La sen­ye­ra de Com­panys ja one­ja a Mont­juïc – Lli​ber​tat​.cat

senyeracompanys

Coin­ci­dint amb la com­me­mo­ra­ció del 71è ani­ver­sa­ri de l’a­fu­se­lla­ment de Lluís Com­panys, dis­sab­te es va cele­brar l’ac­te de res­ti­tu­ció de la sen­ye­ra de que el 23 d’a­gost del 1936, el pre­si­dent Com­panys va des­ple­gar al baluard de San­ta Amà­lia del cas­tell de Mont­juïc per lliu­rar de for­ma sim­bò­li­ca el cas­tell al poble.

La ban­de­ra ‑de 5×8 metres que one­ja­rà a un pal de 15 metres d’al­tu­ra- va ser his­sa­da de mane­ra per­ma­nent en aquell indret, en home­nat­ge al Pre­si­dent Com­panys i a totes les víc­ti­mes que van patir la repres­sió fran­quis­ta, en la llui­ta per la lli­ber­tat i per Catalunya.
En aca­bar l’ac­te, la Comis­sió de la Dig­ni­tat i els assis­tents es van diri­gir al fos­sar de San­ta Ele­na per a fer-hi una ofre­na flo­ral al lloc on van afu­se­llar al pre­si­dent Com­panys fa 71 anys. Allà l’en­ti­tat va tor­nar a recla­mar l’anul·lació del pro­cés judi­cial de Com­panys i els de la res­ta de víc­ti­mes del franquisme. 
Dona­ció del fons de Pedro Urraca
Des­prés dels actes com­me­mo­ra­tius de l’a­fu­se­lla­ment del pre­si­dent Com­panys, a Mont­juïc, es va pro­duir al Palau de la Gene­ra­li­tat, la sig­na­tu­ra de l’a­cord de dona­ció a l’Ar­xiu Nacio­nal de Cata­lun­ya del fons de Pedro Urra­ca Ren­due­les, agre­gat poli­cial a l’am­bai­xa­da espan­yo­la a París durant la ocu­pa­ció ale­man­ya, que va par­ti­ci­par en la deten­ció, l’in­te­rro­ga­to­ri i el tras­llat del pre­si­dent Com­panys des de l’e­xi­li fins a Madrid.
El fons per­so­nal de Pedro Urra­ca con­té docu­ments sobre els darrers mesos de vida del pre­si­dent Lluís Com­panys. Entre d’al­tres, es tro­ben els die­ta­ris de Pedro Urra­ca. L’a­cord de de dona­ció el van sig­nar el fill de Pedro Urra­ca, Juan Luis Urra­ca Cor­net­te, i el con­se­ller de Cul­tu­ra, Ferran Mascarell.

5 car­tes inè­di­tes del pre­si­dent Com­panys escri­tes des de la presó 

L’As­so­cia­ció Memò­ria i His­tò­ria de Man­re­sa ha fet sor­tir a la llum cinc car­tes inè­di­tes del pre­si­dent Lluís Com­panys i sis mis­si­ves, tam­bé inè­di­tes, d’En­ric Pérez Farràs. Les car­tes van ser escri­tes a l’in­dus­trial i polí­tic Jau­me Creus quan tots dos esta­ven empre­so­nats pels Fets del Sis d’Oc­tu­bre de 1934. Tam­bé s’han recu­pe­rat dues epís­to­les de Josep Den­càs, dues de Pere Foix, una de Fre­de­ric Esco­fet, una de Manuel Carras­co i For­mi­gue­ra i una de Josep Canudas.

La CUP home­nat­ja Companys
borgescompanysTam­bé dis­sab­te pas­sat, la CUP va home­nat­jar el pre­si­dent màr­tir a la Plaça de la Lli­ber­tat de les Bor­ges Blan­ques en un acte sen­zill i aus­ter però amb una for­ta càrre­ga emo­cio­nal. La CUP va dipo­si­tar una ofre­na flo­ral al monu­ment que recor­da la figu­ra del pre­si­dent nas­cut al Tarròs. El regi­dor de la CUP a la pobla­ció, Gerard Cabe­zue­lo, va recor­dar en un breu par­la­ment la tra­jec­tò­ria de Com­panys, fent espe­cial èmfa­si en la seva tas­ca com advo­cat labo­ra­lis­ta i amic i com­pany de Lay­ret i d’u­na bona colla de nacio­na­lis­tes d’es­que­rres exem­plars per aca­bar enllaçant el seu dis­curs amb l’o­na­da de reta­lla­des i des­man­te­lla­ment de drets i con­ques­tes socials que impul­sa l’ac­tual govern de la Gene­ra­li­tat, per aca­bar afir­mant que Com­panys, sen­se cap mena de dub­te, de viu­re avui, hau­ria des­apro­vat i repu­diat aques­tes mesu­res que afec­ten en pri­me­ra per­so­na als sec­tors més febles de la socie­tat i al con­junt del sec­tors populars.

A Ber­ga, la CUP tam­bé par­ti­ci­par a l’ac­te d’ho­me­nat­ge al Pre­si­dent Lluís Com­panys orga­nitzat pel col·lectiu Ber­gue­dà per la Memò­ria. En el seu par­la­ment, la for­ma­ció va des­ta­car que Com­panys «se situà sem­pre al cos­tat dels tre­ba­lla­dors, sem­pre tin­gué un sen­tit espe­cial per detec­tar la volun­tat popu­lar, les neces­si­tats de la gent i la defen­sa del més feble enfront dels abu­sos del capi­tal». Així mateix, va lamen­tar «que el govern espan­yol no hagi con­dem­nat les tor­tu­res a que va ser sot­mès per part de la mal ano­me­na­da Direc­ción Gene­ral de Segu­ri­dad del Esta­do, ni hagi anul·lat el judi­ci suma­rís­sim que se li va apli­car dic­tat per un Con­sell de gue­rra, i ni tant sols hagi orga­nitzat un acte de des­greu­ge dema­nant per­dó al poble cata­là per un dels casos més fla­grants que col·lectivament hem patit».

«Que des­prés de 36 anys de la mort del dic­ta­dor enca­ra no s’hagi actuat en el sen­tit de repa­rar la memò­ria dels vençuts diu molt de la demo­crà­cia espan­yo­la i d’a­que­lla supo­sa­da transició que s’in­ven­ta­ren per exo­ne­rar els seus crims», va mani­fes­tar, i va afe­gir que «el rei Bor­bó, cap d’es­tat nome­nat per Fran­co, és hereu direc­te dels assas­sins i per tant res­pon­sa­ble de la mort del Pre­si­dent de Catalunya».

I a Llei­da, la CUP ha dema­nat a l’equip de govern de la Pae­ria que dig­ni­fi­qui el monu­ment a Com­panys ata­cat per un acte van­dà­lic el Dia de la His­pa­ni­tat i subs­ti­tuei­xi el bocí d’acer que el recor­da, per un monu­ment més dig­ne que con­tri­buei­xi a con­ver­tir l’espai en un indret de memò­ria a l’altura de la tra­jec­tò­ria i com­pro­mís amb el país de Lluís Com­panys. «L’escarransit i petit bust actual, man­cat de cap text que recor­di la tra­jec­tò­ria del pre­si­dent ni els fets que con­duï­ren a la seva mort i que mal­da situat al carrer que duu el nom del mateix Com­panys, no com­pleix amb les con­di­cions míni­mes que serien òpti­mes per con­si­de­rar-lo un espai de memò­ria dig­ni­fi­cat, modern i útil», afir­ma la for­ma­ció, que tam­bé dema­nar l’es­cla­ri­ment dels atacs con­tra el bust. Tam­bé lamen­ta que la Pae­ria no fes «cap mena d’acte de record, home­nat­ge, divul­ga­ció de la figu­ra i dels fets que con­duï­ren a la mort del pre­si­dent, nas­cut a les comar­ques de Ponent».

companysint

Per saber-ne més:

Home­nat­ge a Lluís Com­panys als 71 anys del seu afusellament

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *