Mig miler de per­so­nes omplen les Cotxe­res de gom a gom per cele­brar el crei­xe­ment de la CUP – Lli​ber​tat​.cat

actenacional1 Un crei­xe­ment sos­tin­gut al llarg i ample del terri­to­ri que de ben segur repor­ta­rà els seus fruits a les urnes el pro­per 22 de maig, jor­na­da elec­to­ral muni­ci­pal. Així ho pro­nos­ti­quen els mesos d’in­ten­sa fei­na de les assem­blees locals de la CUP, d’anys de tre­ball inin­te­rrom­put en el cas de les que ja tenen representació. 

Tot això es va pre­sen­tar sim­bò­li­ca­ment ahir damunt d’un esce­na­ri en un gran acte nacio­nal que va tenir lloc a les Cotxe­res de Sants de Bar­ce­lo­na i que va ser­vir per donar el tret de sor­ti­da a la pre­cam­pan­ya elec­to­ral de la CUP per les muni­ci­pals. Mig miler de per­so­nes d’a­rreu del país hi van assis­tir, omplint a ves­sar l’au­di­to­ri ves­tit per l’ocasió.

Fins a unes 500 per­so­nes es van aple­gar ahir a par­tir de dos quarts de vuit del ves­pre a les Cotxe­res de Sants per pre­sen­ciar l’ac­te de tret de sor­ti­da a la pre­cam­pan­ya elec­to­ral. Si a l’au­di­to­ri hi havia mig miler de per­so­nes, damunt l’es­ce­na­ri se n’hi van arri­bar a aple­gar mig cen­te­nar davant d’u­na gran pan­car­ta on posa­va «Uni­tat Popu­lar» i d’u­na pan­ta­lla amb el lema nacio­nal, «L’al­ter­na­ti­va neces­sà­ria». Eren alguns dels caps de llis­ta dels dife­rents muni­ci­pis on la CUP con­co­rre­rà a les elec­cions, que es van pre­sen­tar públi­ca­ment ‑un per un, pri­mer els que tenen repre­sen­ta­ció i des­prés els que no en tenen o els que es pre­sen­ten per pri­mer cop- davant del públic que l’es­col­ta­va. Mili­tants ‑repre­sen­tants de les assem­blees- i sim­pa­titzants van omplir de gom a gom les Cotxe­res, on fins i tot hi havia gent dre­ta. Un par­la­ment cen­tral dedi­cat a les dèca­des de llui­ta de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta i en home­nat­ge als llui­ta­dors nacio­nals va pre­ce­dir les inter­ven­cions dels diver­sos can­di­dats. En aca­bat, es va lle­gir un mani­fest expli­ca­tiu dels prin­ci­pis bàsics de la CUP.

Un acte com­plet que va durar al vol­tant d’u­na hora i que seguia l’es­te­la orga­nitza­ti­va de l’acte de com­me­mo­ra­ció dels 40 anys de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta que es va cele­brar a Ber­ga l’any 2007, i que va comp­tar ahir amb algu­nes actua­cions musi­cals. De for­ma inter­ca­la­da, els assis­tents van poder gau­dir de les actua­cions poè­ti­ques i musi­cals de Laia Carre­ras, la Meritxell Gené, Verd­cel i en Jor­di Batiste.

Més del doble de candidatures

La CUP ha expe­ri­men­tat un crei­xe­ment nota­ble al llarg dels darrers anys, fet que la durà a pre­sen­tar can­di­da­tu­res a una vui­tan­te­na de muni­ci­pis dels Paï­sos Cata­lans en les elec­cions del pro­per 22 de maig. Es trac­ta del doble de llis­tes pre­sen­ta­des res­pec­te fa qua­tre anys, fet que situa la for­ma­ció en situa­ció de crei­xe­ment impa­ra­ble. Així, la CUP pre­sen­ta­rà més de 80 can­di­da­tu­res a les elec­cions muni­ci­pals del pro­per 22 de maig, una tren­te­na de les quals són noves en rela­ció a les elec­cions muni­ci­pals del 2007, i més de 20 corres­po­nen a capi­tals de comar­ca, a mol­tes de les quals la CUP es pre­sen­ta­rà per pri­me­ra vegada.

actenacional2

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *