[Eusk/​Cast] Gas­teiz, La Ertzain­tza ame­na­za con vio­lar a per­so­nas que acu­dian a un acto politico

El pasa­do saba­do 12 de mar­zo habia pro­gra­ma­do una jor­na­da sobre el movi­mien­to juve­nil inde­pen­den­tis­ta de Ara­ba en Gasteiz.

Cuan­do se iba a cele­brar una rue­da de pren­sa para denun­ciar la cri­mi­na­li­za­cion de la juven­tud inde­pen­den­tis­ta, la Ertzain­tza acu­dio al lugar y tra­to de impe­dir­la por lo que se tuvo que rea­li­zar­se en otro lugar. Duran­te todo el dia la pre­sen­cia de la Ertzain­tza fue cons­tan­te… Los momen­to mas cri­ti­cos se vivie­ron cuan­do se iba a rea­li­zar un Lipdub.

Cuan­do se esta­ba gra­ban­do una esce­na en la que apa­re­cian fotos de pre­sos jove­nes inde­pen­den­tis­tas encar­ce­la­dos apa­re­cie­ron una fur­go­ne­ta y una patru­lla de la ertzain­tza e iden­ti­fi­ca­ron a varios jove­nes 15 – 20). Tam­bien se lle­va­ron las pale­tas con las fotos. Des­pués de esto habia pro­gra­ma­do un acto poli­ti­co para pre­sen­tar el herri pro­gra­ma tam­bien en el cas­co vie­jo. En la entra­da del acto la ertzain­tza incre­po a la gen­te que acu­dia al lugar.

Agen­tes de la ertzain­tza ame­na­za­ron a algu­nos asis­ten­tes con untar­les vase­li­na e into­du­cir­les un palo por el ano (hacien­do alu­sion a los ulti­mos epi­so­dios de tor­tu­tas denun­cia­dos por Bea­triz Etxe­ba­rria). Tam­bien se diri­gie­ron a una de las per­so­nas ame­na­zan­do­le hijo puta a ti ya te cogeremos.

Ertzain­tza bortxa­ke­ta­re­kin mehatxa­tu zituen herri­ta­rrak Gasteizen:

Pasa den martxoa­ren 12an Ara­ba­ko hain­bat gaz­tek Gaz­tei­raul­tza proiek­tua aur­kez­tu behar zuten Gas­tei­zen. Goi­ze­tik Ertzain­tza­ren pre­sen­tzia oso nabar­me­na zen Gas­teiz­ko kalee­tan. Age­rral­di jen­detsu bat burutze­koak ziren, bai­na Ertzain­tzak gala­ra­zi ondo­ren bes­te leku bate­ra joan behar izan zuten age­rral­dia burutze­ra. Ondo­ren alde zaha­rre­ko kalee­tan Lip­dub bat burutze­ko asmoa zuten gaz­teek bai­na berriz ere Ertzai­nak hur­bil­du ziren, 20 gaz­te ingu­ru iden­ti­fi­ka­tuz eta pre­so dituz­ten gaz­te inde­pen­den­tis­ten argaz­kiak kenduz.

Hone­kin nahi­koa ez eta ezker aber­tza­leak Gas­teiz­ko herri pro­gra­ma aur­kez­ten zuen leku­ra joan ziren ondo­ren. Are­to­ra sar­tzen ari zen jen­dea­ri irain­ka eta mehatxu­ka hasi ziren bereha­la. Ertzai­ne­ta­ko batek os vamos a untar vase­li­na y os vamos a meter un palo por el culo oihu­ka­tu zion jen­dea­ri, aurre­ko astean Guar­dia Zibi­lak Bea­triz Etxe­be­rria­ri egin­da­ko gogo­ra­tuz. Bes­te batek berriz hijo de puta, a ti ya te coge­re­mos esan zion gaz­te bati.

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren Ertzain­tza­ren pro­bo­ka­zio berri hau sala­tu nahi du ezer baino lehen. Bes­te behin ere Ertzain­tza­ren jarre­ra poli­ti­koa zein den argi utzi dute ger­tae­ra hauek. Nahi­be­za­la aritze­ko bai­men osoa dute goi­tik behe­ra arma­tu­ri­ko poli­zia hauek, nahi dute­na esa­nez, nahi dute­na atxi­lo­tuz eta nahi dute kol­pa­tuz. Pasa den astean Her­na­nin izan­da­ko ger­tae­ren berri eman bage­nuen, orain­goan Gas­tei­zen ger­ta­tu­ri­ko salatze­ra gatoz, bene­tan larria deritzo­gu­la­rik bortxatze­ko mehatxua egi­tea herri­ta­rrei, noiz eta mehatxu hori egia bihur­tu den Guar­dia Zibi­la­ren kuar­te­lean aste bete lehenago.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *