Nava­rro: «Ha arri­bat el moment de dibui­xar una CUP refe­ren­cial» – Lli​ber​tat​.cat

El can­di­dat de la CUP a Giro­na, Jor­di Nava­rro, creu que ha arri­bat el moment de «come­nçar a repen­sar l’ac­tual estruc­tu­ra de la CUP» des­prés de «l’è­xit elec­to­ral que ha cata­pul­tat la CUP a ser una força polí­ti­ca pre­sent i deci­si­va en molts municipis».

En un arti­cle d’o­pi­nió publi­cat a Lli​ber​tat​.cat, Nava­rro con­si­de­ra que «cal un debat cons­truc­tiu i pro­duc­tiu que ens con­duei­xi a bas­tir una nova CUP, més for­ta, com­ba­ti­va, arre­la­da i efi­caç». En aquest sen­tit, asse­gu­ra que «la CUP ha de ser una orga­nitza­ció nacio­nal, refe­ren­cial i amb capa­ci­tat de fer llui­ta al carrer. «Ha arri­bat el moment de dibui­xar una CUP refe­ren­cial, amb implan­ta­ció nacio­nal arreu dels Paï­sos Cata­lans, capa­ci­tat de llui­ta i mobi­litza­ció i tam­bé rigor de tre­ball ins­ti­tu­cio­nal», sentencia.

«Més enllà de la moda medià­ti­ca actual hi ha una reali­tat nacio­nal i local ben afer­ma­da on dia a dia es tre­ba­lla incan­sa­ble­ment, des de la base i des dels muni­ci­pis, tre­ba­llant col­ze a col­ze amb el tei­xit asso­cia­tiu», expli­ca Nava­rro en un arti­cle publi­cat a Lli​ber​tat​.cat i titu­lat «Entre el carrer i la repre­sen­ta­ti­vi­tat». El can­di­dat de Giro­na con­si­de­ra que cal lle­gir amb aten­ció els resul­tats obtin­guts i extreu­re’n con­clu­sions encer­ta­des, ja que l’è­xit elec­to­ral de la CUP «no ens ha de fer per­dre el nord i ens hem de refer­mar amb més força que mai en la nos­tra apos­ta per con­ti­nuar la llui­ta al carrer i com­bi­nar-la amb una acció ins­ti­tu­cio­nal que per res del món ens ha de des­viar dels nos­tres objec­tius i de la nos­tra pra­xi diària».
«La CUP ha de ser una orga­nitza­ció nacional»
Nava­rro defen­sa un model d’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta «on la CUP no en sigui la sim­ple expres­sió ins­ti­tu­cio­nal», i en aquest sen­tit asse­gu­ra que «la CUP ha de ser una orga­nitza­ció nacio­nal, refe­ren­cial i amb capa­ci­tat de fer llui­ta al carrer, al cos­tat de la ciu­ta­da­nia». «No crec en un movi­ment seg­men­tat sinó que crec que ha arri­bat el moment de dibui­xar una CUP refe­ren­cial, amb implan­ta­ció nacio­nal arreu dels Paï­sos Cata­lans, capa­ci­tat de llui­ta i mobi­litza­ció i tam­bé rigor de tre­ball ins­ti­tu­cio­nal», conclou.

Amb tot, assen­ya­la que «pel bé del movi­ment», ha de millo­rar la coor­di­na­ció amb les dife­rents llui­tes de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta: la sin­di­cal, la juve­nil, l’es­tu­dian­til, la cul­tu­ral… «Aquest tema, el de la coor­di­na­ció entre agents de l’EI s’hau­rà d’a­bor­dar a fons els pro­pers mesos i anys i tro­bar la for­mu­la més idò­nia», manifesta.

Par­ti­ci­pa­ció de la CUP a les autonòmiques

Nava­rro reco­neix que un debat que inevi­ta­ble­ment aflo­ra­rà serà el de la par­ti­ci­pa­ció o no de la CUP a les pro­pe­res elec­cions auto­nò­mi­ques de Cata­lun­ya, l’any 2014. Amb tot, tot i que admet que hi ha deman­des «d’im­por­tants sec­tors polí­tics, socials, sin­di­cals…» l’in­de­pen­den­tis­ta creu que aquest «no és el tema més impor­tant». «Ens cal deba­tre ober­ta­ment i sere­na aquest afer, però cal deba­tre paral·lament i amb la matei­xa inten­si­tat l’ex­pan­sió terri­to­rial de la CUP arreu dels PP​.CC i valo­rar qui­nes fites elec­to­rals i socials es poden asso­lir al con­junt del terri­to­ris de la nos­tra Nació», assenyala.

«La CUP té impor­tants rep­tes en l’ho­ritzó i per res­pon­sa­bi­li­tat ens corres­pon plan­tar cara a la situa­ció i estar a l’a­lça­da de les cir­cums­tàn­cies», mani­fes­ta, ja que «ens tro­bem immer­sos en un tri­ple pro­cés de cri­si: nacio­nal, social i eco­nò­mi­ca, ambien­tal i ener­gè­ti­ca; una con­jun­tu­ra carac­te­ritza­da per un con­text de reta­lla­des bru­tal i per una ofen­si­va sen­se pre­ce­dents de les for­ces neo­li­be­rals, que estan instal·lades en governs i empre­ses i des d’a­quí coman­den el país cap a la ruïna».

En aquest sen­tit, segons ell, «ser capaços de rees­truc­tu­rar la nos­tra orga­nitza­ció, con­so­li­dar una expan­sió pro­gres­si­va i fer­ma arreu dels PP​.CC i ser capaços de plan­te­jar una alter­na­ti­va al segle XXI han de ser els rep­tes a què ens hem d’en­fron­tar els pro­pers anys».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *