Inter­ven­ción final, en la mani­fes­ta­ción de Bil­bo de Egin Deza­gun Bidea

Arratsal­de on Eus­kal Herria, agur bero bat denoi! Lehen lehe­nik, pre­so dire­nei, erbes­tean dau­de­nei, eta beraien seni­de guz­tiei gure­be­sar­ka­da­rik sen­ti­tue­na bida­li nahi die­gu. Gaur­ko martxa pre­soen seni­deek zabal­du dute. Aste­bu­ru hone­tan ez dira joan pre­so dituz­ten fami­lia­rrak bisitatzera,mobilizazio his­to­ri­ko hone­tan par­te har­tzea­rren. Txa­lotze­koa da zuen kemena.

Biga­rre­nik, zorio­nak denoi! Zorio­nak gaur­ko egu­na zinez kolo­sa­la egin duzuen guz­tioi. Aste haue­tan zehar guta­ri­ko bakoitzak egin­da­ko lana­ri esker, Bil­bo­ko kaleak jen­dez gai­nez­ka dau­de gaur.

Hemos con­se­gui­do des­bor­dar las calles de Bil­bao, y hoy es inevi­ta­ble para el mun­do mirar hacia a Eus­kal Herria, a esta mayo­ría abru­ma­do­ra de un pue­blo que recla­ma el res­pe­to a los dere­chos más ele­men­ta­les de las per­so­nas vas­cas que, a con­se­cuen­cia del con­flic­to polí­ti­co que a día de hoy sigue sin resol­ver­se, se encuen­tran pre­sas o exiliadas.

Bai­na gaur bada bere­zi­ki bes­te alde­ra begi­ratzea ezi­nez­koa zaio­nik. Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko gober­nuei saihes­te­zi­na zaie Bil­bon islatzen ari den eska­ki­zun eta boron­da­te zabal honi so egi­tea. Saihes­te­zi­na egin behar zaien beza­la bihar­tik aurre­ra gataz­ka­ren kon­pon­bi­dean egiaz­ko pau­suak ema­ten has­tea, eus­kal pre­so eta ihes­la­rien esku­bi­deak erres­pe­tatzen hasiz.

La socie­dad vas­ca, de mane­ra mayo­ri­ta­ria y rotun­da, recla­ma pasos a los gobier­nos espa­ñol y fran­cés. Que pon­gan fin a esta polí­ti­ca peni­ten­cia­ria, ancla­da en cri­te­rios de ven­gan­za y repre­sión, y que des­de el res­pe­to a los dere­chos fun­da­men­ta­les de las y los pre­sos vas­cos, abor­de de mane­ra posi­ti­va el pro­ce­so para una solu­ción defi­ni­ti­va al con­flic­to, abrien­do las puer­tas al regre­so de todas y todos los pre­sos y exi­lia­dos vascos.

Eus­kal jen­dar­tea­ren gehien­go zaba­lak hiz­ki larriz alda­rri­katzen du eus­kal pre­soen esku­bi­deen erres­pe­tua. Ez gara baka­rrak. Nazioar­te­ko ospe­dun era­kun­de askok eta espe­rien­tzia han­di­ko per­tso­na uga­rik eska­ki­zun bera egi­ten bai­tie espai­niar eta fran­tziar gobernuei.

Ya no hay excu­sas. No caben más demo­ras. A par­tir de maña­na, la socie­dad vas­ca no espe­ra otro esce­na­rio que no sea aquel en el que des­apa­rez­can las crue­les medi­das de excep­ción que se apli­can a los pre­sos vas­cos, cerran­do así una eta­pa gris, para abrir la puer­ta a un nue­vo tiem­po que nos lle­ve a una situa­ción de liber­tad y de dere­chos para todas y todos, a una situa­ción de paz defi­ni­ti­va, sin pre­sos ni exiliados.

Horre­ga­tik, bihar­tik aurre­ra aldi berria zabal dadin muga­rria egin dugu gaur. Eta bihar­tik aurre­ra, eus­kal jen­dar­tea­ren gehien­goak ez du espe­ro, eus­kal pre­soen esku­bi­deak erres­pe­tatzen has­te­ko aldi berria bes­te­rik: Dis­per­tsioa­ri amaie­ra ema­nez eta eus­kal pre­soak esku­bi­de guz­tie­kin Eus­kal Herri­ra eka­rriz. Bizi arte­ko zigo­rra ezar­tze­ko 1972006 dotri­na dero­ga­tuz, kon­de­na bete dute­nak eta gai­xo­rik aur­kitzen dire­nak kale­ra­tuz, bai zigo­rra­ren bi here­nak eta hiru laur­de­nak bete dituz­te­nak ere. Fran­tzian diren eus­kal pre­soei aska­ta­sun kon­di­zio­na­la apli­katzen hasiz, eta iso­la­men­du nahiz bakar­tze egoe­re­kin beti­ra­ko amaituz.

Sabe­mos que el camino será fruc­tí­fe­ro, pero tam­bién será lar­go y reque­ri­rá de gran­des esfuer­zos y amplios com­pro­mi­sos. Hoy hemos mar­ca­do un hito, que sin duda nos refuer­za y nos da un fuer­te impul­so para seguir reco­rrién­do esta sen­da. Es por ello que debe­mos seguir tra­ba­jan­do a par­tir de maña­na, en pue­blos barrios y ciu­da­des, gene­ran­do nue­vas situa­cio­nes que hagan cam­biar las cosas e inci­dan en que los gobier­nos den los pasos que les corresponde.

Jakin bada­ki­gu kar­tze­le­ta­ko gil­tza gober­nue­nen eskue­tan dagoe­la. Hala ere, alda­ke­ta­ren gil­tza eus­kal jen­dar­tea­ren eskue­tan dagoe­la ere bada­ki­gu, eta herri­ta­rrok, modu akti­boan inpli­katzen baga­ra, alda­ke­tak era­gin eta egoe­ra berriak sus­tatze­ko gai­ta­su­na dugu. Horre­ga­tik bihar­tik aurre­ra ere lanean jarraitze­ko deia luza­tuz amai­tu nahi dugu gaur­koan. Herri, hiri eta auzo guz­tie­tan bus­ti gai­te­zen aurre­ran­tzean ere, eus­kal pre­soen esku­bi­deen alde, herri bil­gu­nee­tan par­te har­tuz, eki­me­nak bul­tza­tuz, gure ikus­pe­gia zabal­duz eta ingu­ru­ko guz­tiak konbentzituz.

Duda­rik gabe, lor­tu­ko dugu!

Zorio­nak eta las­ter arte!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *