Dis­per­sión ni un minu­to más

Egin Dezagun Bidea recordará a Sara Fernández y Karmele Solaguren en un acto el próximo día 10Egin Deza­gun Bidea recor­da­rá a Sara Fer­nán­dez y Kar­me­le Sola­gu­ren en un acto el pró­xi­mo día 10

Maña­na mar­tes se cum­plen ocho años de la muer­te de la veci­na del Cas­co Vie­jo Sara Fer­nán­dez. Sara falle­ció en un acci­den­te de trá­fi­co cuan­do iba a visi­tar a un ami­go pre­so, y en el acci­den­te resul­tó heri­da gra­ve la com­pa­ñe­ra sen­ti­men­tal de otro preso

Y el pró­xi­mo 6 de diciem­bre se cum­plen 7 años de la muer­te de Kar­me­le Sola­gu­ren, de Bara­ñain, que falle­ció cuan­do vol­vía de visi­tar a su hijo, en un acci­den­te en el que tam­bién resul­tó heri­do muy gra­ve su marido.

Des­de la ini­cia­ti­va ciu­da­da­na Egin Deza­gun Bidea que­re­mos tener un recuer­do espe­cial con Sara y con Kar­me­le en estos días que siem­pre son tris­tes para el entorno afec­ti­vo de los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas navarras.

Ade­más, este año ha sido duro en lo que a acci­den­tes se refie­re. En los seis últi­mos meses, fami­lia­res y alle­ga­dos de pre­sos nava­rros han sufri­do cua­tro acci­den­tes gra­ves, con un sal­do de seis per­so­nas heri­das y doce implicadas.

El balan­ce de estos 22 años de dis­per­sión es de 16 fami­lia­res muer­tos y cien­tos de heri­dos en más de 400 acci­den­tes de tráfico.

Cada fin de sema­na, cien­tos de per­so­nas ponen en jue­go sus vidas por las carre­te­ras de los esta­dos espa­ñol y fran­cés para ir a visi­tar a sus seres que­ri­dos. Por eso deci­mos que es urgen­te el final de la dis­per­sión, por­que cada fin de sema­na es una rule­ta rusa que sigue cau­san­do víctimas.

Os ani­ma­mos a seguir tra­ba­jan­do y suman­do fuer­zas para ter­mi­nar cuan­to antes con esta situa­ción. Y os invi­ta­mos a la mani­fes­ta­ción y al acto públi­co que Egin Deza­gun Bidea ha orga­ni­za­do para el pró­xi­mo 10 de diciembre.

La mani­fes­ta­ción par­ti­rá a las 17.30 des­de el domi­ci­lio en el que vivía Kar­me­le Sola­gu­ren, en la calle San Este­ban de Bara­ñain. Ter­mi­na­rá en el fron­tón Rete­gi de Bara­ñain, don­de a par­tir de las 18.30 se rea­li­za­rá un acto públi­co por el fin de la dispersión.

Entre otros con­te­ni­dos, en el acto se pre­sen­ta­rá un docu­men­tal sobre la dis­per­sión ela­bo­ra­do con tes­ti­mo­nios de fami­lia­res de pre­sos y pre­sas navarras.

A día de hoy, hay 102 pre­sos y pre­sas nava­rras dis­per­sa­das por los Esta­do espa­ñol (78) y fran­cés (24), a una media de 680 kiló­me­tros de sus luga­res de ori­gen. 33 pre­sos y pre­sas nava­rras se encuen­tran a más de 800 km de su domi­ci­lio, y 7 a más de 1.000

Egin Deza­gun Bidea mugi­men­duak Sara Fer­nán­dez eta Kar­me­le Sola­gu­ren iza­nen ditu gogoan dato­rren aben­dua­ren 10ean egi­nen duen eki­tal­di batean

Bihar, astear­tea, zor­tzi urte bete­ko dira Sara Fer­nán­dez, Alde Zaha­rre­ko bizi­la­gu­na, auto istri­pu batean hil zela pre­so zegoen lagun bat ikus­te­ra zihoa­la. Istri­puan bes­te pre­so baten nes­ka­la­gu­na larri zau­ri­tu­ta suer­ta­tu zen.

Dato­rren aben­dua­ren 6an, berriz, 7 urte bete­ko dira Bara­ñain­go Kar­me­le Sola­gu­ren hil zela semea bisi­tatze­tik buel­tan zeto­rre­la. Istri­puan bere sena­rrak ere oso zau­ri larriak izan zituen.

Egin Deza­gun Bidea herri mugi­men­duan oroitza­pen bere­zia izan nahi dugu Sara­re­kin eta Kar­me­le­re­kin, pre­so poli­ti­ko nafa­rren ger­tu­koen­tzat hain tris­teak izan ohi diren egun horietan.

Gai­ne­ra, urte txa­rra izan gudu istri­puei dago­kie­nez. Azken sei hila­be­tee­tan, pre­so nafa­rren ger­tu­koek eta lagu­nek lau istri­pu larri izan dituz­te, hama­bi per­tso­na­ri era­gin dio­te­nak eta sei zau­ri­tu eka­rri dituztenak.

Saka­ba­na­ke­ta jasan dugun 22 urte haue­ta­ko balan­tzea hau­xe da: 400dik gora auto-istri­pu, 16 seni­de hil­da eta ehun­ka zauritu.

Aste­bu­ru­ro, ehun­ka lagu­nek bizia jokoan jar­tzen dute Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko esta­tue­ta­ko erre­pi­dee­tan, haien ger­tu­koak bisi­tatze­ra joateko.

Horre­xe­ga­tik dio­gu saka­ba­na­ke­ta lehen­bai­lehen amai­tu behar dela, aste­bu­ru bakoitza erru­siar erru­le­ta bat bai­ta, orain­dik ere bik­ti­mak era­gi­ten dituena.

Deia luzatzen dizue­gu lanean eta inda­rrak bil­tzen segitze­ko, egoe­ra hau beran­du baino lehen aldatze­ko, bai eta gon­bi­da­pe­na hela­ra­zi ere Egin Deza­gun Bidea mugi­men­duak dato­rren aben­dua­ren 10erako anto­la­tu dituen mani­fes­ta­zioan eta jen­dau­rre­ko eki­tal­dian par­te hartzeko.

Mani­fes­ta­zioa 17:30ean abia­tu­ko da Kar­me­le Sola­gu­ren-en etxe ondo­tik (San Este­ban kalea), Bara­ñai­nen. Bara­ñain­go Julian Rete­gi pilo­ta­le­kuan amai­tu­ko da, eta ber­tan, 18:30etan, saka­ba­na­ke­ta­ren amaie­ra eskatze­ko jen­dau­rre­ko eki­tal­di bat egi­nen da.

Eki­tal­di horre­tan, bes­teak bes­te, saka­ba­na­ke­ta­ri buruz­ko doku­men­tal bat aur­kez­tu­ko da, pre­so nafa­rren seni­tar­te­koen adie­raz­pe­ne­kin egin dena.

Gaur egun 102 pre­so nafar dau­de saka­ba­na­tu­rik Espai­nia­ko Esta­tuan (78) eta Fran­tzia­koan (24), jaio­te­rri­tik 680 kilo­me­tro­ra, batez bes­te. 33 pre­so nafar etxe­tik 800 kilo­me­tro­ra dau­de, eta 7, berriz, 1.000 kilo­me­tro baino urrutiago.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *