Muga­rik Gabe pre­sen­ta la Mues­tra de cine «con­tra las vio­len­cias machistas»

muestra MG

Larun­ba­ta 26, 19:00 KALEJIRA alde zaha­rre­ko Una­muno plazatik
BATUKADA FEMINISTA – MAMIKI KONPARTSA
16. ZINEMA EMANALDIA: INDARKERIA MATXISTEN AURKA, GOLEM-ALHONDIGA. BILBAO

MUESTRA DE CINE CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS (des­car­gar programa)

LUNES 28 DE MARZO, MARTES 29 y MIÉRCOLES 30.

Golem ALHONDIGA 17:30, 20:00 y 22:15. Bilbao

Indar­ke­ria matxis­ta­ren sala­ke­tan, ikus­ga­rri­ta­su­nean eta eran­tzu­nean aurre­ra pau­suak eman dire­la pen­tsatzen du Muga­rik Gabek, batez ere mugi­men­du femi­nis­tak egin duen lana­ri esker. Bai­na edo­zein egu­ne­tan komu­ni­ka­bi­deei erre­pa­ratzea bes­te­rik ez dugu behar orain­dik ere bide luzea egi­te­ko dugu­la ikusteko.

Indar­ke­ria matxis­tak uga­riak eta asko­ta­ri­koak dira, eta sis­te­ma patriar­ka­lak mun­du­ko toki guz­tie­tan ema­ku­meak dis­kri­mi­natze­ko eta zapal­tze­ko erre­min­ta beza­la era­bil­tzen ditu. Ikus­gai dau­den eta zuze­nak diren horie­ta­tik hasi­ta; era­so fisi­koak, psi­ko­lo­gi­koak, sexua­lak… iku­se­zi­nak diren horie­ta­raino; publi­zi­ta­tea­ren sek­to­reak gure gor­putzak objek­tu beza­la era­bil­tzea, ema­ku­meak modu libre batean ibi­li ezin dugun gure herri zein hirie­ta­ko pun­tu bel­tzak, ema­ku­meen auto­no­mia­ren gai­ne­ko kon­tro­la, beldurra…

Beha­rrez­koa da indar­ke­ri hauei aurre egi­te­ko moduak haus­nar­tzea indar­ke­ri harren zer­ga­tie­ta­ra joz. Hori da hain zuzen ere “indar­ke­ria matxis­ta guz­tiei aurre egin.“Patriarkaturik gabe Denok jabe” gure kan­pai­na­ren hel­bu­rua, ikus­pe­gi oro­kor eta inter­na­zio­nal baten bitar­tez, ema­ku­meen­ga­na­ko indar­ke­ria­ren gaia (tra­tu txar fisi­koe­ta­tik hara­go) zabal­tzea eta sakon­tzea mun­du­ko toki asko­tan ema­ten diren errea­li­ta­teak Eus­kal Herrian bizi dugu­na­re­kin lotuz.

Kan­pai­na hone­tan koka­tu­ta­ko eki­me­na da orain aur­kez­ten dizue­gun “Indar­ke­ria Matxis­ta­ren Aur­ka­ko Zine­ma Ema­nal­dia”, martxoa­ren 28, 29, eta 30ean Gas­tei­zen, Bil­bon eta Donos­tian izan­go dena.
Bik­ti­ma izae­ra horre­ta­tik eta mor­bo­tik urrun­du, eta indar­ke­ria matxis­ta hauen kon­tra­ko estra­te­giak egu­ne­tik egu­ne­ra garatzen dituz­ten anto­la­tu­ta­ko ema­ku­meak, tal­deak eta bes­te­la­ko eki­me­nak omen­du nahi ditu­gu. Zine­ma-are­to­ra ger­tu­ratzen zare­ten per­tso­ne­kin haus­nar­ke­ta hauek kon­par­titze­ko espa­zioak sor­tzea da gure asmoa.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *