La Comis­sió de la Dig­ni­tat recor­da Sal­va­dor Puig Antich en el 37è ani­ver­sa­ri de la seva mort

 La Comis­sió de la Dig­ni­tat recor­da Sal­va­dor Puig Antich en el 37è ani­ver­sa­ri de la seva mort. L’en­ti­tat, que por­ta a ter­me la rei­vin­di­ca­ció del retorn dels paper expliats de Sala­man­ca, vol recor­dar la mort del mili­tant lli­ber­ta­ri esde­vin­gu­da el 2 de març de 1974 com un acte de memò­ria i home­nat­ge a aquell jove llui­ta­dor per la lli­ber­tat, assas­si­nat al garrot vil per la dic­ta­du­ra de Franco.

Tren­ta-set anys des­prés enca­ra no s’ha fet jus­tí­cia en el cas Puig Antich, un dels crims més horri­bles del règim fran­quis­ta, mal­grat el res­sò social que va tenir la pel.lículaSal­va­dor. El 2006 el Ple de la Sala Mili­tar del Tri­bu­nal Suprem espan­yol va deci­dir que abans d’ad­me­tre a trà­mit la revi­sió del cas Sal­va­dor Puig Antich havia d’es­tu­diar la pro­va peri­cial info­grà­fi­ca, una pro­va clau que demos­tra­ria que les bales que van matar el poli­cia no van sor­tir, o no van sor­tir només, de la pis­to­la del mili­tant lli­ber­ta­ri. El 2007 la jus­tí­cia espan­yo­la va des­es­ti­mar el recurs per reobrir el cas i pos­te­rior­ment el Tri­bu­nal Suprem va ava­lar l’as­sas­si­nat de Puig Antich.

El mili­tant lli­ber­ta­ri Sal­va­dor Puig Antich fou empre­so­nat, acu­sat de ser l’au­tor dels trets que cau­sa­ren la mort del poli­cia espan­yol Anguas Barra­gán i d’ha­ver par­ti­ci­pat en l’a­tra­ca­ment d’un banc. Pos­te­rior­ment, va ser jut­jat en Con­sell de Gue­rra i con­dem­nat a mort per un règim amb set de ven­ja­nça des­prés de la mort de Carre­ro Blan­co. A tota Euro­pa s’or­ga­nitza­ren mani­fes­ta­cions dema­nant la com­mu­ta­ció de la pena capi­tal, però Fran­co es man­tin­gué ferm i no con­ce­dí l’in­dult. Sal­va­dor Puig Antich, de 25 anys, fou execu­tat amb el mèto­de del garrot vil en una cel·la de la pre­só Model de Bar­ce­lo­na el 2 de març del 1974, a les 9.40 hores del matí. El seu cos repo­sa al nín­xol 2.737 del cemen­ti­ri de Montjuïc.

La Comis­sió de la Dig­ni­tat vol retre un acte de memò­ria i home­nat­ge a aquell jove llui­ta­dor per la lli­ber­tat, mort per la dic­ta­du­ra de Franco

La mati­na­da del dia 3 de març fa tren­ta-set anys que era assas­si­nat Sal­va­dor Puig Antich. Va ser una nit inten­sa amb un movi­ment inter­na­cio­nal mogut des del Col·legi d’Advocats de Bar­ce­lo­na dema­nant la no apli­ca­ció de la pena de mort que havia estat con­dem­nat per un con­sell de gue­rra sumaríssim.

 Sal­va­dor Puig Antich vas ser con­dem­nat a mort per un con­sell de Gue­rra suma­rís­sim sen­se cap garan­tia exi­gi­ble en tot pro­cés. El fran­quis­me va ins­tru­men­tar la repres­sió polí­ti­ca en base als con­sells de gue­rra suma­rís­sims que no tenien altra legi­ti­ma­ció que el ban de gue­rra dels suble­vats del 28 de juliol del 1936. Que van seguir fent durant tota la dic­ta­du­ra. El darrer que es va fer a Cata­lun­ya va ser el que es va sot­me­tre al Txi­qui el setem­bre del 1975.

Retem home­nat­ge a Sal­va­dor i denun­ciem el fet que l’Estat Espan­yol enca­ra avui no ha anul·lat aquells pro­ces­sos i en defuig la res­pon­sa­bi­li­tat. En fer la llei de la memò­ria es va refu­sar inclou­re la decla­ra­ció de nul·litat dels pro­ces­sos, tal com ha remar­cat el tri­bu­nal Mili­tar Ter­cer de Cata­lun­ya en una recent reso­lu­ció, per una raó tant para­do­xal com insul­tant com que no es volia atem­ptar con­tra el prin­ci­pi de segu­re­tat jurí­di­ca. En que­dar exclo­sa aques­ta decla­ra­ció per llei, sis­te­mà­ti­ca­ment es va opo­sar a adme­tre a trà­mit qual­se­vol peti­ció de revi­sió dels pro­ces­sos que es van plan­te­jar al tri­bu­nal Suprem. El fet més exe­cra­ble va ser quan el Govern de la Gene­ra­li­tat va dema­nar la revi­sió del pro­cés del Pre­si­dent Com­panys, la fis­ca­lia s’hi va opo­sar amb l’argument que la llei va decla­rar il·legítims aquells pro­ce­di­ments, quan la llei no va voler anul·lar-los i els par­tits que van apro­var-la s’hi van opo­sar. Un argu­ment con­tra­ria tot prin­ci­pi jurí­dic que no vol cer­car altra cosa que no és afron­tar el cost humà i la inmen­sa injus­tí­cia de la repres­sió per mit­jans judi­cials del franquisme.

Aques­ta situa­ció tant absur­da, no indig­na tant per la nega­ti­va de la decla­ra­ció si no per­què és una mos­tra de menys­preu envers aque­lles víc­ti­mes, en con­si­de­rar que no és impor­tant ni que l’estat s’ha d’amoinar pels seus casos. estem par­lant de Com­panys, Pei­ró, Raho­la, Lato­rre, Carras­co i For­mi­gue­ra, Puig Antich, Txi­qui, Gra­na­dos, Del­ga­do, Bae­na i tants milers que van ser assas­si­nats en un acte cri­mi­nal amb ves­tit de jus­tí­cia. Com poden ser obli­dats aquells crims i no con­si­de­rar que és una qües­tió d’estat pro­cla­mar de mane­ra solem­ne la nul·litat ple­na d’aquells processos.

Tam­bé és més greu enca­ra quan el govern de l’estat con­si­de­ra que ni Puig Antich, ni el Txi­qui o Bae­na poden ser merei­xe­dors de la decla­ra­ció de repa­ra­ció pre­vis­ta per les víc­ti­mes a la llei de la memò­ria, i així tam­bé es nega el dret de les famí­lies el dret a rebre la indem­nitza­ció pre­vis­ta a la matei­xa llei que si que s’ha donat a tor­tu­ra­dors com el comis­sa­ri Meli­tón Man­za­nas a qui fins i tot se’l va con­de­co­rar. Tot i ser impug­na­da la con­de­co­ra­ció, es va man­te­nir amb l’argument que havia estat mort en un atem­ptat abans de l’amnistia i que “no hi havia raons per a per­me­tre afir­mar que ell, d’haver sobre­vis­cut al règim ante­rior, ho hagues­sin assu­mit els valors demo­crà­tics” Com veiem el Govern de l’Estat no només excul­pa i ama­ga els crims de la dic­ta­du­ra i els seus res­pon­sa­bles si no que menys­prea i no con­si­de­ra dig­nes de ser tin­guts en comp­te con­si­de­rats les seves víctimes.

Retem home­nat­ge a Sal­va­dor Puig Antich i a tots els que com ell van ser con­dem­nats a mort pel fran­quis­me que va come­tre amb això crims con­tra la huma­ni­tat. denun­ciem la man­ca de sen­si­bi­li­tat de jus­tí­cia i d demo­crà­cia mos­tra­da per les ins­ti­tu­cions de l’estat que mos­tren la debi­li­tat i la man­ca de qua­li­tat crei­xent de la demo­crà­cia a l’Estat espan­yol i exi­gim que l’estat Espan­yol assu­mei­xi el seu deu­re i res­pon­sa­bi­li­tat envers les víc­ti­mes dels con­sells de Gue­rra de Veri­tat, Jus­tí­cia i Reparació.

Bar­ce­lo­na – Valèn­cia 2 de març de 2011

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *