Acte Pro-Memò­ria als Immo­lats per la lli­ber­tat de Cata­lun­ya – Lli​ber​tat​.cat

dsc09242

L’Asso­cia­ció Pro-Memò­ria als Immo­lats per la lli­ber­tat de Cata­lun­ya realitza­rà tam­bé enguany l’homenatge que tra­di­cio­nal­ment es realitza a la memò­ria dels 1717 homes i dones assas­si­nats per part de l’Estat fei­xis­ta coman­dat pel gene­ral Fran­co. Aquest acte es cele­bra­rà el pro­per diu­men­ge dia 16 d’octubre a les 12 hores del matí, al Fos­sar de la Pedre­ra del Cemen­ti­ri de Mont­juïc de Bar­ce­lo­na. L’acte de memò­ria de les víc­ti­mes del fran­quis­me coin­ci­deix amb la data de l’afu­se­lla­ment de Lluís Com­panys, el Pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya extra­di­tat pel règim nazi i assas­si­nat per l’exèrcit espanyol.

L’Associació Pro-Memò­ria als Immo­lats per la lli­ber­tat de Cata­lun­ya recor­da­rà els 1717 cata­lans assas­si­nats per defen­sar la lega­li­tat cons­ti­tu­cio­nal de la Repú­bli­ca. Aques­tes per­so­nes assas­si­na­des, molts al Camp de la Bota de Bar­ce­lo­na, van ser con­dem­nats a la pena de mort per ordre d’uns tri­bu­nals mili­tars il·legals, sen­se el dret uni­ver­sal a defen­sar dels fets pels que foren jutjats.

Tal i com denun­cien, «des­prés de més de tren­ta-cinc anys de la mort del dic­ta­dor i cri­mi­nal de gue­rra gene­ral Fran­co, autor de tots aquells crims con­tra la huma­ni­tat, amb la col·laboració direc­ta i ven­ja­ti­va de l’Església catò­li­ca, l’actual demo­crà­cia els hi con­ti­nua negant la reha­bi­li­ta­ció jurí­di­ca amb l’aprovació de la covar­da Llei de la Memò­ria His­tò­ri­ca de l’any 2007, per les Corts Gene­rals espan­yo­les a pro­pos­ta del Govern espanyol».

Enguany, aques­ta asso­cia­ció ha mani­fes­tat “sen­tir indig­na­ció per la mani­fes­ta man­ca de corat­ge polí­tic i de volun­tat en no voler tan­car unes feri­des que enca­ra estan ober­tes, mal­grat tenir una supo­sa­da demo­crà­cia, i que cada dia que pas­sa són més profundes”.

Per saber-ne més:

Als 71 anys de l’assassinat del Pre­si­dent Lluís Companys 

El nou Memo­rial Demo­crà­tic hono­ra­rà tant les víc­ti­mes demò­cra­tes com les feixistes 

El Govern can­via la filo­so­fia del Memo­rial per­què tam­bé tin­gui en comp­te els morts fran­quis­tes  

CiU pre­tén reduir el Memo­rial Demo­crà­tic a la míni­ma expressió 

L’As­so­cia­ció Cata­la­na d’Expresos Polí­tics exi­geix l’anul·lació de les sen­tèn­cies eme­ses pel TOP 

L’a­jun­ta­ment eli­mi­na una pla­ca fran­quis­ta a Bot 

CiU con­trà­ria a des­man­te­llar el monu­ment fran­quis­ta del riu Ebre a Tortosa 

La CUP Pla de l’Es­tany posa en mar­xa una cam­pan­ya per dema­nar la reti­ra­da dels sím­bols franquistes 

Al Prin­ci­pat res­ten gai­ra­bé vuit mil sím­bols franquistes 

a Comis­sió de la Dig­ni­tat home­nat­ja el pre­si­dent Com­panys al lloc on va ser tor­tu­rat a Madrid 

Memò­ria selectiva 

La memò­ria his­tò­ri­ca dels vençuts 

Un docu­men­tal sobre la mata­nça de Gas­teiz rep el Pre­mi Memo­rial Demo­crà­tic del Fes­ti­val Memorimage

La Comis­sió de la Dig­ni­tat denuncia 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *