Inter­ven­ción final, en la mani­fes­ta­ción de Bil­bo de Egin Deza­gun Bidea

Arratsal­de on Eus­kal Herria, agur bero bat denoi! Lehen lehe­nik, pre­so dire­nei, erbes­tean dau­de­nei, eta beraien seni­de guz­tiei gure­be­sar­ka­da­rik sen­ti­tue­na bida­li nahi die­gu. Gaur­ko martxa pre­soen seni­deek zabal­du dute. Aste­bu­ru hone­tan ez dira joan pre­so dituz­ten fami­lia­rrak bisitatzera,mobilizazio his­to­ri­ko hone­tan par­te har­tzea­rren. Txa­lotze­koa da zuen kemena.

Biga­rre­nik, zorio­nak denoi! Zorio­nak gaur­ko egu­na zinez kolo­sa­la egin duzuen guz­tioi. Aste haue­tan zehar guta­ri­ko bakoitzak egin­da­ko lana­ri esker, Bil­bo­ko kaleak jen­dez gai­nez­ka dau­de gaur.

Hemos con­se­gui­do des­bor­dar las calles de Bil­bao, y hoy es inevi­ta­ble para el mun­do mirar hacia a Eus­kal Herria, a esta mayo­ría abru­ma­do­ra de un pue­blo que recla­ma el res­pe­to a los dere­chos más ele­men­ta­les de las per­so­nas vas­cas que, a con­se­cuen­cia del con­flic­to polí­ti­co que a día de hoy sigue sin resol­ver­se, se encuen­tran pre­sas o exiliadas.

Bai­na gaur bada bere­zi­ki bes­te alde­ra begi­ratzea ezi­nez­koa zaio­nik. Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko gober­nuei saihes­te­zi­na zaie Bil­bon islatzen ari den eska­ki­zun eta boron­da­te zabal honi so egi­tea. Saihes­te­zi­na egin behar zaien beza­la bihar­tik aurre­ra gataz­ka­ren kon­pon­bi­dean egiaz­ko pau­suak ema­ten has­tea, eus­kal pre­so eta ihes­la­rien esku­bi­deak erres­pe­tatzen hasiz.

La socie­dad vas­ca, de mane­ra mayo­ri­ta­ria y rotun­da, recla­ma pasos a los gobier­nos espa­ñol y fran­cés. Que pon­gan fin a esta polí­ti­ca peni­ten­cia­ria, ancla­da en cri­te­rios de ven­gan­za y repre­sión, y que des­de el res­pe­to a los dere­chos fun­da­men­ta­les de las y los pre­sos vas­cos, abor­de de mane­ra posi­ti­va el pro­ce­so para una solu­ción defi­ni­ti­va al con­flic­to, abrien­do las puer­tas al regre­so de todas y todos los pre­sos y exi­lia­dos vascos.

Eus­kal jen­dar­tea­ren gehien­go zaba­lak hiz­ki larriz alda­rri­katzen du eus­kal pre­soen esku­bi­deen erres­pe­tua. Ez gara baka­rrak. Nazioar­te­ko ospe­dun era­kun­de askok eta espe­rien­tzia han­di­ko per­tso­na uga­rik eska­ki­zun bera egi­ten bai­tie espai­niar eta fran­tziar gobernuei.

Ya no hay excu­sas. No caben más demo­ras. A par­tir de maña­na, la socie­dad vas­ca no espe­ra otro esce­na­rio que no sea aquel en el que des­apa­rez­can las crue­les medi­das de excep­ción que se apli­can a los pre­sos vas­cos, cerran­do así una eta­pa gris, para abrir la puer­ta a un nue­vo tiem­po que nos lle­ve a una situa­ción de liber­tad y de dere­chos para todas y todos, a una situa­ción de paz defi­ni­ti­va, sin pre­sos ni exiliados.

Horre­ga­tik, bihar­tik aurre­ra aldi berria zabal dadin muga­rria egin dugu gaur. Eta bihar­tik aurre­ra, eus­kal jen­dar­tea­ren gehien­goak ez du espe­ro, eus­kal pre­soen esku­bi­deak erres­pe­tatzen has­te­ko aldi berria bes­te­rik: Dis­per­tsioa­ri amaie­ra ema­nez eta eus­kal pre­soak esku­bi­de guz­tie­kin Eus­kal Herri­ra eka­rriz. Bizi arte­ko zigo­rra ezar­tze­ko 1972006 dotri­na dero­ga­tuz, kon­de­na bete dute­nak eta gai­xo­rik aur­kitzen dire­nak kale­ra­tuz, bai zigo­rra­ren bi here­nak eta hiru laur­de­nak bete dituz­te­nak ere. Fran­tzian diren eus­kal pre­soei aska­ta­sun kon­di­zio­na­la apli­katzen hasiz, eta iso­la­men­du nahiz bakar­tze egoe­re­kin beti­ra­ko amaituz.

Sabe­mos que el camino será fruc­tí­fe­ro, pero tam­bién será lar­go y reque­ri­rá de gran­des esfuer­zos y amplios com­pro­mi­sos. Hoy hemos mar­ca­do un hito, que sin duda nos refuer­za y nos da un fuer­te impul­so para seguir reco­rrién­do esta sen­da. Es por ello que debe­mos seguir tra­ba­jan­do a par­tir de maña­na, en pue­blos barrios y ciu­da­des, gene­ran­do nue­vas situa­cio­nes que hagan cam­biar las cosas e inci­dan en que los gobier­nos den los pasos que les corresponde.

Jakin bada­ki­gu kar­tze­le­ta­ko gil­tza gober­nue­nen eskue­tan dagoe­la. Hala ere, alda­ke­ta­ren gil­tza eus­kal jen­dar­tea­ren eskue­tan dagoe­la ere bada­ki­gu, eta herri­ta­rrok, modu akti­boan inpli­katzen baga­ra, alda­ke­tak era­gin eta egoe­ra berriak sus­tatze­ko gai­ta­su­na dugu. Horre­ga­tik bihar­tik aurre­ra ere lanean jarraitze­ko deia luza­tuz amai­tu nahi dugu gaur­koan. Herri, hiri eta auzo guz­tie­tan bus­ti gai­te­zen aurre­ran­tzean ere, eus­kal pre­soen esku­bi­deen alde, herri bil­gu­nee­tan par­te har­tuz, eki­me­nak bul­tza­tuz, gure ikus­pe­gia zabal­duz eta ingu­ru­ko guz­tiak konbentzituz.

Duda­rik gabe, lor­tu­ko dugu!

Zorio­nak eta las­ter arte!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *