La CUP d’A­renys de Munt pro­po­sa un govern d’u­ni­tat inde­pen­den­tis­ta amb ERC i CiU – Lli​ber​tat​.cat

A la reu­nió d’a­ques­ta entre la CUP i ERC es va deci­dir que no es des­car­ta­va la pos­si­bi­li­tat d’a­rri­bar amb un CiU. És per això que la CUP ha con­vo­cat una reu­nió amb ERC i CiU pel pro­per dilluns a Can Borell 

En aques­ta direc­ció, la CUP d’A­renys reite­ra la seva volun­tat d’a­con­se­guir un govern amb ERC i CiU, ja que con­si­de­ra repre­sen­ta el sen­tit més majo­ri­ta­ri de les elec­cions del dia 22 i que doni con­ti­nuï­tat a l’è­xit de la Con­sul­ta Inde­pen­den­tis­ta del 13S. Tenint en comp­te, que la ciu­ta­da­nia ha pro­pul­sat a la CUP a ser la llis­ta més vota­da, mul­ti­pli­cant per 4 el seu nom­bre de regi­dors i ator­gant-li la res­pon­sa­bi­li­tat d’en­ca­pça­lar el pro­per govern.
Per a la CUP, els rep­tes per afron­tar els pro­pers 4 anys, per reor­ga­nitzar l’a­jun­ta­ment i sor­tir de la cri­si, «reque­rei­xen d’un govern fort entre aques­tes tres for­ma­cions. I, en aquest govern, nin­gú no enten­dria l’ab­sèn­cia ni d’ERC ni de CiU. Nosal­tres tam­poc», afir­ma la formació
Segon la CUP «es l’ho­ra de pen­sar res­pon­sa­ble­ment en clau de poble, sen­se exclu­sions, sumant esfo­rços i volun­tats, amb una bona dosi de gene­ro­si­tat i sen­se pro­ta­go­nis­mes, acon­se­guint una uni­tat d’ac­ció en bene­fi­ci de la tota­li­tat del poble».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *