[Vídeo] Més de 2.000 per­so­nes assis­tei­xen a l’acte realitzat en les fos­ses comu­nes del Cemen­te­ri de Valèn­cia – Lli​ber​tat​.cat

jpg_alfonso_legaz_03

Més de 2.000 per­so­nes van par­ti­ci­par diu­men­ge pas­sat en l’ac­te l’ho­me­nat­ge i des­greu­ge de les víc­ti­mes del fran­quis­me sote­rra­des a les fos­ses comu­nes del Cemen­te­ri Gene­ral de Valèn­cia. Un gran nom­bre de per­so­nes va acom­pan­yar la comi­ti­va, res­po­nent a la con­vo­ca­tò­ria de mul­ti­tud d’organitzacions.

De la por­ta prin­ci­pal del Cemen­te­ri va par­tir la comi­ti­va a rit­me de dolçai­na i taba­let que ento­na­ven parts dels lírics de la cançó de Obrint Pas, «Mil nou-cents tren­ta nou».
Ana­va enca­pça­la­da per una coro­na de llo­rer que era duta per les nétes de dos repre­sa­liats lle­nçats a aques­tes fos­ses, fins que es va arri­bar al lloc que ocu­pa l’a­te­rra­dor monò­lit eri­git per l’A­jun­ta­ment, sim­bò­li­ca­ment negat per les ban­de­res valen­cia­na i republicana.

Els assis­tents van guar­dar un minut de silen­ci per totes les víc­ti­mes, només tren­cat al final per la inter­pre­ta­ció de la Mui­xe­ran­ga (Him­ne del País Valèn­cia). Aquest him­ne, junt a la res­ta de les peces musi­cals pre­vis­tes ha estat objec­te de la prohi­bi­ció muni­ci­pal. L’A­jun­ta­ment de Valèn­cia havia prohi­bit tam­bé l’Him­ne de Rie­go, l’ac­tua­ció de Pau Ala­ba­jos i l’en­tra­da a les prò­pies fos­ses. Com a cloen­da de l’ac­te els assis­tents entra­ren res­pec­tuo­sa­ment i dei­xa­ren en eixe recin­te les flors i els noms. Abans, Pau Ala­ba­jos inter­pre­tà «Fos­ses del silen­ci» i es va pro­ce­dir a la lec­tu­ra del manifest.

Les colles de dolçai­ners i taba­le­ters Estre­la Roja de Beni­ma­clet, Buf-Alí de la Mal­va-Rosa, la Socie­tat Coral El Mica­let de Valèn­cia, Arros­se­jat de Torrent i El Tudell de Valèn­cia van acom­pan­yar musi­cal­ment alguns dels dife­rents moments del breu però intens acte que, un any més, ha rei­vin­di­cat l’e­xis­tèn­cia d’a­quests fossars.

I és que els orga­nitza­dors denun­cien que ni tan sols això, el fet de ser-hi les víc­ti­mes, la cons­tàn­cia del seu nom­bre, és accep­tat, en totes les seues dimen­sions, per un poder ciu­ta­dà que, any rere any, con­ti­nua entre­ban­cant i ame­naçant l’or­ga­nitza­ció de l’ho­me­nat­ge. En aquest sen­tit, con­si­de­ren més neces­sa­ri que mai el record, l’ex­pres­sió del reco­nei­xe­ment envers tots aquells que van morir pel sol fet de desit­jar una socie­tat més jus­ta, la con­tí­nua rei­vin­di­ca­ció que dig­ni­fi­que la seua memò­ria, amb totes les con­se­qüèn­cies que se’n deriven.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *