[Video] Acción de la Gaz­te Asam­bla­da de Ses­tao, con­tra la video-vigilancia

Kame­ren pre­sen­tzia gero eta nabar­me­na­goa­ri eran­tzu­na ema­ten hasi zaio Ses­tao­ko kalee­tan. Urta­rri­la­ren 22an, esa­te­ra­ko, gaz­te tal­de batek eki­men ikus­ga­rria egin zuen herri­ko kalee­tan kame­ren pre­sen­tziez ohar­ta­ra­zi eta zen­bait alder­di­ren esku­tik gizar­te­ratzen ari diren mezu oke­rrei eran­tzu­na eman nahian. Ses­tao­ko Gaz­te Asan­bla­dak, gai­ne­ra, mapa bat egin du kame­rak non dau­den argitzeko.

Oha­rra:

Cáma­ras en los edi­fi­cios muni­ci­pa­les, trans­por­tes, cajas de aho­rros, ram­pas mecá­ni­cas, y aho­ra tam­bién en las calles de Txa­ba­rri, res­pon­dien­do, al pare­cer, a la peti­ción de «l@s vecin@s». Gas­tos eco­nó­mi­cos desor­bi­ta­dos, estos, des­ti­na­dos al con­trol de la ciu­da­da­nía y al ser­vi­cio en exclu­si­vo de la vía represiva.

Como sue­le ser habi­tual, se vuel­ve a caer en el error de inten­tar aca­bar por la vía rápi­da con las con­se­cuen­cias de los pro­ble­mas, en este caso la delin­cuen­cia, sin aten­der al ori­gen de los pro­ble­mas en si. Al igual que el racis­mo y la xeno­fo­bia avan­zan gra­cias el des­ar­gu­men­to de que sobra gen­te, sin repa­rar en el por­que de la inmi­gra­ción para así inten­tar bus­car­le una solu­ción, lo mis­mo ocu­rre en este tema. En ambos casos, ade­más, cerran­do el círcu­lo nos encon­tra­mos preo­cu­pan­tes dosis de popu­lis­mo y una cla­se polí­ti­ca irres­pon­sa­ble, que con­si­gue con su acti­tud que sea la pro­pia socie­dad quien supli­que más control.

La video vigi­lan­cia supo­ne un recor­te en dere­chos, ade­más de supo­ner mul­tas a colec­ti­vos median­te por ejem­plo la per­se­cu­ción del dere­cho a pro­pa­gan­da, es sobre todo un ata­que al dere­cho a la inti­mi­dad. No sir­ve lavar­se las manos con el argu­men­to de que «no hay nada que escon­der», cuan­do el con­trol que se ejer­ce hacia la ciu­da­da­nía cada vez es mayor y mas descarado.

No per­mi­ti­re­mos que se ahon­de en la exclu­sión social de muchos sec­to­res de la pobla­ción. Por eso, que­re­mos hacer un lla­ma­mien­to por un lado a la cla­se polí­ti­ca muni­ci­pal a la cal­ma y la res­pon­sa­bi­li­dad. Pedi­mos que se ceje en el empe­ño de per­se­guir la pobre­za y que se apues­te por ofre­cer solu­cio­nes socia­les y comu­ni­ta­rias para aca­bar con las des­igual­da­des y las situa­cio­nes se exclu­sión, y por otro a la ciu­da­da­nía de Ses­tao, a quien invi­ta­mos a que se impli­que y denun­cie este tipo de actuaciones.

Kame­rak udal erai­ki­ne­tan, garraioe­tan, aurrez­ki kutxa eta ban­ketxee­tan, arra­pa­la meka­ni­koe­tan, eta orain ere Txa­ba­rri­ko kalee­tan, diru­die­nez “auzo­ki­deen” eskae­ra­ri eran­tzu­nez. Neu­rri­ga­be­ko gas­tu eko­no­mi­koak, hauek, herri­ta­rren kon­tro­le­ra bide­ra­tuak eta bide erre­pre­si­bo soi­la­ren zer­bitzu­ra jarriak.

Gero eta ohi­koa­goa denez, berriz ere ikus­ten dugu las­ter­bi­deak bila­tuz ara­zoen ondo­rioen aur­ka nola jotzen den, kasu hone­tan delin­kuen­tzia, ara­zo hauen jato­rria­ri erre­pa­ra­tu gabe. Faxis­moa eta xeno­fo­biak soi­lik jen­dea sobe­ran dagoe­na­ren idei fal­tsua­re­kin aurre­ra egi­ten duten era berean, ber­di­na ger­tatzen da gai hone­kin; ez zaio ara­zo nagu­sia­ren mui­na­ri hel­tzen irten­bi­de bat bilatze­ko. Kasu batean eta bes­tean, gai­ne­ra, gur­pil zoroa itxiz popu­lis­mo mai­la kez­ka­ga­rriak eta kla­se poli­ti­ko ardu­ra­ga­bea topatzen ditu­gu, beren jarre­ra­re­kin gizar­teak berak kon­trol gehia­go erre­gutzea lor­tzen dutenak.

Esku­bi­deen murriz­ke­ta supo­satzen duen bideo bidez­ko zain­ke­tak, kolek­ti­boei adi­bi­dez pro­pa­gan­da­ra­ko esku­bi­dea jaza­rriz mul­tak supo­satzen diz­kie­ten beza­la, inti­mi­ta­tea­ren kon­tra­ko era­soa supo­satzen du. Ez du balio bes­te alde bate­ra begi­ratzeak eta “ezku­tatze­ko ezer” ez dena­ren argu­dioa era­bil­tzea, herri­ta­rren­ga­na apli­katzen den kon­tro­la gero eta han­dia­goa eta lotsa­ga­bea­goa denean.

Ez dugu onar­tu­ko herri­ta­rren sek­to­re baten­ga­na­ko baz­ter­ke­ta sozia­lean sakon­du dadin. Horre­ga­tik deia egin nahi dio­gu alde bate­tik kla­se poli­ti­koa­ri lasai­ta­su­nez eta ardu­raz joka deza­ten. Pobre­zia­ren jazar­pe­nean amo­re eman dadi­la eskatzen dugu, eta bene­ta­ko apus­tu zin­tzo bat egin dadin kon­pon­bi­de sozial eta komu­ni­ta­rioen alde, des­ber­din­ta­su­ne­kin eta esklu­sio egoe­ra­re­kin amaitze­ko. Bes­te­tik Ses­tao­ko herri­ta­rrak gon­bi­datzen ditu­gu inpli­ka­tu dai­te­zen eta era hone­ta­ko jarre­rak sala­tu ditzaten.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *