Unai Váz­quez: «Gero eta sek­to­re gehia­gok ikus­ten du inter­na­zio­na­lis­moa garatze­ko beharra»

unai vazquez

Nos encon­tra­mos con Unai Váz­quez a la sali­da del pala­cio de jus­ti­cia de Bara­kal­do a don­de ha acu­di­do para fir­mar un docu­men­to. Trá­mi­te que rea­li­za cada día des­de que hace aho­ra 6 meses recu­pe­ra­ra la liber­tad de mane­ra pro­vi­sio­nal trás haber sido encar­ce­la­do por la Audien­cia Nacio­nal acu­sa­do de per­te­ne­cia a ban­da arma­da. Lo curio­so de todo esto es que el úni­co deli­to que dice haber come­ti­do este joven bara­kal­dés, no es otro que desa­rro­llar una prác­ti­ca inter­na­cio­na­lis­ta. «El inter­na­cio­na­lis­mo no es deli­to» es la cama­pa­ña que recien­te­men­te ha pre­sen­ta­do Aska­pe­na para apo­yar a las per­so­na­sin­te­gra­das en este suma­rio y a la pro­pia prác­ti­ca inter­na­cio­na­lis­ta. Unai nos ha pre­sen­ta­do el blog que han pues­to en mar­cha para reca­bar apo­yos y nos ha con­ta­do de qué mane­ra estas com­pli­ca­das cir­cun­tan­cias han cam­bia­do su vida.

Hk: Irai­la­ren 28a hain­bat mili­tan­te inter­na­zio­na­lis­ten bizia idatzi­ta gera­tu den data esan­gu­ratsua da. Zer da due­la urte bate­ko irai­lan ger­ta­tu zena?
-Egun har­tan Eus­kal Herri oso­ko 7 per­tso­na atxi­lo­tuak izan ginen, ETA-ko kide gine­la lepo­ra­tu­ta. Azken finean gure jar­dun inter­na­zio­na­lis­ta­ren­ga­tik. Gogoan izan behar da ze nola­ko kon­tes­tuan ger­ta­tu ziren atxi­lo­ke­ta hauek. Aste batzuk ari­na­go, ETAk su ete­na alda­rri­ka­tu zuen eta hor kokatzen da esta­tua­ren eran­tzun bor­titza. Bake pro­po­sa­men bati atxi­lo­ke­ta eta erre­pre­sio gehia­go­re­kin eran­tzun zio­ten. Hor­tik egun batzu­ta­ra bes­te kide bat atxi­lo har­tu zuten Ipa­rral­den eta bes­te 4 per­tso­na komi­sal­de­gian azal­du behar izan ziren beraien ize­nak autoan ager­tzen zire­la­ko. Komi­sal­de­gian 3 egun eman geni­tuen. 7 atxi­lo­tue­ta­tik, 5 kar­tze­la­ra­tu gin­tuz­ten. Nire kasuan 6 hila­be­te eman nituen kar­tze­lan eta kale­ra ate­ratze­ko 60.000€ aur­kez­tu behar izan nituen Audien­tzia Nazio­na­lean. Orain egu­ne­ro joan beha­rra dau­kat epai­te­gi­ra sinatzera.

Hk: Due­la urte bate­ko era­soa ez da inter­na­zio­na­lis­moa­ren kon­tra­ko lehe­nen­go olda­rral­di erre­pre­si­boa ezta?
-Ez hori­xe. Hau­xe da momen­tuz eman duten azken urrat­sa bai­na bage­ne­ra­man azken bi urtee­tan inter­na­zio­na­lis­moa­ren kon­tra­ko into­xi­ka­zio kan­pai­na eten­ga­beak pai­ratzen. Nire kasuan adi­bi­dez, «El Pais» egun­ka­riak arti­ku­lu bat ate­ra zuen Boli­vian egon nin­tze­ne­ko gezur ika­ra­ga­rriak aipatzen. Komu­ni­ka­bi­de gehie­nek dina­mi­ka batean sar­tu ziren non edo­zein eki­men inter­na­zio­na­lis­ta kri­mi­na­li­za­tua iza­ten zen. Honek isla­da zuze­na izan du bri­ga­dis­ten­gan esa­te­ra­ko, hain­bat bri­ga­dis­ta depor­ta­tuak izan ziren Chi­le­tik Maputxee­kin harre­ma­ne­tan jar­tzea­ga­tik eta zen­bait bri­ga­dis­tei Israe­lek Pales­ti­nan sar­tze­ko auke­ra uka­tu die. Colon­bia­ko kasua ere aipa­ga­rria da: «Agui­las negras» era­kun­de para­mi­li­ta­rrak bri­ga­dis­ta bat mehatxa­tu egin zuen.

ez da delitua

Hk: Eta orain «Inter­na­zio­na­lis­moa ez da deli­tua» kan­pai­na jar­tzen duzue martxan… Zer lor­tu nahi duzue?
-Kan­pai­na honen bitar­tez babe­sak bil­du nahi ditu­gu, bai pro­ze­sa­tuak gau­den 5 per­tso­non alde bai­na bai­ta jar­due­ra inter­na­zio­na­lis­ta­ren alde. Ez dugu pen­tsatzen Aska­pe­na­ko kide iza­tea­ga­tik pro­ze­sa­tuak izan gare­la bai­zik eta gure lan inter­na­zio­na­lis­ta­ren­ga­tik. Hori da min egi­ten die­na eta horren kon­tra egi­ten dute. Kan­pai­na sina­du­ra bil­ke­ta bat izan­go da. Ez dugu baka­rrik era­kun­de edo ONG inter­na­zio­na­lis­ten atxi­ki­men­dua bilatzen, bai­zik eta inter­na­zio­na­lis­moa­ren beha­rra sen­titzen duen edo­zein elkar­te­ren­ga­na joko dugu, Eus­kal Herrian zein nazioartean.

Hk: Luze min­tzatzen ari gara inter­na­zio­na­lis­moaz. Azal­du­ko zenu­ke zer adie­ra­zi nahi duzuen hitz horrekin?
Elkar­ta­su­na­ri buruz ari gara. Elka­rren artean bakoitzak bere herri­tik proiek­tu aman­ko­mun bat erai­kitzea. Guk elkar­ta­su­na egi­ten dugu. Elka­rren arte­ko egi­tas­mo bat. Elkar­ta­su­na­ren eki­me­na era kolek­ti­boan ulertua.

Hk: Zer­gai­tik egon da horren­bes­te urtee­tan zehar inter­na­zio­na­lis­moa esta­tuen jo puntuan?
-Inter­na­zio­na­lis­moa­ren ikus­pe­gi­tik jau­zi koa­li­ta­ti­boa eman da azken urtee­tan Eus­kal Herrian. Nazioar­te­ko elkar­ta­su­na ez sek­to­rial­ki jorratzen bai­zik eta gero eta sek­to­re gehia­go ikus­ten dute beha­rra inter­na­zio­na­lis­moa garatze­ko, bakoitzak bere espa­rru eta borro­ka ere­mu­tik. Hola­ko sareek izu­ga­rriz­ko kal­tea egi­ten die­te esta­tu inpe­ria­lis­tei. Ber­ta­ko borro­kek isla­da bat iza­ten dute mun­duan zehar eta mun­du­ko borro­kek ispi­lua topatzen dute geurean.

Hk: Nola uler­tu dai­te­ke egun bizi iza­ten ari garen pro­ze­su poli­ti­ko hasi berri hone­tan esta­tuek zue­na beza­la­ko epai­ke­ta poli­ti­koak burutzen tema­tua jarraitzea?

-Hola­ko pro­ze­suek ez luke­te leku­rik izan behar inoiz ez, egoe­ra poli­ti­koa dena dela. Bes­te herrie­tan mires­tu egi­ten diren jar­du­nak: herria erai­kitzea, elkar­ta­sun sareak sor­tzea…, hemen zigor­tu egi­ten dira. Gaur egun, bio­len­tzia poli­ti­koa­ren aitza­kia balia­tu ezin dute­la orain­dik ere lekuz kan­po­ra­go ikus­ten dugu jar­due­ra erre­pre­si­bo itsu hau.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *