IRAULI aldiz­ka­ria kalean dago iada!

GAZ​TEI​RAUL​TZA​.INFO proiek­tu komu­ni­ka­ti­boa­ren ten­ta­ku­loak zabal­tzen goaz pix­ka­na­ka-pix­ka­na­ka for­ma­tu ezber­di­ne­ta­ra (ez bra­sa ema­te­ko, bai­zik eta auke­ra guz­tie­taz baliatze­ko), eta gaur­ko txan­da IRAULI aldiz­ka­ria­ren lehen zen­ba­kia­ren­tzat da. Pape­rez­ko gaz­te komu­ni­ka­bi­de herri­ta­rra aben­dua­ren 10ean Gas­teiz­ko Gaz­tetxean anto­la­tu­ta­ko jaial­dian aur­kez­tu zen, eta hurren­go asteo­tan auzo zein ikas­tetxe ezber­di­ne­ta­ra hel­du­ko da: berriak, elka­rriz­ke­tak, erre­por­ta­ia, Musik­Ge­rri­lla, for­ma­kun­tza, agenda,…

Lehe­nen­go alea bes­te­rik ez da, eta Ara­ba­ko gaz­te proiek­tu komu­ni­ka­ti­bo osoa beza­la hemen­dik aurre­ra eten­ga­be hobe­tu eta geroz eta par­tehar­tzai­lea­goa iza­te­ko hel­bu­rua­re­kin jaioa. Beraz, egin nahi ditu­zuen ekar­pen guz­tiak (iritzi-arti­ku­luak, kola­bo­ra­zioak, pro­po­sa­me­nak, etab.), gure e‑mailera bida­li ditza­ke­zue ‑web­gu­ne­ra bidal­tzen ditu­zuen ekar­pen guz­tie­kin beza­la-: [email protected]​gmail.​com

“IRAULI” (0. alea)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *