4 urte Eva Forest gabe, gure­kin zau­de Eva- Askapena

4 urte Eva Forest gabe, gure­kin zau­de Eva

eva forestEva Forest orain 4 urte joan zitzai­gun lur hone­ta­tik, bere oroitza­pe­nak bizitzen gai­tu ordea. Eva eta Alfon­so Eus­kal Herria­ren oho­rez­ko lagu­nak dira, eta oro har mun­du­ko herrien lagu­nak dira, bes­te­la­ko mun­du baten alde borro­katzen diren herrien lagu­nak bereziki.

Eva inter­na­zio­na­lis­moa­ren ezin­bes­te­ko erre­fe­ren­tzia da. Inpe­ria­lis­moak era­gin­da­ko erre­pre­sioa, geno­zi­dioa, tor­tu­ra, etab. iker­tu eta salatzeaz bate­ra erre­pre­sa­lia­tua babes­tu eta bere samur­ta­sun guz­tia eskain­tzen zion nes­ka aparta.

Lerro haue­ta­tik gon­bi­datzen zai­tuz­te­gu bere lana eza­gutze­ra, bar­ne­ratze­ra eta prak­ti­kan jar­tze­ra; hemen ira­do­ki­zun batzuk, bai­na one­na zeuek kux­ku­xeatzea da:

Iraq: algu­nas refle­xio­nes sobre la resistencia

Con­tra las tram­pas de la memoria

Eus­kal Herria en el fon­do social euro­peo. Flo­ren­cia, 8.11.2002

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *