israel a los 17 años para hacer el ser­vi­cio mili­tar, le gus­ta pre­sen­tar­se como aman­te de la paz y de la coexis­ten­cia entre los pue­blos, una posi­ción que ha esce­ni­fi­ca­do exi­to­sa­men­te en múl­ti­ples ocasiones.

Pero en más de una oca­sión ha deja­do caer la más­ca­ra, des­ve­lan­do su ver­da­de­ro des­pre­cio para con el pue­blo pales­tino y su apo­yo a las más bru­ta­les accio­nes del ejer­ci­to israe­lí en el cual ella mis­ma ha ser­vi­do. En 200809, duran­te la ope­ra­ción Plo­mo Fun­di­do, Noa escri­bió al pue­blo de Gaza defen­dien­do el ata­que y cul­pan­do al gobierno de Hamas “de haber con­ver­ti­do Gaza en un basu­re­ro de pobre­za, enfer­me­dad y mise­ria”. Aña­dió “sólo pue­do desear para Uds que Israel haga el tra­ba­jo que todos sabe­mos que debe hacer­se y librar­les de este can­cer, este virus, este mons­truo lla­ma­do fana­tis­mo que se lla­ma Hamas”. Se le olvi­dó men­cio­nar el cie­rre de todos los acce­sos a Gaza por par­te de Israel que ha lle­va­do a su pobla­ción a una situa­ción de cri­sis huma­ni­ta­ria tan­tas veces denun­cia­da por la UNRWA (Agen­cia de la ONU para los refugiados).

Aun­que más tar­de qui­so mati­zar estas pala­bras, Noa no ha hecho jamás una con­de­na públi­ca de las polí­ti­cas ase­si­nas, racis­tas y expan­sio­nis­tas del Esta­do israe­lí hacia el pue­blo pales­tino. De hecho, tras el cri­mi­nal ata­que a la flo­ti­lla que se diri­gía a Gaza en 2010, Noa decla­ró que “nadie en Israel cree que el gobierno israe­lí qui­so matar a nadie en ese barco”.
Nues­tro enér­gi­co recha­zo a la pre­sen­cia de Noa en el tea­tro muni­ci­pal se enmar­ca den­tro de la cam­pa­ña de boi­cot, des­in­ver­sio­nes y san­cio­nes (BDS) a Israel, que lan­zó la socie­dad civil pales­ti­na en 2005.

Esta cam­pa­ña bus­ca movi­li­zar la soli­da­ri­dad mun­dial para con­se­guir que Israel cum­pla la lega­li­dad inter­na­cio­nal que sis­te­má­ti­ca­men­te vio­la sin que nin­gu­na san­ción le sea impues­ta. El BDS bus­ca que las polí­ti­cas israe­líes de apartheid sigan el camino del apartheid de Sudá­fri­ca hacia el baúl de la historia.

Can­tan­tes de la talla de Roger Waters, Elvis Cos­te­llo, The Pixies y Gil Scott-Heron ya se han suma­do al boi­cot artís­ti­co negán­do­se a actuar en Israel mien­tras el Esta­do sigue sin reco­no­cer los dere­chos del pue­blo pales­tino de vol­ver a sus casas y tie­rras y vivir en libertad.

Cree­mos que sería un ges­to jus­to y hono­ra­ble por par­te de la Fun­da­ción Gaya­rre actuar en defen­sa de la Lega­li­dad Inter­na­cio­nal y negar la pre­sen­cia y actua­ción a Noa y a cual­quier per­so­na que jus­ti­fi­que las polí­ti­cas geno­ci­das del gobierno israe­lí con­tra el pue­blo palestino.
Atentamente

Colec­ti­vos de Iru­ña Con­tra las Guerras/​Ini­cia­ti­va Pales­ti­na Elkartusuna

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *