La CUP d’A­renys de Munt pro­po­sa un govern d’u­ni­tat inde­pen­den­tis­ta amb ERC i CiU – Lli​ber​tat​.cat

A la reu­nió d’a­ques­ta entre la CUP i ERC es va deci­dir que no es des­car­ta­va la pos­si­bi­li­tat d’a­rri­bar amb un CiU. És per això que la CUP ha con­vo­cat una reu­nió amb ERC i CiU pel pro­per dilluns a Can Borell 

En aques­ta direc­ció, la CUP d’A­renys reite­ra la seva volun­tat d’a­con­se­guir un govern amb ERC i CiU, ja que con­si­de­ra repre­sen­ta el sen­tit més majo­ri­ta­ri de les elec­cions del dia 22 i que doni con­ti­nuï­tat a l’è­xit de la Con­sul­ta Inde­pen­den­tis­ta del 13S. Tenint en comp­te, que la ciu­ta­da­nia ha pro­pul­sat a la CUP a ser la llis­ta més vota­da, mul­ti­pli­cant per 4 el seu nom­bre de regi­dors i ator­gant-li la res­pon­sa­bi­li­tat d’en­ca­pça­lar el pro­per govern.
Per a la CUP, els rep­tes per afron­tar els pro­pers 4 anys, per reor­ga­nitzar l’a­jun­ta­ment i sor­tir de la cri­si, «reque­rei­xen d’un govern fort entre aques­tes tres for­ma­cions. I, en aquest govern, nin­gú no enten­dria l’ab­sèn­cia ni d’ERC ni de CiU. Nosal­tres tam­poc», afir­ma la formació
Segon la CUP «es l’ho­ra de pen­sar res­pon­sa­ble­ment en clau de poble, sen­se exclu­sions, sumant esfo­rços i volun­tats, amb una bona dosi de gene­ro­si­tat i sen­se pro­ta­go­nis­mes, acon­se­guint una uni­tat d’ac­ció en bene­fi­ci de la tota­li­tat del poble».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *