Els indig­nats acam­pen al Par­la­ment- Lli​ber​tat​.cat

Atu­rar l’a­pro­va­ció dels Pres­su­pos­tos de la cri­si. Aquest és l’dels Objec­tiu indig­nats de Bar­ce­lo­na,​subs­ti­tuït Han Que l’a­cam­pa­da de la pla­za de Cata­lun­ya-ja aixe­ca­da-por la del Par­la­ment de Cata­lun­ya, Que ha dimarts una­bús­que­da come­nçat al amb l’i­ni­ci coin­ci­dint Ves­pre del dels Pres­su­pos­tos Debat.

Milers de mani­fes­tants pro­vi­nents d’a­rreu de Bar­ce­lo­na i de l’à­rea metro­po­li­ta­na Han con­fluït A tra­ves de diver­ses colum­nes pro­tes­tan­tes de vin­gu­des dels barris als acces­sos del Parc de la Ciu­ta­de­lla Que El Depar­ta­ment d’In­te­rior s’ha­via enca­rre­gat de blin­dar por Barrar El Pas dels indig­nats al Parlament.

Inte­rior ha acon­se­guit El seu pro­pò­sit i ha impe­dit Que els pro­tes­tan­tes sal­tes­sin les Barre­res i acce­dis­sin a l’in­te­rior del Parc de la Ciu­ta­de­lla, i de fet els indig­nats aixi dema­na­ven ho amb l’Ob­jec­tiu de man­te­nir El Cai­re Pací­fi­co de La Pro­tes­ta i Evi­tar incidentes.

Mane­ra D’a­ques­ta, pas­sa­ran els milers de per­so­nes s’han man­tin­gut con­cen­tra­des a les por­tes del Parc de la Ciu­ta­de­lla, als acces­sos del Par­la­ment i és Aquí en aquells vul­guin Que la acam­pats nit. El Depar­ta­ment d’In­te­rior dimarts dema­nat havia una­bús­que­da reunio sin amb els indig­nats Que final­ment S’ha pro­duit Mal­grat les reti­cèn­cies del Movi­ment pel fet del 15‑M de tapas sin tenir visi­bles sinó ser­vi­cios El refle­jo del males­tar majo­ria d’U­na socia­les. Amb tot, final­ment S’ha cele­bran­do aques­ta reunio, en S’ha acor­dat Que s’a­cam­pa­ria foros del Recin­to, i S’ha Pen­jat El con­tin­gut de la con­ver­sa­ción de Inter­net por cada uno tothom Que Tal la pugui escol­tar i per man­te­nir-se fidels al prin­ci­pi de no haver-hi tapas por­ta­veus o visibles.

Amb tot, Inte­rior Tam­be dime­cres impe­dir Volia Que una­bús­que­da, dia en què come­nça El Debat dels Pres­su­pos­tos al Par­la­ment, els indig­nats barres­sin El Pas dels dipu­tats al Par­la­ment. Aquest acord no S’ha asso­lit i els indig­nats man­te­nen El Com­pro­mís d’im­pe­dir Que se cele­bri­da­des la Ses­sió Ple­na­ria. Tots els grups Han par­la­men­ta­ris denun­ciat aques fet, Mal­grat res­pec­tar la natu­ra­le­sa de la Pro­tes­ta, i Han rei­vin­di­cat El seu dret d’ac­ce­dir al Par­la­ment. Alguns pas grups denun­cien Que Si El no se’ls barra El defen­sar podran no a l’a­pro­va­ció dels Pres­su­pos­tos. Es la Dona cir­cums­tàn­cia Que es aques­ta Set­ma­na deba­ten les esme­nes al esti­lo de Tota­li­tät del pro­jec­te de llei de pressupost.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *