urta­rri­lak 28 mani bil­bon 7 Katu gaz­tetxean, 5 urte Sen­ti­tuz, Pen­tsa­tuz… OKUPATUZ!!

Urteak dira auto­ges­tioa eta oku­pa­zioa tres­natzat har­tu­ta bizi ere­du ezber­din bat erai­kitze­ko lanean gau­de­la. Kapi­ta­lis­mo basa­tia­ren indi­bi­dua­lis­moa­ren aurrean, era kolek­ti­boan, elkar­la­nez, Bil­bo, Eus­kal Herri eta mun­du ezber­din bat sor­tzea­ri ekin diogu.


Gaz­tetxeak dira, gaur egun, bizi ere­du alter­na­ti­bo horren adi­bi­de­rik gar­bie­na, auzoz auzo, herriz herri, kolo­rez bete­ta­ko zirri­ki­tuak, ametsak egi bihur­tze­ko espa­rruak. Hamai­ka per­tso­na ezber­di­nen boron­da­te eta lana­ri esker, gizar­te kutsa­tu honi bizitza ema­ten dio­gu, zuri bel­tza kolo­rez­tatzen dugu.

Mer­ka­tuan oina­rri­tu­ta­ko gizar­te hone­tan, sis­te­ma zapal­tzai­lea­ri pitza­du­rak sor­tu­ko dizkiogu.
Bada­ki­gu bizitze­ko bes­te era bat dagoe­la, diruak horren­bes­te garran­tzi ez duen bes­te mun­du bat,
per­tso­nak eta balo­reek garran­tzia duten mundua.
Pri­ba­ti­za­zio eta espe­ku­la­zioa­ri aurre egi­nez Oku­pa­zioa tres­natzat, gaz­teok lokal hutsak bereganatu
eta proiek­tu alter­na­ti­boak sor­tzea­ri ekin genion, ekin dio­gu eta ekin­go diogu!

Kapi­ta­lis­moa babes­ten duten poli­ti­ko eta ins­ti­tu­zioek ez dute horre­la­ko proiek­tue­tan sinis­ten, haien
intere­se­ta­ra muga­tu­ta­ko gizar­te bat nahi dute eta horre­ga­tik era­so­tu eta sun­tsi­tu nahi gaituzte.
Bil­bon eta Eus­kal Herrian badi­ra horren hamai­ka adibide:
? Bil­bo­ko Gaztetxea
? Iru­ñea­ko Eus­kal Jai Gaz­tetxea (Poli­zia Nazio­na­lak bor­tiz­ki des­alo­ja­tu eta erautsia)
? San­tutxu­ko Sor­gintxu­lo (2004an Bil­bo­ko Uda­lak bor­tiz­ki desalojatu)
? Ola­bea­ga­ko Gaztetxea
? 7 KATU­ren 4 des­alo­joak, gaur egun bizi­rik dirau!
? Eta adi­bi­de­rik gar­bie­na, urte hone­ta­ko IRAILAREN 21EAN
ERTZAINTZAREN ALDERIK BASATIENA ERAKUTSIZ DESALOJATU ZUTEN KUKUTZA III GAZTETXEA! Edo Gas­teiz­ko Zara­ma­ga auzoan ger­ta­tu­ta­ko era­soa. Hala ere, esan behar die­gu ez dute­la lor­tu gaz­teon eta proiek­tu ezber­din haue­tan par­te hartzen
dugu­non ilu­sioa eta gri­na­re­kin bukatzea. Lanean diar­du­gu inoiz baino gogo eta indar gehiagorekin.

Argi izan deza­te­la Oku­patzen jarrai­tu­ko dugu­la! Gure saia­ke­rak, ile­gal­ki des­alo­ja­tu arren
(bai­men juri­di­ko­rik gabe izan bait dira azke­nen­go des­alo­joak), gaz­tetxeak sor­tzen jarrai­tu­ko dugu,
auzo guz­tie­tan, herri guz­tie­tan, zirri­ki­tu guz­tie­tan! Eus­kal Herrian, eta batez ere Bil­bon, okupatzeari
ekin dio­gu, inoiz baino beha­rrez­koa­goa dela­ko, inoiz baino indar gehia­go dau­ka­gu­la­ko. Kukutza
III­ren des­alo­joa kris­ton kol­pea izan zen herri mugi­men­dua­ren­tzat, bai­na ez gai­tuz­te gel­di­tu. Burua
indar­tsu altxa­tu­ko dugu berri­ro, eta Bil­bo­ko auzo bakoitzean gaz­tetxea bat egon arte borrokatuko
dugu.

Hau guz­tia alda­rri­katze­ko, dato­rren urta­rri­la­ren 28an Arria­gan 17,30etan hasi­ko den manifestazioan
par­te har­tze­ko deia luza­tu nahi dizue­gu gaur.
Per­tso­na ames­la­riak gara, kolo­re­taz­ko ideie­kin, kolo­rez­tatze­ko gogoa­re­kin, zuri bel­tza­ri kolorea
ema­ten jarrai­tu­ko dugu. Eskein­tzen digu­te­na­ren aurrean!Amesten, pen­tsatzen, oku­patzen eta
erai­kitzen jarrai­tu­ko dugu! Ez gai­tuz­te geldituko!

GURE AMETSAK DIRAUEN BITARTEAN, ZUENAK EGIN DU! GAZTETXEAK AURRERA!

Bue­nos días y muchas gra­cias a todas las que habeis venido.
Os hemos reu­ni­do hoy aquí para hace­ros lle­gar la con­vo­ca­to­ria de mani­fes­ta­ción que el pró­xi­mo 28
de enero reco­rre­rá las calles de Bil­bao con­vo­ca­da por el Movi­mien­to de Oku­pa­ción de Bil­bo Hace años que esta­mos tra­ba­jan­do para cons­truir uno mode­lo de vida dife­ren­te usan­do la oku­pa­ción como herra­mien­ta. Fren­te al indi­vi­dua­lis­mo del capi­ta­lis­mo sal­va­je, de mane­ra colec­ti­va y soli­da­ria, nos dedi­ca­mos a cons­truir un Bil­bao, una Eus­kal Herria y un mun­do diferente.

Los gaz­tetxes son, a día de hoy, el ejem­plo más cla­ro de ese mode­lo de vida alter­na­ti­vo. Barrio a
barrio, pue­blo a pue­blo, son los res­qui­cios lle­nos de color, los espa­cios don­de hacer reali­dad los
sue­ños. Gra­cias a la volun­tad y el tra­ba­jo de miles de per­so­nas dife­ren­tes le damos vida a esta
socie­dad con­ta­mi­na­da, colo­rea­mos el blan­co y negro.
En esta socie­dad basa­da en el mer­ca­do, le crea­mos agu­je­ros al sis­te­ma. Sabe­mos que exis­te otra
mane­ra de vivir, en la que el dine­ro no tie­ne tan­ta impor­tan­cia, don­de las per­so­nas y los valo­res son
lo que cuenta.

Hacien­do fren­te a la pri­va­ti­za­ción y la espe­cu­la­ción y con la oku­pa­ción como herra­mien­ta los
jóve­nes deci­di­mos seguir apro­pián­do­nos de loca­les aban­do­na­dos y crean­do pro­yec­tos alternativos.
¡Seguio­mos en ello, y seguiremos!
Los polí­ti­co e ins­ti­tu­cio­nes que pro­te­ge el capi­ta­lis­mo no creen en este tipo de pro­yec­tos. Quieren
una socie­dad limi­ta­da a sus intere­ses y por eso nos agre­den y quie­ren destruirnos.

En Bil­bo y Eus­kal Herria hay muchos ejem­plos de esto:
? El Gaz­tetxe de Bilbo
? El Gaz­tetxe Eus­kal Jai de Iruñea
? Sor­gintxu­lo de Santutxu
? El Gaz­tetxe de Olabeaga
? Los cua­tro des­alo­jos de 7 Katu (y las 5 oku­pa­cio­nes en respuesta)
? Y el ejem­plo más cla­ro y cer­cano el des­alo­jo el 21 de sep­tiem­bre de este año del Gaztetxe
Kukutza III en el que la ertzain­tza mos­tró su lado más bru­tal. O el des­alo­jo de la okupación
ocu­rri­da en el barrio de Zara­ma­ga en Gasteiz
Así todo, tene­mos que decir­les que no con­se­gui­rán aca­bar con la ilu­sión y las ganas que tene­mos los
jóve­nes y las per­so­nas que par­ti­ci­pa­mos en estos pro­yec­tos. Esta­mos tra­ba­jan­do con más ganas y
fuer­za que nun­ca. ¡Que les que­de cla­ro que segui­re­mos oku­pan­do! Aun­que des­alo­jen ilegalmente
nues­tros inten­tos (la tóni­ca gene­ral que se vie­ne repi­tien­do últi­ma­men­te), segui­re­mos creando
gaz­tetxes en todos los barrios, pue­blos… ¡En todas las esqui­nas! En Eus­kal Herria y Bil­bao hemos
deci­di­do oku­par por­que es más nece­sa­rio que nun­ca y por­que tene­mos más fuer­za que nun­ca. El
des­alo­jo de Kukutza III fue un gol­pe muy duro para el movi­mien­to popu­lar, pero no nos han
para­do. Levan­ta­re­mos la cabe­za con fuer­za y pelea­re­mos has­ta tener un gaz­tetxe en cada barrio de
Bilbao.

Por ello, os con­vo­ca­mos a la mani­fes­ta­ción que par­ti­rá el día 28 de enero del Arria­ga a la 17.30 hrs.
Somos per­so­nas soña­do­ras, con ideas y ganas de colo­res y segui­re­mos pin­tan­do el blan­co y negro.
¡Fren­te a lo que nos ofre­cen segui­re­mos soñan­do, pen­san­do y cons­tru­yen­do! ¡No nos pararán!

GURE AMETSAK DIRAUEN BITARTEAN, ZUENAK EGIN DU! GAZTETXEAK AURRERA!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *