Lau espetxe­ra­tuek tor­tu­ra basa­tiak sala­tu dituzte

Osti­ra­lean eta larun­ba­tean Gran­de Mar­las­ka­ren aurre­tik iga­ro eta espetxe­ra­tuak izan diren lau bil­bo­ta­rrek tor­tu­ra basa­tiak sala­tu dituzte.

Daniel Pas­to­rrek adie­ra­zi due­nez inko­mu­ni­ka­zioa aldian jasan­da­ko pre­sio psi­ko­lo­gi­koa izu­ga­rria izan da, eten­ga­be­ko mehatxu eta irai­nak entzun ditue­la­rik. Lore­na Lopez biko­te­ki­dea­re­kin mehatxu dute, bere biko­tea­ren oihuak entzu­ten zitue­la­rik albo­ko zie­gan. Bere biko­tea xan­taia­ra­ko era­bi­li dute Guar­dia Zibi­lek, eta egoe­ra ezin jasan­da bere burua zau­ritzea era­ba­ki zuen, burua­re­kin pare­ta joaz, bai­ta pare­ta­ri uka­bil­ka­dak ema­nez ere. Ondo­rioz ospi­ta­le­ra ate­ra behar izan zuten. Epai­lea­ri kon­ta­tu zion ger­ta­tu zena, eta bere burua zer­ga­tik zau­ri­tu zuen ere adie­ra­zi zion.

Iñi­go Zapi­rai­nen kasuan ere pre­sio psi­ko­lo­gi­koa izu­ga­rria izan da. Bea­triz Etxe­be­rria bere biko­te­ki­dea­re­kin xan­taia egin dio­te honi ere. Honez gain kol­peak jasan ditu eta buruan pol­t­sa jarri dio­te arna­sa­rik gabe utziz.

Bea­triz Etxe­be­rria sexual­ki jaza­rria izan da inko­mu­ni­ka­zio aldian, biluz­ke­tak, uki­me­nak eta kol­peak jasan behar izan ditue­la­rik. Buruan pol­t­sa jarri dio­te arna­sa­rik gabe utziz eta kol­pe uga­ri eman diz­kio­te. Pre­sio psi­ko­lo­gi­koa eta mehatxuak ere eten­ga­beak izan dira.

Lore­na Lope­zek pre­sio psi­ko­lo­gi­koa eta mehatxuak jasan ditu.

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren salaketa:

Aurrez ira­ga­rriak zeu­den tor­tu­ra sala­ke­ta batzuen aurrean gau­de­la esan nahi du berriz ere. Zapa­te­ro­ren Gober­nuak bes­te behin erre­bin­di­ka­tu gabe­ko bor­tiz­ke­ria itze­la jarri du mahai gai­nean, noiz eta gure herrian bake­rantz eta demo­kra­zia­rantz urrats atze­rae­zi­nak ema­ten ari diren une poli­ti­ko honetan.

Tor­tu­ra latzak jasan dituz­te atxi­lo­tuek, bai­na Eus­kal Herrian ema­ten diren tor­tu­ra kasuek ez dute inter­esik sor­tzen komu­ni­ka­bi­de eta era­kun­de nagu­sie­tan. Egip­ton eta Libian izan­da­ko tor­tu­ra sala­ke­tak eskan­da­lutzat jotzen dituz­ten askok eta askok ez duten iku­si ere egin nahi herri hone­tan inda­rrean dagoen errea­li­ta­te hau.

Ger­ni­ka­ko akor­dioak jasotzen duen ata­le­ko bat tor­tu­ra­re­na iza­nik, eta azken sala­ke­tak iku­si­rik, urgen­tziaz gain­di­tu beha­rre­ko jar­due­ra dela hau deritzo­gu. Zen­tzu hone­tan era­gi­le poli­ti­ko, sozial eta sin­di­kal ezber­di­nek har­tu­ri­ko kon­pro­mi­so­ak garatze­ko garaian gau­de­la uste dugu. Herri­ta­rren pre­sioa, era­kun­deen esku har­tzea eta nazioar­te era­gi­leen jarre­ra argia beha­rrez­koak izan­go dira tor­tu­ra

Osti­ra­lean eta larun­ba­tean Gran­de Mar­las­ka­ren aurre­tik iga­ro eta espetxe­ra­tuak izan diren lau bil­bo­ta­rrek tor­tu­ra basa­tiak sala­tu dituzte. 

Daniel Pas­to­rrek adie­ra­zi due­nez inko­mu­ni­ka­zioa aldian jasan­da­ko pre­sio psi­ko­lo­gi­koa izu­ga­rria izan da, eten­ga­be­ko mehatxu eta irai­nak entzun ditue­la­rik. Lore­na Lopez biko­te­ki­dea­re­kin mehatxu dute, bere biko­tea­ren oihuak entzu­ten zitue­la­rik albo­ko zie­gan. Bere biko­tea xan­taia­ra­ko era­bi­li dute Guar­dia Zibi­lek, eta egoe­ra ezin jasan­da bere burua zau­ritzea era­ba­ki zuen, burua­re­kin pare­ta joaz, bai­ta pare­ta­ri uka­bil­ka­dak ema­nez ere. Ondo­rioz ospi­ta­le­ra ate­ra behar izan zuten. Epai­lea­ri kon­ta­tu zion ger­ta­tu zena, eta bere burua zer­ga­tik zau­ri­tu zuen ere adie­ra­zi zion.

Iñi­go Zapi­rai­nen kasuan ere pre­sio psi­ko­lo­gi­koa izu­ga­rria izan da. Bea­triz Etxe­be­rria bere biko­te­ki­dea­re­kin xan­taia egin dio­te honi ere. Honez gain kol­peak jasan ditu eta buruan pol­t­sa jarri dio­te arna­sa­rik gabe utziz.

Bea­triz Etxe­be­rria sexual­ki jaza­rria izan da inko­mu­ni­ka­zio aldian, biluz­ke­tak, uki­me­nak eta kol­peak jasan behar izan ditue­la­rik. Buruan pol­t­sa jarri dio­te arna­sa­rik gabe utziz eta kol­pe uga­ri eman diz­kio­te. Pre­sio psi­ko­lo­gi­koa eta mehatxuak ere eten­ga­beak izan dira.

Lore­na Lope­zek pre­sio psi­ko­lo­gi­koa eta mehatxuak jasan ditu. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *