La sen­ye­ra de Com­panys ja one­ja a Mont­juïc – Lli​ber​tat​.cat

senyeracompanys

Coin­ci­dint amb la com­me­mo­ra­ció del 71è ani­ver­sa­ri de l’a­fu­se­lla­ment de Lluís Com­panys, dis­sab­te es va cele­brar l’ac­te de res­ti­tu­ció de la sen­ye­ra de que el 23 d’a­gost del 1936, el pre­si­dent Com­panys va des­ple­gar al baluard de San­ta Amà­lia del cas­tell de Mont­juïc per lliu­rar de for­ma sim­bò­li­ca el cas­tell al poble.

La ban­de­ra ‑de 5×8 metres que one­ja­rà a un pal de 15 metres d’al­tu­ra- va ser his­sa­da de mane­ra per­ma­nent en aquell indret, en home­nat­ge al Pre­si­dent Com­panys i a totes les víc­ti­mes que van patir la repres­sió fran­quis­ta, en la llui­ta per la lli­ber­tat i per Catalunya.
En aca­bar l’ac­te, la Comis­sió de la Dig­ni­tat i els assis­tents es van diri­gir al fos­sar de San­ta Ele­na per a fer-hi una ofre­na flo­ral al lloc on van afu­se­llar al pre­si­dent Com­panys fa 71 anys. Allà l’en­ti­tat va tor­nar a recla­mar l’anul·lació del pro­cés judi­cial de Com­panys i els de la res­ta de víc­ti­mes del franquisme. 
Dona­ció del fons de Pedro Urraca
Des­prés dels actes com­me­mo­ra­tius de l’a­fu­se­lla­ment del pre­si­dent Com­panys, a Mont­juïc, es va pro­duir al Palau de la Gene­ra­li­tat, la sig­na­tu­ra de l’a­cord de dona­ció a l’Ar­xiu Nacio­nal de Cata­lun­ya del fons de Pedro Urra­ca Ren­due­les, agre­gat poli­cial a l’am­bai­xa­da espan­yo­la a París durant la ocu­pa­ció ale­man­ya, que va par­ti­ci­par en la deten­ció, l’in­te­rro­ga­to­ri i el tras­llat del pre­si­dent Com­panys des de l’e­xi­li fins a Madrid.
El fons per­so­nal de Pedro Urra­ca con­té docu­ments sobre els darrers mesos de vida del pre­si­dent Lluís Com­panys. Entre d’al­tres, es tro­ben els die­ta­ris de Pedro Urra­ca. L’a­cord de de dona­ció el van sig­nar el fill de Pedro Urra­ca, Juan Luis Urra­ca Cor­net­te, i el con­se­ller de Cul­tu­ra, Ferran Mascarell.

5 car­tes inè­di­tes del pre­si­dent Com­panys escri­tes des de la presó 

L’As­so­cia­ció Memò­ria i His­tò­ria de Man­re­sa ha fet sor­tir a la llum cinc car­tes inè­di­tes del pre­si­dent Lluís Com­panys i sis mis­si­ves, tam­bé inè­di­tes, d’En­ric Pérez Farràs. Les car­tes van ser escri­tes a l’in­dus­trial i polí­tic Jau­me Creus quan tots dos esta­ven empre­so­nats pels Fets del Sis d’Oc­tu­bre de 1934. Tam­bé s’han recu­pe­rat dues epís­to­les de Josep Den­càs, dues de Pere Foix, una de Fre­de­ric Esco­fet, una de Manuel Carras­co i For­mi­gue­ra i una de Josep Canudas.

La CUP home­nat­ja Companys
borgescompanysTam­bé dis­sab­te pas­sat, la CUP va home­nat­jar el pre­si­dent màr­tir a la Plaça de la Lli­ber­tat de les Bor­ges Blan­ques en un acte sen­zill i aus­ter però amb una for­ta càrre­ga emo­cio­nal. La CUP va dipo­si­tar una ofre­na flo­ral al monu­ment que recor­da la figu­ra del pre­si­dent nas­cut al Tarròs. El regi­dor de la CUP a la pobla­ció, Gerard Cabe­zue­lo, va recor­dar en un breu par­la­ment la tra­jec­tò­ria de Com­panys, fent espe­cial èmfa­si en la seva tas­ca com advo­cat labo­ra­lis­ta i amic i com­pany de Lay­ret i d’u­na bona colla de nacio­na­lis­tes d’es­que­rres exem­plars per aca­bar enllaçant el seu dis­curs amb l’o­na­da de reta­lla­des i des­man­te­lla­ment de drets i con­ques­tes socials que impul­sa l’ac­tual govern de la Gene­ra­li­tat, per aca­bar afir­mant que Com­panys, sen­se cap mena de dub­te, de viu­re avui, hau­ria des­apro­vat i repu­diat aques­tes mesu­res que afec­ten en pri­me­ra per­so­na als sec­tors més febles de la socie­tat i al con­junt del sec­tors populars.

A Ber­ga, la CUP tam­bé par­ti­ci­par a l’ac­te d’ho­me­nat­ge al Pre­si­dent Lluís Com­panys orga­nitzat pel col·lectiu Ber­gue­dà per la Memò­ria. En el seu par­la­ment, la for­ma­ció va des­ta­car que Com­panys «se situà sem­pre al cos­tat dels tre­ba­lla­dors, sem­pre tin­gué un sen­tit espe­cial per detec­tar la volun­tat popu­lar, les neces­si­tats de la gent i la defen­sa del més feble enfront dels abu­sos del capi­tal». Així mateix, va lamen­tar «que el govern espan­yol no hagi con­dem­nat les tor­tu­res a que va ser sot­mès per part de la mal ano­me­na­da Direc­ción Gene­ral de Segu­ri­dad del Esta­do, ni hagi anul·lat el judi­ci suma­rís­sim que se li va apli­car dic­tat per un Con­sell de gue­rra, i ni tant sols hagi orga­nitzat un acte de des­greu­ge dema­nant per­dó al poble cata­là per un dels casos més fla­grants que col·lectivament hem patit».

«Que des­prés de 36 anys de la mort del dic­ta­dor enca­ra no s’hagi actuat en el sen­tit de repa­rar la memò­ria dels vençuts diu molt de la demo­crà­cia espan­yo­la i d’a­que­lla supo­sa­da transició que s’in­ven­ta­ren per exo­ne­rar els seus crims», va mani­fes­tar, i va afe­gir que «el rei Bor­bó, cap d’es­tat nome­nat per Fran­co, és hereu direc­te dels assas­sins i per tant res­pon­sa­ble de la mort del Pre­si­dent de Catalunya».

I a Llei­da, la CUP ha dema­nat a l’equip de govern de la Pae­ria que dig­ni­fi­qui el monu­ment a Com­panys ata­cat per un acte van­dà­lic el Dia de la His­pa­ni­tat i subs­ti­tuei­xi el bocí d’acer que el recor­da, per un monu­ment més dig­ne que con­tri­buei­xi a con­ver­tir l’espai en un indret de memò­ria a l’altura de la tra­jec­tò­ria i com­pro­mís amb el país de Lluís Com­panys. «L’escarransit i petit bust actual, man­cat de cap text que recor­di la tra­jec­tò­ria del pre­si­dent ni els fets que con­duï­ren a la seva mort i que mal­da situat al carrer que duu el nom del mateix Com­panys, no com­pleix amb les con­di­cions míni­mes que serien òpti­mes per con­si­de­rar-lo un espai de memò­ria dig­ni­fi­cat, modern i útil», afir­ma la for­ma­ció, que tam­bé dema­nar l’es­cla­ri­ment dels atacs con­tra el bust. Tam­bé lamen­ta que la Pae­ria no fes «cap mena d’acte de record, home­nat­ge, divul­ga­ció de la figu­ra i dels fets que con­duï­ren a la mort del pre­si­dent, nas­cut a les comar­ques de Ponent».

companysint

Per saber-ne més:

Home­nat­ge a Lluís Com­panys als 71 anys del seu afusellament

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *