[Cast/​Gal/​Eusk] Inde­pen­den­tis­tak aska­tu! Liber­da­de inde­pen­den­tis­tas!- Askapena

Ante la repre­sión sufri­da por 6 jóve­nes gale­gos en ésta últi­ma sema­na Aska­pe­na quie­re hacer público:

Expre­sar nues­tro más cáli­do apo­yo y soli­da­ri­dad a la y los com­pa­ñe­ros dete­ni­dos y encar­ce­la­dos, jun­to a nues­tro áni­mo para sus amigos/​as y fami­lia­res. En esta oca­sión han sido com­pa­ñe­ros gale­gos ata­ca­dos y gol­pea­dos, sien­do un nue­vo ata­que con­tra jóve­nes inde­pen­den­tis­tas y de izquierdas.

Lamen­ta­ble­men­te, tam­po­co cree­mos que este tipo de men­sa­je soli­da­rio sea el últi­mo que sea nece­sa­rio escri­bir, ya sea de Eus­kal Herria a Gali­za o de Gali­za a Eus­kal Herria, sin olvi­dar a las demás nacio­nes del Estado.

De la mis­ma for­ma que el sis­te­ma capi­ta­lis­ta y todo lo que supo­ne apa­ren­ta ser ina­mo­vi­ble, no cesan los ata­ques con­tra los mili­tan­tes de izquier­das inde­pen­den­tis­tas por­que no pare­ce que el Esta­do esté dis­pues­to a renun­ciar a los prin­ci­pios ideo­ló­gi­cos del franquismo.

Las deten­cio­nes, inco­mu­ni­ca­cio­nes, Audien­cia Nacio­nal y jui­cios polí­ti­cos son vie­jas rece­tas que refle­jan la cai­da en pica­do del «vie­jo impe­rio». Vie­jas rece­tas, que no son sufi­cien­te, ya que el tra­ba­jo y la lucha de todo el pue­blo trae­rá el final del mode­lo repre­si­vo e inmo­vi­li­cis­ta y la trans­for­ma­ción en un nue­vo esce­na­rio político.

Por­que el futu­ro es de los pue­blos opri­mi­dos y de los pue­blos trabajadores.

Gora Gali­za eta gai­ne­ra­ko herri zapal­duen borroka!
Hamai­ka herri borro­ka bakarra!

Viva la lucha del pue­blo gale­go y la de los demás pue­blos oprimidos.
Muchos pue­blos, una mis­ma lucha!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

Peran­te a repres­som sofri­da por 6 jovens gale­gos nes­ta últi­ma sema­na Aska­pe­na quer fazer público:

Expres­sar o nos­so mais cáli­do apoio e soli­da­rie­da­de à e aos com­panhei­ros deti­dos e encar­ce­ra­dos, jun­to ao nos­so áni­mo para os seus amigos/​as e fami­lia­res. Nes­ta oca­siom fôrom com­panhei­ros gale­gos ata­ca­dos e gol­pea­dos, sen­do um novo ata­que con­tra jovens inde­pen­den­tis­tas e de esquerdas.

Lamen­ta­vel­men­te, tam­pou­co cre­mos que este tipo de men­sa­gem soli­dá­ria seja a últi­ma que seja neces­sá­rio escre­ver, já seja de Eus­kal Herria à Gali­za ou da Gali­za a Eus­kal Herria, sem esque­cer as demais naçons do Estado.

Do mes­mo jei­to que o sis­te­ma capi­ta­lis­ta e todo o que supom apa­ren­ta ser inamo­ví­vel, nom ces­sam os ata­ques con­tra os mili­tan­tes de esquer­das inde­pen­den­tis­tas por­que nom pare­ce que o Esta­do este­ja dis­pos­to a renun­ciar aos prin­cí­pios ideo­ló­gi­cos do franquismo.

As dete­nçons, inco­mu­ni­caçons, Audiên­cia Nacio­nal e juí­zos polí­ti­cos som velhas recei­tas que espelham a que­da em pica­do do “velho impé­rio”. Velhas recei­tas, que nom som sufi­cien­tes, já que o tra­balho e a lui­ta de todo o povo tra­ze­rá a fim do mode­lo repres­si­vo e imo­bi­li­cis­ta e a trans­for­maçom num novo cená­rio político.

Por­que o futu­ro é dos povos opri­mi­dos e dos povos trabalhadores.

Gora Gali­za eta gai­ne­ra­ko herri zapal­duen borroka!

Hamai­ka herri borro­ka bakarra!

Viva a lui­ta do povo gale­go e a dos demais povos oprimidos.

Mui­tos povos, umha mes­ma luita!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

Azken aste hone­tan Gali­za­ko 6 kideek jasan­da­ko era­so berri honen aurrean Aska­pe­nak hona­koa jaki­na­ra­zi nahi luke.

Lehe­nik eta behin, gure elkar­ta­sun eta babe­sik beroe­na adie­ra­zi nahi genie­ke atxi­lo­tu eta gar­tze­la­ra­tu dituz­ten kideei, haien lagun eta seni­tar­te­koei gure ani­mo eta bul­tza­da eskain­tza­re­kin batera.

Zoritxa­rrez, orain­goan Gali­za­ko lagu­nak izan zare­te kol­pa­tuak, era­so­tuak, ezker­tiar eta inde­pen­den­tis­tak, berriz ere. Zoritxa­rrez ez dugu uste gisa hone­ta­ko elkar­ta­sun mezu­tan azke­na izan­go denik berau, izan Eus­kal Herri­tik Gali­za­ra edo Gali­za­tik Eus­kal Herri­ra egi­na, esta­tu­ko gai­ne­ra­ko nazioak ahaz­tu gabe.

Esta­tu espai­nia­rrak, ez bai­ti­ru­di uko egin­go dio­nik fran­kis­moa­ren oina­rri ideo­lo­gi­koei, eta inde­pen­den­tis­ta eta ezker­tia­rren aur­ka egi­te­ko era­ba­kia atze­ra ezi­na dela diru­di, bes­tal­de, atze­ra ezi­na diru­din beza­la espai­nia bakar eta zati­tu ezi­na­ren kon­tzep­tua, ere­du kapi­ta­lis­ta­ren eta honek bera­re­kin daka­rren guz­tia iku­tu ezi­na den bezala.

Atxi­lo­ke­tak, inko­mu­ni­ka­zioak, audien­tzia nazio­na­lak, epa­ke­tak… erre­ze­ta zaha­rrak denak ere, gain­behe­ran dato­rren inpe­rio zahar honen hon­da­rre­tan. Erre­ze­ta zaha­rrak bai­na orain­dik ez non­bait zaha­rre­giak, herri guz­tion lanak eta borro­kak eka­rri­ko bai­tu, ere­du inmo­bi­lis­ta eta erre­pre­si­bo honen amaie­ra eta esze­na­to­ki berri baten bila­kae­ra, etor­ki­zu­na herri zapal­du eta herri lan­gi­leo­na delako.

Gora Gali­za eta gai­ne­ra­ko herri zapal­duen borroka!

Hamai­ka herri borro­ka bakarra!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *