Acte Pro-Memò­ria als Immo­lats per la lli­ber­tat de Cata­lun­ya – Lli​ber​tat​.cat

dsc09242

L’Asso­cia­ció Pro-Memò­ria als Immo­lats per la lli­ber­tat de Cata­lun­ya realitza­rà tam­bé enguany l’homenatge que tra­di­cio­nal­ment es realitza a la memò­ria dels 1717 homes i dones assas­si­nats per part de l’Estat fei­xis­ta coman­dat pel gene­ral Fran­co. Aquest acte es cele­bra­rà el pro­per diu­men­ge dia 16 d’octubre a les 12 hores del matí, al Fos­sar de la Pedre­ra del Cemen­ti­ri de Mont­juïc de Bar­ce­lo­na. L’acte de memò­ria de les víc­ti­mes del fran­quis­me coin­ci­deix amb la data de l’afu­se­lla­ment de Lluís Com­panys, el Pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya extra­di­tat pel règim nazi i assas­si­nat per l’exèrcit espanyol.

L’Associació Pro-Memò­ria als Immo­lats per la lli­ber­tat de Cata­lun­ya recor­da­rà els 1717 cata­lans assas­si­nats per defen­sar la lega­li­tat cons­ti­tu­cio­nal de la Repú­bli­ca. Aques­tes per­so­nes assas­si­na­des, molts al Camp de la Bota de Bar­ce­lo­na, van ser con­dem­nats a la pena de mort per ordre d’uns tri­bu­nals mili­tars il·legals, sen­se el dret uni­ver­sal a defen­sar dels fets pels que foren jutjats.

Tal i com denun­cien, «des­prés de més de tren­ta-cinc anys de la mort del dic­ta­dor i cri­mi­nal de gue­rra gene­ral Fran­co, autor de tots aquells crims con­tra la huma­ni­tat, amb la col·laboració direc­ta i ven­ja­ti­va de l’Església catò­li­ca, l’actual demo­crà­cia els hi con­ti­nua negant la reha­bi­li­ta­ció jurí­di­ca amb l’aprovació de la covar­da Llei de la Memò­ria His­tò­ri­ca de l’any 2007, per les Corts Gene­rals espan­yo­les a pro­pos­ta del Govern espanyol».

Enguany, aques­ta asso­cia­ció ha mani­fes­tat “sen­tir indig­na­ció per la mani­fes­ta man­ca de corat­ge polí­tic i de volun­tat en no voler tan­car unes feri­des que enca­ra estan ober­tes, mal­grat tenir una supo­sa­da demo­crà­cia, i que cada dia que pas­sa són més profundes”.

Per saber-ne més:

Als 71 anys de l’assassinat del Pre­si­dent Lluís Companys 

El nou Memo­rial Demo­crà­tic hono­ra­rà tant les víc­ti­mes demò­cra­tes com les feixistes 

El Govern can­via la filo­so­fia del Memo­rial per­què tam­bé tin­gui en comp­te els morts fran­quis­tes  

CiU pre­tén reduir el Memo­rial Demo­crà­tic a la míni­ma expressió 

L’As­so­cia­ció Cata­la­na d’Expresos Polí­tics exi­geix l’anul·lació de les sen­tèn­cies eme­ses pel TOP 

L’a­jun­ta­ment eli­mi­na una pla­ca fran­quis­ta a Bot 

CiU con­trà­ria a des­man­te­llar el monu­ment fran­quis­ta del riu Ebre a Tortosa 

La CUP Pla de l’Es­tany posa en mar­xa una cam­pan­ya per dema­nar la reti­ra­da dels sím­bols franquistes 

Al Prin­ci­pat res­ten gai­ra­bé vuit mil sím­bols franquistes 

a Comis­sió de la Dig­ni­tat home­nat­ja el pre­si­dent Com­panys al lloc on va ser tor­tu­rat a Madrid 

Memò­ria selectiva 

La memò­ria his­tò­ri­ca dels vençuts 

Un docu­men­tal sobre la mata­nça de Gas­teiz rep el Pre­mi Memo­rial Demo­crà­tic del Fes­ti­val Memorimage

La Comis­sió de la Dig­ni­tat denuncia 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *