Els indig­nats acam­pen al Par­la­ment- Lli​ber​tat​.cat

Atu­rar l’a­pro­va­ció dels Pres­su­pos­tos de la cri­si. Aquest és l’dels Objec­tiu indig­nats de Bar­ce­lo­na,​subs­ti­tuït Han Que l’a­cam­pa­da de la pla­za de Cata­lun­ya-ja aixe­ca­da-por la del Par­la­ment de Cata­lun­ya, Que ha dimarts una­bús­que­da come­nçat al amb l’i­ni­ci coin­ci­dint Ves­pre del dels Pres­su­pos­tos Debat.

Milers de mani­fes­tants pro­vi­nents d’a­rreu de Bar­ce­lo­na i de l’à­rea metro­po­li­ta­na Han con­fluït A tra­ves de diver­ses colum­nes pro­tes­tan­tes de vin­gu­des dels barris als acces­sos del Parc de la Ciu­ta­de­lla Que El Depar­ta­ment d’In­te­rior s’ha­via enca­rre­gat de blin­dar por Barrar El Pas dels indig­nats al Parlament.

Inte­rior ha acon­se­guit El seu pro­pò­sit i ha impe­dit Que els pro­tes­tan­tes sal­tes­sin les Barre­res i acce­dis­sin a l’in­te­rior del Parc de la Ciu­ta­de­lla, i de fet els indig­nats aixi dema­na­ven ho amb l’Ob­jec­tiu de man­te­nir El Cai­re Pací­fi­co de La Pro­tes­ta i Evi­tar incidentes.

Mane­ra D’a­ques­ta, pas­sa­ran els milers de per­so­nes s’han man­tin­gut con­cen­tra­des a les por­tes del Parc de la Ciu­ta­de­lla, als acces­sos del Par­la­ment i és Aquí en aquells vul­guin Que la acam­pats nit. El Depar­ta­ment d’In­te­rior dimarts dema­nat havia una­bús­que­da reunio sin amb els indig­nats Que final­ment S’ha pro­duit Mal­grat les reti­cèn­cies del Movi­ment pel fet del 15‑M de tapas sin tenir visi­bles sinó ser­vi­cios El refle­jo del males­tar majo­ria d’U­na socia­les. Amb tot, final­ment S’ha cele­bran­do aques­ta reunio, en S’ha acor­dat Que s’a­cam­pa­ria foros del Recin­to, i S’ha Pen­jat El con­tin­gut de la con­ver­sa­ción de Inter­net por cada uno tothom Que Tal la pugui escol­tar i per man­te­nir-se fidels al prin­ci­pi de no haver-hi tapas por­ta­veus o visibles.

Amb tot, Inte­rior Tam­be dime­cres impe­dir Volia Que una­bús­que­da, dia en què come­nça El Debat dels Pres­su­pos­tos al Par­la­ment, els indig­nats barres­sin El Pas dels dipu­tats al Par­la­ment. Aquest acord no S’ha asso­lit i els indig­nats man­te­nen El Com­pro­mís d’im­pe­dir Que se cele­bri­da­des la Ses­sió Ple­na­ria. Tots els grups Han par­la­men­ta­ris denun­ciat aques fet, Mal­grat res­pec­tar la natu­ra­le­sa de la Pro­tes­ta, i Han rei­vin­di­cat El seu dret d’ac­ce­dir al Par­la­ment. Alguns pas grups denun­cien Que Si El no se’ls barra El defen­sar podran no a l’a­pro­va­ció dels Pres­su­pos­tos. Es la Dona cir­cums­tàn­cia Que es aques­ta Set­ma­na deba­ten les esme­nes al esti­lo de Tota­li­tät del pro­jec­te de llei de pressupost.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *