¿Socia­lis­mo en el siglo XXI? Mode­los en el mun­do- IPES

SOZIALISMOA XXI. MENDEAN?

Herrien his­to­rian beti ager­tu izan da xede moduan jus­ti­zian eta elkar­ta­su­nean oina­rri­tu­ta­ko jen­dar­te bat erdies­tea. Xede hori XIX. men­dean “sozia­lis­mo uto­pi­koa” dei­tu zuten eta XX. men­dean “sozia­lis­mo errea­la”. Orain, XXI. men­dean, sozia­lis­moa bir­sor­tze­ko beha­rra dugu, antzi­na­ko kon­trae­sa­nak gaindituz…

Zere­gin horre­tan, “sozia­lis­moa jen­dea­ren etor­ki­zu­ne­ko irten­bi­de baka­rra” dela azal­du­ko digu Cheng Enfun-ek, Txi­na­ko Herri Erre­pu­bli­ka­tik. Izan ere, bere iritziz “men­de­bal­de­ko heda­bi­deek Txi­na dea­brua­re­kin pare­katzen dute”; horre­ga­tik, guk eure­kin bate­ra egin nahi dugu gogoe­ta, zuze­nean eta bitar­te­ka­ri­rik gabe.

Modu berean, Darío Azzelini‑k bes­te kon­ti­nen­te batean ema­ten ari den eral­da­ke­ta azal­du­ko digu, hots, Vene­zue­lak bide­ratzen duen “mugi­men­du komunitarista”.

Gogoe­ta horiek guz­tiak kon­ti­nen­te “zaha­rre­rantz” eka­rri­ko ditu­gu geroa­go, eta ingu­ru hur­bi­la­go hone­tan Tony Andreani‑k bere egi­tas­moa -“Sozia­lis­mo elkar­tzai­lea Europan”-azalduko digu.

Gure hel­bu­rua zehatza da: etor­ki­zun hur­bil batean errea­li­ta­te bihur­tze­ko bal­din­tza ego­kiak sor­tu bitar­tean, “uto­piak” hemen eta orain pre­sen­te jarraitzea.

EGITARAUA

MARTXOAK 14, 15, 16

“El pro­ce­so de Chi­na hacia el socialismo”

Cheng Enfu. Txi­na­ko Herri Erre­pu­bli­ka­ko Gizar­te Zien­tzien Aka­de­mian, mar­xis­moa­ren iker­ke­ta teo­ri­koa­ren zuzendaria.

14: Min­te­gia Donos­tian, Filo­so­fia eta Hez­kun­tza Zien­tzien Fakul­ta­tea, Are­to Nagu­sia. 16:00 – 20:00

15: Hitzal­dia Bil­bon, Biz­kaia Are­toa (Avda. Aban­doi­ba­rra, 3), Mitxe­le­na Gela. 17:30 – 20:00

16: Ezta­bai­da min­te­gia Bil­bon, Biz­kaia Are­toa (Avda. Aban­doi­ba­rra, 3), Baro­ja Gela. 11:00 – 14:00

APIRILAK 5, 6, 7

“El pro­yec­to de Socia­lis­mo Aso­cia­ti­vo en Europa”

Tony Andrea­ni. Paris 8 Uni­ber­tsi­ta­te­ko Zien­tzia Poli­ti­ko ira­kas­le eme­ri­tua. “Le socia­lis­me est (a)venir” libu­rua­ren egilea.

MAIATZAK 11, 12, 13

“El pro­ce­so comu­ni­ta­ris­ta en Venezuela”

Darío Azze­lli­ni. Zien­tzia Poli­ti­koe­tan Dok­to­re eta “Comu­na en cons­truc­ción y Vene­zue­la des­de aba­jo” fil­ma­ren zuzendaria.

Auke­ra aske­ko kre­di­tu 1 edo 2 EHU­ko ikasleentzat

Hitzal­diak: doa­ko izenematea

Min­te­giak*: 15€ min­te­gi bakoitze­ko /​30€ jar­du­nal­diak (hiru min­te­gie­tan par­te har­tu­ko duten ikasleentzat)

*Min­te­gie­ta­ko partehartzaileei

mate­ria­len kar­pe­ta eman­go zaie

Infor­ma­zio gehia­go eta ize­ne­ma­tea: ikas­ta­roen blo­gean edo ipes.​[email protected]​euskalnet.​netEsta direc­ción elec­tró­ni­ca esta pro­te­gi­da con­tra spam bots. Nece­si­ta acti­var JavaS­cript para visualizarla 

Ize­na ema­te­ko epea: 2011ko martxoa­ren 10a

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *