Nava­rro: «Ha arri­bat el moment de dibui­xar una CUP refe­ren­cial» – Lli​ber​tat​.cat

El can­di­dat de la CUP a Giro­na, Jor­di Nava­rro, creu que ha arri­bat el moment de «come­nçar a repen­sar l’ac­tual estruc­tu­ra de la CUP» des­prés de «l’è­xit elec­to­ral que ha cata­pul­tat la CUP a ser una força polí­ti­ca pre­sent i deci­si­va en molts municipis».

En un arti­cle d’o­pi­nió publi­cat a Lli​ber​tat​.cat, Nava­rro con­si­de­ra que «cal un debat cons­truc­tiu i pro­duc­tiu que ens con­duei­xi a bas­tir una nova CUP, més for­ta, com­ba­ti­va, arre­la­da i efi­caç». En aquest sen­tit, asse­gu­ra que «la CUP ha de ser una orga­nitza­ció nacio­nal, refe­ren­cial i amb capa­ci­tat de fer llui­ta al carrer. «Ha arri­bat el moment de dibui­xar una CUP refe­ren­cial, amb implan­ta­ció nacio­nal arreu dels Paï­sos Cata­lans, capa­ci­tat de llui­ta i mobi­litza­ció i tam­bé rigor de tre­ball ins­ti­tu­cio­nal», sentencia.

«Més enllà de la moda medià­ti­ca actual hi ha una reali­tat nacio­nal i local ben afer­ma­da on dia a dia es tre­ba­lla incan­sa­ble­ment, des de la base i des dels muni­ci­pis, tre­ba­llant col­ze a col­ze amb el tei­xit asso­cia­tiu», expli­ca Nava­rro en un arti­cle publi­cat a Lli​ber​tat​.cat i titu­lat «Entre el carrer i la repre­sen­ta­ti­vi­tat». El can­di­dat de Giro­na con­si­de­ra que cal lle­gir amb aten­ció els resul­tats obtin­guts i extreu­re’n con­clu­sions encer­ta­des, ja que l’è­xit elec­to­ral de la CUP «no ens ha de fer per­dre el nord i ens hem de refer­mar amb més força que mai en la nos­tra apos­ta per con­ti­nuar la llui­ta al carrer i com­bi­nar-la amb una acció ins­ti­tu­cio­nal que per res del món ens ha de des­viar dels nos­tres objec­tius i de la nos­tra pra­xi diària».
«La CUP ha de ser una orga­nitza­ció nacional»
Nava­rro defen­sa un model d’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta «on la CUP no en sigui la sim­ple expres­sió ins­ti­tu­cio­nal», i en aquest sen­tit asse­gu­ra que «la CUP ha de ser una orga­nitza­ció nacio­nal, refe­ren­cial i amb capa­ci­tat de fer llui­ta al carrer, al cos­tat de la ciu­ta­da­nia». «No crec en un movi­ment seg­men­tat sinó que crec que ha arri­bat el moment de dibui­xar una CUP refe­ren­cial, amb implan­ta­ció nacio­nal arreu dels Paï­sos Cata­lans, capa­ci­tat de llui­ta i mobi­litza­ció i tam­bé rigor de tre­ball ins­ti­tu­cio­nal», conclou.

Amb tot, assen­ya­la que «pel bé del movi­ment», ha de millo­rar la coor­di­na­ció amb les dife­rents llui­tes de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta: la sin­di­cal, la juve­nil, l’es­tu­dian­til, la cul­tu­ral… «Aquest tema, el de la coor­di­na­ció entre agents de l’EI s’hau­rà d’a­bor­dar a fons els pro­pers mesos i anys i tro­bar la for­mu­la més idò­nia», manifesta.

Par­ti­ci­pa­ció de la CUP a les autonòmiques

Nava­rro reco­neix que un debat que inevi­ta­ble­ment aflo­ra­rà serà el de la par­ti­ci­pa­ció o no de la CUP a les pro­pe­res elec­cions auto­nò­mi­ques de Cata­lun­ya, l’any 2014. Amb tot, tot i que admet que hi ha deman­des «d’im­por­tants sec­tors polí­tics, socials, sin­di­cals…» l’in­de­pen­den­tis­ta creu que aquest «no és el tema més impor­tant». «Ens cal deba­tre ober­ta­ment i sere­na aquest afer, però cal deba­tre paral·lament i amb la matei­xa inten­si­tat l’ex­pan­sió terri­to­rial de la CUP arreu dels PP​.CC i valo­rar qui­nes fites elec­to­rals i socials es poden asso­lir al con­junt del terri­to­ris de la nos­tra Nació», assenyala.

«La CUP té impor­tants rep­tes en l’ho­ritzó i per res­pon­sa­bi­li­tat ens corres­pon plan­tar cara a la situa­ció i estar a l’a­lça­da de les cir­cums­tàn­cies», mani­fes­ta, ja que «ens tro­bem immer­sos en un tri­ple pro­cés de cri­si: nacio­nal, social i eco­nò­mi­ca, ambien­tal i ener­gè­ti­ca; una con­jun­tu­ra carac­te­ritza­da per un con­text de reta­lla­des bru­tal i per una ofen­si­va sen­se pre­ce­dents de les for­ces neo­li­be­rals, que estan instal·lades en governs i empre­ses i des d’a­quí coman­den el país cap a la ruïna».

En aquest sen­tit, segons ell, «ser capaços de rees­truc­tu­rar la nos­tra orga­nitza­ció, con­so­li­dar una expan­sió pro­gres­si­va i fer­ma arreu dels PP​.CC i ser capaços de plan­te­jar una alter­na­ti­va al segle XXI han de ser els rep­tes a què ens hem d’en­fron­tar els pro­pers anys».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *