Lau espetxe­ra­tuek tor­tu­ra basa­tiak sala­tu dituzte

Osti­ra­lean eta larun­ba­tean Gran­de Mar­las­ka­ren aurre­tik iga­ro eta espetxe­ra­tuak izan diren lau bil­bo­ta­rrek tor­tu­ra basa­tiak sala­tu dituzte.

Daniel Pas­to­rrek adie­ra­zi due­nez inko­mu­ni­ka­zioa aldian jasan­da­ko pre­sio psi­ko­lo­gi­koa izu­ga­rria izan da, eten­ga­be­ko mehatxu eta irai­nak entzun ditue­la­rik. Lore­na Lopez biko­te­ki­dea­re­kin mehatxu dute, bere biko­tea­ren oihuak entzu­ten zitue­la­rik albo­ko zie­gan. Bere biko­tea xan­taia­ra­ko era­bi­li dute Guar­dia Zibi­lek, eta egoe­ra ezin jasan­da bere burua zau­ritzea era­ba­ki zuen, burua­re­kin pare­ta joaz, bai­ta pare­ta­ri uka­bil­ka­dak ema­nez ere. Ondo­rioz ospi­ta­le­ra ate­ra behar izan zuten. Epai­lea­ri kon­ta­tu zion ger­ta­tu zena, eta bere burua zer­ga­tik zau­ri­tu zuen ere adie­ra­zi zion.

Iñi­go Zapi­rai­nen kasuan ere pre­sio psi­ko­lo­gi­koa izu­ga­rria izan da. Bea­triz Etxe­be­rria bere biko­te­ki­dea­re­kin xan­taia egin dio­te honi ere. Honez gain kol­peak jasan ditu eta buruan pol­t­sa jarri dio­te arna­sa­rik gabe utziz.

Bea­triz Etxe­be­rria sexual­ki jaza­rria izan da inko­mu­ni­ka­zio aldian, biluz­ke­tak, uki­me­nak eta kol­peak jasan behar izan ditue­la­rik. Buruan pol­t­sa jarri dio­te arna­sa­rik gabe utziz eta kol­pe uga­ri eman diz­kio­te. Pre­sio psi­ko­lo­gi­koa eta mehatxuak ere eten­ga­beak izan dira.

Lore­na Lope­zek pre­sio psi­ko­lo­gi­koa eta mehatxuak jasan ditu.

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren salaketa:

Aurrez ira­ga­rriak zeu­den tor­tu­ra sala­ke­ta batzuen aurrean gau­de­la esan nahi du berriz ere. Zapa­te­ro­ren Gober­nuak bes­te behin erre­bin­di­ka­tu gabe­ko bor­tiz­ke­ria itze­la jarri du mahai gai­nean, noiz eta gure herrian bake­rantz eta demo­kra­zia­rantz urrats atze­rae­zi­nak ema­ten ari diren une poli­ti­ko honetan.

Tor­tu­ra latzak jasan dituz­te atxi­lo­tuek, bai­na Eus­kal Herrian ema­ten diren tor­tu­ra kasuek ez dute inter­esik sor­tzen komu­ni­ka­bi­de eta era­kun­de nagu­sie­tan. Egip­ton eta Libian izan­da­ko tor­tu­ra sala­ke­tak eskan­da­lutzat jotzen dituz­ten askok eta askok ez duten iku­si ere egin nahi herri hone­tan inda­rrean dagoen errea­li­ta­te hau.

Ger­ni­ka­ko akor­dioak jasotzen duen ata­le­ko bat tor­tu­ra­re­na iza­nik, eta azken sala­ke­tak iku­si­rik, urgen­tziaz gain­di­tu beha­rre­ko jar­due­ra dela hau deritzo­gu. Zen­tzu hone­tan era­gi­le poli­ti­ko, sozial eta sin­di­kal ezber­di­nek har­tu­ri­ko kon­pro­mi­so­ak garatze­ko garaian gau­de­la uste dugu. Herri­ta­rren pre­sioa, era­kun­deen esku har­tzea eta nazioar­te era­gi­leen jarre­ra argia beha­rrez­koak izan­go dira tor­tu­ra

Osti­ra­lean eta larun­ba­tean Gran­de Mar­las­ka­ren aurre­tik iga­ro eta espetxe­ra­tuak izan diren lau bil­bo­ta­rrek tor­tu­ra basa­tiak sala­tu dituzte. 

Daniel Pas­to­rrek adie­ra­zi due­nez inko­mu­ni­ka­zioa aldian jasan­da­ko pre­sio psi­ko­lo­gi­koa izu­ga­rria izan da, eten­ga­be­ko mehatxu eta irai­nak entzun ditue­la­rik. Lore­na Lopez biko­te­ki­dea­re­kin mehatxu dute, bere biko­tea­ren oihuak entzu­ten zitue­la­rik albo­ko zie­gan. Bere biko­tea xan­taia­ra­ko era­bi­li dute Guar­dia Zibi­lek, eta egoe­ra ezin jasan­da bere burua zau­ritzea era­ba­ki zuen, burua­re­kin pare­ta joaz, bai­ta pare­ta­ri uka­bil­ka­dak ema­nez ere. Ondo­rioz ospi­ta­le­ra ate­ra behar izan zuten. Epai­lea­ri kon­ta­tu zion ger­ta­tu zena, eta bere burua zer­ga­tik zau­ri­tu zuen ere adie­ra­zi zion.

Iñi­go Zapi­rai­nen kasuan ere pre­sio psi­ko­lo­gi­koa izu­ga­rria izan da. Bea­triz Etxe­be­rria bere biko­te­ki­dea­re­kin xan­taia egin dio­te honi ere. Honez gain kol­peak jasan ditu eta buruan pol­t­sa jarri dio­te arna­sa­rik gabe utziz.

Bea­triz Etxe­be­rria sexual­ki jaza­rria izan da inko­mu­ni­ka­zio aldian, biluz­ke­tak, uki­me­nak eta kol­peak jasan behar izan ditue­la­rik. Buruan pol­t­sa jarri dio­te arna­sa­rik gabe utziz eta kol­pe uga­ri eman diz­kio­te. Pre­sio psi­ko­lo­gi­koa eta mehatxuak ere eten­ga­beak izan dira.

Lore­na Lope­zek pre­sio psi­ko­lo­gi­koa eta mehatxuak jasan ditu. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *