La CUP estreny vin­cles amb la Cata­lun­ya Nord

cup_perpinya

La CUP vol enfor­tir les rela­cions amb la Cata­lun­ya Nord. És per això que aquest dilluns una dele­ga­ció de giro­ni­na e la CUP enca­pça­la­da pels regi­dors Jor­di Nava­rro i Car­les Bona­ven­tu­ra (Rcat) va visi­tar Per­pin­yà. Amb motiu de la inau­gu­ra­ció del nou tea­tre l’Ar­xi­pè­lag, en el marc de l’Es­ce­na Cata­la­na Trans­fron­te­re­ra, la for­ma­ció va apro­fi­tar per conèi­xer de pri­me­ra mà enti­tats i ini­cia­ti­ves de la ciutat. 

Pel por­ta­veu de la for­ma­ció, Jor­di Nava­rro, «és molt impor­tant l’im­puls d’i­ni­cia­ti­ves d’a­quest tipus, que per­me­tin l’ar­ti­cu­la­ció dels dife­rents terri­to­ris dels Paï­sos Cata­lans, més enllà del que mar­quen les fron­te­res dels Estats espan­yol i francès».

La CUP tam­bé va apro­fi­tar la visi­ta a la ciu­tat ros­se­llo­ne­sa per tro­bar-se amb dife­rents enti­tats i conèi­xer ini­cia­ti­ves que s’hi estan des­en­vo­lu­pant. Així, els repre­sen­tants de la for­ma­ció van visi­tar El Casal, un dels prin­ci­pals cen­tres de dina­mitza­ció de la cul­tu­ra i llen­gua cata­la­nes de Per­pin­yà, i la his­tò­ri­ca Lli­bre­ria Catalana.

Segons expli­ca la for­ma­ció, les tro­ba­des han ser­vit per inter­can­viar opi­nions sobre la situa­ció de la llen­gua i la iden­ti­tat cata­la­nes a nord i sud del país, i per deba­tre qui­nes ini­cia­ti­ves poden impul­sar-se, en l’àm­bit ins­ti­tu­cio­nal, per tal d’en­for­tir les rela­cions entre les ciu­tats de Giro­na i Perpinyà.

L’Es­ce­na Cata­la­na Transfronterera 

L’Es­ce­na Cata­la­na Trans­fron­te­re­ra és un pro­jec­te fina­nçat prin­ci­pal­ment per la Unió Euro­pea, que ha ser­vit per cons­truir el tea­tre de Per­pin­yà que ara s’i­nau­gu­ra i la nova seu del Canal (Cen­tre d’Arts Escè­ni­ques de Salt/​Girona), que s’i­nau­gu­ra­rà a pri­mers de l’any vinent, i per copro­duir uns quants espec­ta­cles. Sal­va­dor Sun­yer, que n’és un dels impul­sors, resu­meix l’i­dea­ri de l’Es­ce­na Cata­la­na Trans­fron­te­re­ra dient que «tenim un país amb una llen­gua comu­na i amb una his­tò­ria comu­na, i tot això ho hem de pro­jec­tar cap el futur: pro­vem d’es­botzar la fron­te­ra i de con­ce­bre Girona/​Salt i Per­pin­yà com una gran ciu­tat de setan­ta quilòmetres».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *