Unai Váz­quez: «Gero eta sek­to­re gehia­gok ikus­ten du inter­na­zio­na­lis­moa garatze­ko beharra»

unai vazquez

Nos encon­tra­mos con Unai Váz­quez a la sali­da del pala­cio de jus­ti­cia de Bara­kal­do a don­de ha acu­di­do para fir­mar un docu­men­to. Trá­mi­te que rea­li­za cada día des­de que hace aho­ra 6 meses recu­pe­ra­ra la liber­tad de mane­ra pro­vi­sio­nal trás haber sido encar­ce­la­do por la Audien­cia Nacio­nal acu­sa­do de per­te­ne­cia a ban­da arma­da. Lo curio­so de todo esto es que el úni­co deli­to que dice haber come­ti­do este joven bara­kal­dés, no es otro que desa­rro­llar una prác­ti­ca inter­na­cio­na­lis­ta. «El inter­na­cio­na­lis­mo no es deli­to» es la cama­pa­ña que recien­te­men­te ha pre­sen­ta­do Aska­pe­na para apo­yar a las per­so­na­sin­te­gra­das en este suma­rio y a la pro­pia prác­ti­ca inter­na­cio­na­lis­ta. Unai nos ha pre­sen­ta­do el blog que han pues­to en mar­cha para reca­bar apo­yos y nos ha con­ta­do de qué mane­ra estas com­pli­ca­das cir­cun­tan­cias han cam­bia­do su vida.

Hk: Irai­la­ren 28a hain­bat mili­tan­te inter­na­zio­na­lis­ten bizia idatzi­ta gera­tu den data esan­gu­ratsua da. Zer da due­la urte bate­ko irai­lan ger­ta­tu zena?
-Egun har­tan Eus­kal Herri oso­ko 7 per­tso­na atxi­lo­tuak izan ginen, ETA-ko kide gine­la lepo­ra­tu­ta. Azken finean gure jar­dun inter­na­zio­na­lis­ta­ren­ga­tik. Gogoan izan behar da ze nola­ko kon­tes­tuan ger­ta­tu ziren atxi­lo­ke­ta hauek. Aste batzuk ari­na­go, ETAk su ete­na alda­rri­ka­tu zuen eta hor kokatzen da esta­tua­ren eran­tzun bor­titza. Bake pro­po­sa­men bati atxi­lo­ke­ta eta erre­pre­sio gehia­go­re­kin eran­tzun zio­ten. Hor­tik egun batzu­ta­ra bes­te kide bat atxi­lo har­tu zuten Ipa­rral­den eta bes­te 4 per­tso­na komi­sal­de­gian azal­du behar izan ziren beraien ize­nak autoan ager­tzen zire­la­ko. Komi­sal­de­gian 3 egun eman geni­tuen. 7 atxi­lo­tue­ta­tik, 5 kar­tze­la­ra­tu gin­tuz­ten. Nire kasuan 6 hila­be­te eman nituen kar­tze­lan eta kale­ra ate­ratze­ko 60.000€ aur­kez­tu behar izan nituen Audien­tzia Nazio­na­lean. Orain egu­ne­ro joan beha­rra dau­kat epai­te­gi­ra sinatzera.

Hk: Due­la urte bate­ko era­soa ez da inter­na­zio­na­lis­moa­ren kon­tra­ko lehe­nen­go olda­rral­di erre­pre­si­boa ezta?
-Ez hori­xe. Hau­xe da momen­tuz eman duten azken urrat­sa bai­na bage­ne­ra­man azken bi urtee­tan inter­na­zio­na­lis­moa­ren kon­tra­ko into­xi­ka­zio kan­pai­na eten­ga­beak pai­ratzen. Nire kasuan adi­bi­dez, «El Pais» egun­ka­riak arti­ku­lu bat ate­ra zuen Boli­vian egon nin­tze­ne­ko gezur ika­ra­ga­rriak aipatzen. Komu­ni­ka­bi­de gehie­nek dina­mi­ka batean sar­tu ziren non edo­zein eki­men inter­na­zio­na­lis­ta kri­mi­na­li­za­tua iza­ten zen. Honek isla­da zuze­na izan du bri­ga­dis­ten­gan esa­te­ra­ko, hain­bat bri­ga­dis­ta depor­ta­tuak izan ziren Chi­le­tik Maputxee­kin harre­ma­ne­tan jar­tzea­ga­tik eta zen­bait bri­ga­dis­tei Israe­lek Pales­ti­nan sar­tze­ko auke­ra uka­tu die. Colon­bia­ko kasua ere aipa­ga­rria da: «Agui­las negras» era­kun­de para­mi­li­ta­rrak bri­ga­dis­ta bat mehatxa­tu egin zuen.

ez da delitua

Hk: Eta orain «Inter­na­zio­na­lis­moa ez da deli­tua» kan­pai­na jar­tzen duzue martxan… Zer lor­tu nahi duzue?
-Kan­pai­na honen bitar­tez babe­sak bil­du nahi ditu­gu, bai pro­ze­sa­tuak gau­den 5 per­tso­non alde bai­na bai­ta jar­due­ra inter­na­zio­na­lis­ta­ren alde. Ez dugu pen­tsatzen Aska­pe­na­ko kide iza­tea­ga­tik pro­ze­sa­tuak izan gare­la bai­zik eta gure lan inter­na­zio­na­lis­ta­ren­ga­tik. Hori da min egi­ten die­na eta horren kon­tra egi­ten dute. Kan­pai­na sina­du­ra bil­ke­ta bat izan­go da. Ez dugu baka­rrik era­kun­de edo ONG inter­na­zio­na­lis­ten atxi­ki­men­dua bilatzen, bai­zik eta inter­na­zio­na­lis­moa­ren beha­rra sen­titzen duen edo­zein elkar­te­ren­ga­na joko dugu, Eus­kal Herrian zein nazioartean.

Hk: Luze min­tzatzen ari gara inter­na­zio­na­lis­moaz. Azal­du­ko zenu­ke zer adie­ra­zi nahi duzuen hitz horrekin?
Elkar­ta­su­na­ri buruz ari gara. Elka­rren artean bakoitzak bere herri­tik proiek­tu aman­ko­mun bat erai­kitzea. Guk elkar­ta­su­na egi­ten dugu. Elka­rren arte­ko egi­tas­mo bat. Elkar­ta­su­na­ren eki­me­na era kolek­ti­boan ulertua.

Hk: Zer­gai­tik egon da horren­bes­te urtee­tan zehar inter­na­zio­na­lis­moa esta­tuen jo puntuan?
-Inter­na­zio­na­lis­moa­ren ikus­pe­gi­tik jau­zi koa­li­ta­ti­boa eman da azken urtee­tan Eus­kal Herrian. Nazioar­te­ko elkar­ta­su­na ez sek­to­rial­ki jorratzen bai­zik eta gero eta sek­to­re gehia­go ikus­ten dute beha­rra inter­na­zio­na­lis­moa garatze­ko, bakoitzak bere espa­rru eta borro­ka ere­mu­tik. Hola­ko sareek izu­ga­rriz­ko kal­tea egi­ten die­te esta­tu inpe­ria­lis­tei. Ber­ta­ko borro­kek isla­da bat iza­ten dute mun­duan zehar eta mun­du­ko borro­kek ispi­lua topatzen dute geurean.

Hk: Nola uler­tu dai­te­ke egun bizi iza­ten ari garen pro­ze­su poli­ti­ko hasi berri hone­tan esta­tuek zue­na beza­la­ko epai­ke­ta poli­ti­koak burutzen tema­tua jarraitzea?

-Hola­ko pro­ze­suek ez luke­te leku­rik izan behar inoiz ez, egoe­ra poli­ti­koa dena dela. Bes­te herrie­tan mires­tu egi­ten diren jar­du­nak: herria erai­kitzea, elkar­ta­sun sareak sor­tzea…, hemen zigor­tu egi­ten dira. Gaur egun, bio­len­tzia poli­ti­koa­ren aitza­kia balia­tu ezin dute­la orain­dik ere lekuz kan­po­ra­go ikus­ten dugu jar­due­ra erre­pre­si­bo itsu hau.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *