Lon­dre­se­ko hitzal­dian Patxi Lopez entzun­gor tor­tu­raz gal­de­tu­ta – EHL

Lon­dre­sen Lon­don School of Eco­no­mics and Poli­ti­cal Scien­cek (LSE) gon­bi­da­tu­ta “esta­do de bien­es­tar” eus­kal gizar­tea­ren egon­kor­ta­su­na eta herri­ta­rron era­ba­kitze­ko esku­bi­dea defen­da­tu zuen eman­da­ko hitzal­dian, bai­na bi gal­de­rei bai­zik ez zien erantzun.

Hala ere, Eus­kal Herria­ren Lagu­ne­ko kide batek tor­tu­ra kasuen ingu­ru­ko gal­de­ra egin zion Lope­zi Hote­le­ko ata­rian, eta honek: “a quién crees tú”? eran­tzun zio­nean “a “Amnis­tia Inter­na­cio­nal y la ONU” entzun behar izan zuen Lehendakariak.

Ondo­ren Habeas Cor­pus eta Tor­tu­ra saihes­te­ko pro­to­ko­loa­ren gai­nean gal­de­ka­tua izan zenean entzun­gor egin zuen eta bera­re­kin zebi­len batek gaia inge­le­sez alda­tu zuen. Lon­don­go Eus­kal Herria­ren Lagu­ne­ko kideak itzul­pe­na egin zion lehen­da­ka­ria­ri, txin­tik uler­tzen ez zue­la ikusita.

Eus­kal Herri­ko Lagu­nak – EHL

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *