Muga­rik Gabe pre­sen­ta la Mues­tra de cine «con­tra las vio­len­cias machistas»

muestra MG

Larun­ba­ta 26, 19:00 KALEJIRA alde zaha­rre­ko Una­muno plazatik
BATUKADA FEMINISTA – MAMIKI KONPARTSA
16. ZINEMA EMANALDIA: INDARKERIA MATXISTEN AURKA, GOLEM-ALHONDIGA. BILBAO

MUESTRA DE CINE CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS (des­car­gar programa)

LUNES 28 DE MARZO, MARTES 29 y MIÉRCOLES 30.

Golem ALHONDIGA 17:30, 20:00 y 22:15. Bilbao

Indar­ke­ria matxis­ta­ren sala­ke­tan, ikus­ga­rri­ta­su­nean eta eran­tzu­nean aurre­ra pau­suak eman dire­la pen­tsatzen du Muga­rik Gabek, batez ere mugi­men­du femi­nis­tak egin duen lana­ri esker. Bai­na edo­zein egu­ne­tan komu­ni­ka­bi­deei erre­pa­ratzea bes­te­rik ez dugu behar orain­dik ere bide luzea egi­te­ko dugu­la ikusteko.

Indar­ke­ria matxis­tak uga­riak eta asko­ta­ri­koak dira, eta sis­te­ma patriar­ka­lak mun­du­ko toki guz­tie­tan ema­ku­meak dis­kri­mi­natze­ko eta zapal­tze­ko erre­min­ta beza­la era­bil­tzen ditu. Ikus­gai dau­den eta zuze­nak diren horie­ta­tik hasi­ta; era­so fisi­koak, psi­ko­lo­gi­koak, sexua­lak… iku­se­zi­nak diren horie­ta­raino; publi­zi­ta­tea­ren sek­to­reak gure gor­putzak objek­tu beza­la era­bil­tzea, ema­ku­meak modu libre batean ibi­li ezin dugun gure herri zein hirie­ta­ko pun­tu bel­tzak, ema­ku­meen auto­no­mia­ren gai­ne­ko kon­tro­la, beldurra…

Beha­rrez­koa da indar­ke­ri hauei aurre egi­te­ko moduak haus­nar­tzea indar­ke­ri harren zer­ga­tie­ta­ra joz. Hori da hain zuzen ere “indar­ke­ria matxis­ta guz­tiei aurre egin.“Patriarkaturik gabe Denok jabe” gure kan­pai­na­ren hel­bu­rua, ikus­pe­gi oro­kor eta inter­na­zio­nal baten bitar­tez, ema­ku­meen­ga­na­ko indar­ke­ria­ren gaia (tra­tu txar fisi­koe­ta­tik hara­go) zabal­tzea eta sakon­tzea mun­du­ko toki asko­tan ema­ten diren errea­li­ta­teak Eus­kal Herrian bizi dugu­na­re­kin lotuz.

Kan­pai­na hone­tan koka­tu­ta­ko eki­me­na da orain aur­kez­ten dizue­gun “Indar­ke­ria Matxis­ta­ren Aur­ka­ko Zine­ma Ema­nal­dia”, martxoa­ren 28, 29, eta 30ean Gas­tei­zen, Bil­bon eta Donos­tian izan­go dena.
Bik­ti­ma izae­ra horre­ta­tik eta mor­bo­tik urrun­du, eta indar­ke­ria matxis­ta hauen kon­tra­ko estra­te­giak egu­ne­tik egu­ne­ra garatzen dituz­ten anto­la­tu­ta­ko ema­ku­meak, tal­deak eta bes­te­la­ko eki­me­nak omen­du nahi ditu­gu. Zine­ma-are­to­ra ger­tu­ratzen zare­ten per­tso­ne­kin haus­nar­ke­ta hauek kon­par­titze­ko espa­zioak sor­tzea da gure asmoa.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *