IRAULI aldiz­ka­ria kalean dago iada!

GAZ​TEI​RAUL​TZA​.INFO proiek­tu komu­ni­ka­ti­boa­ren ten­ta­ku­loak zabal­tzen goaz pix­ka­na­ka-pix­ka­na­ka for­ma­tu ezber­di­ne­ta­ra (ez bra­sa ema­te­ko, bai­zik eta auke­ra guz­tie­taz baliatze­ko), eta gaur­ko txan­da IRAULI aldiz­ka­ria­ren lehen zen­ba­kia­ren­tzat da. Pape­rez­ko gaz­te komu­ni­ka­bi­de herri­ta­rra aben­dua­ren 10ean Gas­teiz­ko Gaz­tetxean anto­la­tu­ta­ko jaial­dian aur­kez­tu zen, eta hurren­go asteo­tan auzo zein ikas­tetxe ezber­di­ne­ta­ra hel­du­ko da: berriak, elka­rriz­ke­tak, erre­por­ta­ia, Musik­Ge­rri­lla, for­ma­kun­tza, agenda,…

Lehe­nen­go alea bes­te­rik ez da, eta Ara­ba­ko gaz­te proiek­tu komu­ni­ka­ti­bo osoa beza­la hemen­dik aurre­ra eten­ga­be hobe­tu eta geroz eta par­tehar­tzai­lea­goa iza­te­ko hel­bu­rua­re­kin jaioa. Beraz, egin nahi ditu­zuen ekar­pen guz­tiak (iritzi-arti­ku­luak, kola­bo­ra­zioak, pro­po­sa­me­nak, etab.), gure e‑mailera bida­li ditza­ke­zue ‑web­gu­ne­ra bidal­tzen ditu­zuen ekar­pen guz­tie­kin beza­la-: [email protected]​gmail.​com

“IRAULI” (0. alea)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *