Aski da !-Sare Antifaxista.

Bil­bo­ko Kon­par­tsak * E.H
Dato­rren aste­le­hen eta astear­tean Bil­bo­ko Kon­par­tsa­ke­ko kideak diren kon­par­tse­ro eta lagun batzuk Madri­le­ra dei­tuak izan dira orain urte batzuk Aste Nagu­sian egin­da­ko zala­ke­ta eta iker­ke­ta baten ingu­ruan deklaratzera.
Hurren­go aste­ko aste­le­hen eta astear­tean zehar 9 Kas­ka­go­rri kon­par­tsa­ko kideak, kide-oihak eta lagun batzuk 2005 – 2006-2007­ko Aste Nagu­sian egon­da­ko hain­bat eki­men ingu­ru­ko gal­de­ke­ta egin­go die­te Audien­tzia Nazionaletik.
Bil­bo­ko Kon­par­tsa­ken ustez hauek ez dira bide ego­kiak eta asko­tan aipa­tu dugun beza­la espa­rru juri­di­ko-poli­ti­ko­tik jai ere­muan lan egi­ten dugun era­gi­leak pakean uzte­ko eskatzen dugu.
Bere­zi­ki kon­tuan iza­ten badu­gu azken aldian espa­rru horie­ta­tik zabal­tzen diren mehatxu eta sala­ke­tak ber­tan behe­ra gel­ditzen dire­la gero­ra, adi­bi­de gar­bia dugu Txo­ri Barro­te­ren abso­lu­zioa­re­kin izan dugun epaian.
Beraz, aste­le­hen eta astear­tean kon­par­tse­ro guz­tien bihotzak gure kide eta lagu­ne­kin bate­ra egon­go dira Madri­len eta espe­ro dugu pro­ze­du­ra haue­kin aha­lik eta ari­nen amaitzea.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *